Sikhulekile!

KUYINTOKOZO enkulu ukunethulela UMBELE, iziko lezindaba zamabhizinisi ezibhalwe ngolimi lwebele esizoniphakela zona ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Izindaba esizogxila kuzona ngezithinta umnotho, ezabasebenzi, ezolimo, iziluleko ngemali, osomabhizinisi abasafufusa, abamnkatshubomvu kanjalo nongoti kule mikhakha abazobeka imibono yabo ngezihloko ezinhlobonhlobo. 

Imboni yabezindaba isineminyaka idonsa kanzima kanti ukubheduka kweCOVID-19 kufike kwabhebhezela lesi simo nokuyingakho kunenqwaba yemithombo yabezindaba ewile ngalesi sikhathi. Lesi sifo-ke esihlalise umhlaba wonke lubhojozi sishaye nomnotho kwezwela njengoba sizwile ngesonto eledlule ukuthi umnotho wakuleli wehle ngo-16.4%. 

Yize kunjalo, siyakholwa ukuthi sikhona isikhala nesidingo soMBELE, ikakhulukazi ngalesi sikhathi lapho sonke sizama ukuthola isixazululo esizofukula umnotho ukuze kwakheke amathuba emisebenzi, kuliwe nobubha futhi kuncishiswe igebe phakathi kwabacebile nabampofu, eselivuleke kakhulu kunakuqala. 

Ngokubika kwethu ngesiZulu nangokusebenzisa ubuchwepheshe sizama ukuphosa esivivaneni ekutheni kungabi bikho muntu ozontula ulwazi njengoba umhlaba usushintshile kukhulunywa futhi kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanjemanje. Loku esikwenzayo ngenye yezindlela esiphonsa ngayo esivivaneni ekuthuthukiseni isiZulu.

Namanje singabantu abamnyama ziningi izimboni esisavaleleke ngaphandle kuzona futhi kuningi okusafanele sikufunde ngomnotho, ukuphathwa kwebhizinisi nemali. Sikholwa wukuthi ukunilethela ongoti abazonichazela lezi zinto ngolimi lwebele kuzokwenza umehluko omkhulu.

Ngale nyanga yokuqala zonke izindaba esizonethulela zona zizotholakala mahhala ukuze nizobona ukuthi sibika izindaba ezinjani nokuthi yini lena esizama ukuyenza. Nokho-ke njengawo wonke amabhizinisi, kuzomele sibuye sikwazi ukuthi sikhokhele izindleko zomsebenzi nokuyingakho kusukela ngenyanga ezayo, u-Okthoba, mhla ka-19 kuzoqala kudingeke ukuthi ningabafundi nizikhokhele ezinye zezindaba esinethulela zona. Imininingwane ngaloku sizonilethela yona uma sekusondele isikhathi. 

Singabantu amaphutha ayenzeka, lixhoshwe libhekile. Kodwa siyanithembisa ukwenza konke okusemandleni ethu ngaso sonke isikhathi ukubika ngeqiniso, ngokwethembeka nokungachemi. Yingako sizibophezele nasenhlanganweni elawula izikhalo ngemibiko yabezindaba kuleli, iPress Council, nokulapho ungakhononda khona uma kunodaba esilushicilelile ofisa ukukhala ngalo uma kuwukuthi ngemva kokuxoxisana nathi ngqo awenelisekile. 

Ncelani kogcwansile!

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page