Amanga abantu ... wubani owathi abaNtu abafundi?

Isithombe: uLanga Khanyile

Yimboni esentsha, esafufusa negugisa iphakethe kodwa ukuzishicilelela
incwadi kunika umbhali amandla okuba wumnikazi womsebenzi wobuciko
bakhe nokuba yisosha elizikhuzayo

USLINDILE KHANYILE uyasilandisa

CISHE bambalwa abathandi bezincwadi zezindaba ezisuselwa ekhanda abangazi ngezincwadi ezikhuluma ngezinsizwa zakwaZulu ezabaleka ekhaya eMsinga ngemva kokubulawa kwabazali bazo, zaphelela eGoli lapho zagcina khona seziyiziqumama zamatekisi.

Lezi zincwadi ezibizwa ngeHlomu Series zibhalwe nguNkk Dudu Busani-Dube. Kumanje abalandeli bakaNkk Busani-Dube balinde ngabomvu incwadi yesine ephothula indaba yala mageza akwaMageba esihloko sithi Iqunga esingaphuma noma nini.

UNkk Dudu Busani-Dube weHlomu Series

Isithombe: Sithunyelwe

Isasasa ngezincwadi zikaNkk Busani-Dube aligcinanga ngokukitaza izintokazi esezithi uma zinqamula erenki yamatekisi zijeqeze ukuthi ngeke yini zathuka sezizithela kuswahla lwensizwa elifana no“Mqhele” noma “uQhawe” kodwa livulele ababhali abashicilela izincwadi ngokuzimela iminyango.

Impumelelo yalezi zincwadi okumanje zisadayisa ubuthaphuthaphu yize sekuphele iminyaka emihlanu zaqala ukushicilelwa isibe nesandla ekukhuleni kwale mboni yababhali abashicilela izincwadi ngokuzimela bengasebenzisi abashicileli abamnkantshubomvu.

“Kuyiqiniso ukuthi ngenze kwabukeka kulula ukuzishicilela izincwadi ngokuzimela kanti eqinisweni akulula. Kungumsebenzi odinga uzimisele. Ngiyakholwa ukuthi sesiphelile isikhathi sokuthi thina bantu abaphila ngezobuciko singawubheki umsebenzi wethu njengebhizinisi esingaziphilisa ngalo.

“Sesiphelile isikhathi sokuthi sijabulele ukuba yizitatanyiswa nje emicimbini kodwa uthole ukuthi abanye abantu babomvu imali ngenxa yomsebenzi wethu. Asizifundise ukuthi sibe ngabanikazi bomsebenzi wethu wobuciko singathi nje senzela uthando kuphela kodwa asiphile ngawo,” kweluleka uNkk Busani-Dube.

Bekungaqali ngaye ukushicilela ngokuzimele kodwa cishe nguyena kubabhali abamnyama abasebenzisa le ndlela ohamba phambili ngenxa yesasasa lezincwadi zakhe. Unenye incwadi iZulu Wedding acelwa ukuthi ayibhale eyisusela efilimini enesihloko esifanayo. Kukhona nenye asanda kuyikhipha esihloko sithi The Narrowing, etholakala mahhala ku-Amazon uma ungowaseNingizimu Afrika.

Enye yezindlela okubonakala ngayo impumelelo kaNkk Busani-Dube wukuthi abashicileli asebemnkantshubomvu sebeke bamcela ukushicilela izincwadi zakhe kodwa wanqaba.

“Ayikho into etheni ababeza nayo. Kunaloko babezothatha umsebenzi wami kube ngowabo ekubeni sasingasekho nesidingo sokuthi bazihluphe ngokukhangisa izincwadi ngoba zase zivele zidayisa kahle. Kwabanye abantu kumqoka ukuthi umsebenzi wabo ushicilelwe yizinkampani ezindala ngoba kusho ukuthi bayakuvuma kodwa mina ngizithandela imali, njengoba umsebenzi kungowami kusho ukuthi yonke imali engiyenzayo ngeyami. Nginenkululeko yokwenza noma yini ngomsebenzi wami; angilawula yimithetho eyinqwaba yomuntu othize,” kuchaza uNkk Busani-Dube.

Uthe wabona ukuthi abashicileli abangomakadebona ngeke bayiqonde into abhale ngayo futhi kwakunengozi yokuthi bazame ukuwushintsha umsebenzi wakhe.  

Omunye wababhali naye okumhambela kahle ekushicileleni nguNksz Busisekile Khumalo, owaduma ngencwadi i-The Harvard Wife ngo-2017, okumanje ukhiphe incwadi yesine esihloko sithi Fallen Candle.

UNksz Busisekile Khumalo wodumo lwe-The Harvard Wife

Isithombe: Sithunyelwe

Ukungawutholi umsebenzi wokuba ngummeli yikona okwamenza wakhetha ukuzishicilelela incwadi.

“Njengomuntu oqeqeshwe kwezomthetho ngiyakwazi ukubaluleka kwe-intellectual property (ubunikazi bomsebenzi) kanti okunye wukuthi ngase ngibonile uDudu ezishicilelele ngempumelelo ngase ngithi awuthi ngizame nami.

“Ngesonto lokuqala ngiyikhiphile i-The Harvard Wife ngadayisa izincwadi eziwu-100. Kumanje sikhiqiza ezinye. Sezizonke izincwadi esingizidayisile zingaphezu kuka-3 500,” kusho yena.

UNksz Khumalo uphila ngazo izincwadi zakhe. Nakuba naye kumhambela kahle futhi eseke wazichizela izinkampani ezinkulu kodwa uyagcizelela ukuthi akulona uhambo olulula.

“Isikhathi esiningi usuke uwedwa, kufanele uzikhandle, uzenzele yonke into futhi uzame ukungeqi kwisabelomali ozibekele sona. Ngisanda kuqala ukudayisa ku-Amazon kodwa angikaqondi kahle ukuthi kwenzeka kanjani. Kunenkampani engisebenzisana nayo okuyiyona esabalalisa izincwadi zami ezitolo, okwentela ngikuyekela kuyona ukuze ngizinciphisele umsebenzi,” kusho uNksz Khumalo.

Uqweqwe lukasomabhizinisi, uDkt Judy Dlamini, nalo luyazishicilelela izincwadi. Eyokuqala ayisusela ocwaningweni alwenza ngesikhathi enza iziqu ze-doctorate, esihloko sithi Equal But Different nekhuluma ngezinselelo zabaholi besifazane emsebenzini, yadayisa amakhophi angaphezu kuka-11 000.

Akagcinanga nje yena ngokuzishicilelela kodwa wasungula nenkampani yabashicileli, iSifiso Publishers. Ushicilela kuyona izincwadi zakhe nezabanye ababhali.

“Le mboni incane kanti ayinayo nemali etheni. Abantu bafuna wena mbhali, kumele utholakale, uxoxe nabo ngoba bafuna ukuzwa indaba yakho.

“Emva kokukhipha incwadi yami yokuqala, ngahambela amazwe ahlukene; e-USA, eNigeria, Tanzania neNingizimu Afrika yonke ngoba ngiyizwa ngaphakathi into engibhale ngayo, ngakho ngangifuna ukuxoxa ngayo. Angazi mangaki ama-book club engawahambela ngoba futhi loko kwakungivulela nethuba lokuthi ngiluleke abantu besifazane abancane esihlala nabo sixoxe kube sengathi ngihleli namadodakazi ami,” kusho uDkt Dlamini.

Uthe kufana nokugembula kubashicileli ukuthatha incwadi yomuntu bayishicilele ngoba asikho isiqiniseko sokuthi izothengwa, ikakhulukazi ngoba iningi labantu liyantula eNingizimu Afrika.

“Yimboni lena enezinkampani ezimbalwa ezikhonyayo futhi iyabiza. Njengomshicileli uthwala zonke izindleko ekubeni nabantu abanamandla okuthenga izincwadi bambalwa.”

Uthe bakhona abantu abathanda ukufunda izincwadi, inkinga wukuthi bayahlupheka nokwenza kubelukhuni ukuthenga incwadi othola ukuthi ibiza uR300 ngayinye. “Inselelo enkulu esibhekene nayo yileyo. Kuyodingeka ngelinye ilanga sithole indlela yokuxhasa izincwadi noma ukuthi zitholakale mahhala.

“Cishe kuyodingeka sinxenxe uhulumeni ngelinye ilanga ngoba okwamanje akanayo imali, ibivele ingekho kungaqali iCOVID-19,” kusho uDkt Dlamini.

 ISifiso Publishers isiqale izigcawu ezinkundleni zokuxhumana lapho imema khona ababhali ngenhloso yokuthi bazocushisa abantu abafisa ukuba ngababhali.

Ngokwe-Annual Book Publishing Industry Survey, eshicilelwa yi-Publishers’Association of South Africa, emele abashicileli abamnkantshubomvu, ngonyaka wezimali wango-2018/19 le mboni ingenise uR3.5 billion. Imikhakha okuyiyona eshicilelwa kakhulu ngowezincwadi zesikole, ezasemanyuvesi bese kuba ezikawonkewonke. Phesheya, izincwadi zikawonkewonke yizona ezingenisa imali kakhulu kodwa eNingizimu Afrika izincwadi zezikole zingenise u-60% wale mali.

Kule mali, u-3% kuya ku-4% wezincwadi ezishicilelwe ngobuchwepheshe kuphela.

Akuwona-ke nokho wonke umuntu okuthi ngokuzishicilela kube ngukuthi izinto zihamba kahle. Bakhona nalabo okungasheshi kuhlangane kubona njengoNksz Tumelo Moleleki kodwa noma kunjalo akapheli amandla.

Lo mbhali oseshicilele izincwadi ezinhlanu, okubalwa kuzo esihloko sithi Her Heart, Our Triumph nezinye, usasebenza ngokugcwele ngoba akuthola ngezincwadi akwanele ukuthi ukuthi angaphila ngakho. Wangqongqoza eminyango yabashicileli abadala kodwa abanye bamchitha kanti abanye babengazihluphi nangokumphendula, wase eyaziqhubekela nokuzichicilelela.

“Sekungifundise okuningi ukuzichicilelela futhi kwangikhulisa nangezinye izinto njengokuphathwa kwemali, ukukhangisa umsebenzi, ukusabalalisa izincwadi nokunye. Angikadayisi isibalo sezincwadi ebengingathanda ukuthi ngizidayise ngoba nje incwadi yokuqala ayidlulanga ngisho kweziwu-500 kodwa ngiyakuthanda nokuthi umsebenzi wami yimina engiwumnikazi wawo ngokuphelele. Noma zikhona izingqinamba ngokuzichicilelela kodwa kuningi okuhle kunokubi,” kusho uNksz Moleleki.

“Into enye esenzima wukuthi abantu abaningi basacabanga ukuthi uma uthi uzichicilelele umsebenzi wakho kusho ukuthi awukho ezingeni elifanele kanti lokho akulona iqiniso.”

Nakuba ngokwesibalo sezincwadi asezidayisile kungakahambi kahle kuye kodwa uyavuma ukuthi lena yimboni ekhulayo futhi kuningi akholwa wukuthi kungenzeka uma ingazihlela kangcono nokungakho esesungule inhlangano yalaba babhali i-Independent Authors of South Africa.

Iphupho lakhe ngale nhlangano wukuthi igcine isinezwi elizwakalayo embonini, ihlonishwa futhi kuthi uma kukhulunywa ngezinto ezithinta ezokushicilela, uvo lwayo lungasali futhi igcine ithola nokuxhaswa wuhulumeni.

Bonke laba babhali bayavumelana ngokuthi nakuba le mboni yokuzishicilelela ikhula kodwa lokho akusho ukuthi kumele babachithe abashicileli abadala inqobo nje uma bebeka etafuleni into ezwakalayo ngoba phela wumsebenzi.

UMnuz Musa Kheswa, osanda kukhipha incwadi yakhe yesibili esihloko sithi Sky-Birds & Ravishers, ukhethe kuloku ukusebenzisa umshicileli ngoba ngesikhathi ezishicilela yena okokuqala kwabhimba uhlelo.

“Izincwadi engazidayisa azifikanga ngisho kweziwu-100. Imali engayisebenzisa ayizange ibuye nhlobo kanti futhi kungumsebenzi omkhulu nogqilazayo ukuzenzela yonke into,” kusho yena.

Uma eqhathanisa manje ngale ncwadi ayikhiphe ngoJulayi uyawubona umehluko wokusebenzisana nomshicileli njengoba kumanje usedayise ezincwadi ezisondele ku-200 futhi ukholwa ukuthi ngabe isibalo singaphezu kwaloku ukube akuphazamisanga ukuvalwa kwezwe. 

“Ngokwami ukusebenzisa umshicileli, ikakhulukazi omncane, njengoba ngenzile kuyasiza kakhulu ngokukhangisa incwadi, akufake nakuma-book festival nakweminye imicimbi; okukuvulela iminyango. Nabantu bayamukela ngenye indlela incwadi yakho uma bezwa ukuthi usebenzise umshicileli othize; bayakwethemba,” kusho uKheswa.

Uthe izinkontileka nabashicileli ziyahluka kuye nokuthi nivumelana ngani kodwa kulaba abancane ubunikazi bomsebenzi imvamisa buba ngobakho.

Ukusimama kwale mboni kuphendlele indlela nabadayisa izincwadi njengoba uNksz Xolile MaNgcobo-Langa, umsunguli weZenazi Media, edayisa kakhulu izincwadi zababhali abazishicilelayo.   

UMaNgcobo-Langa waqala esaqashiwe futhi kwakungenxa yokuthi kunabangane bakhe abaningi abangababhali.

“Uma ngibheka ngempela ivele nje yadlondlobala imboni ngoDudu (Dube-Busani). Abantu abaningi baqalile babona ukuthi ungakwazi ukuzishicilelela izincwadi zakho.

“Njengamanje uma ngiqhathanisa izincwadi engizidayisayo ngingathi u60% wazo yilezo zababhali abazishicilelayo bese kuthi u40% ngowalaba abasuke besebenzise abashicileli. Ngonyaka wokuqala ngiqalile kwahamba kahle kakhulu, ngangingeve ngimatasa ngoba kwakunzima ukuthi ababhali abazishicilelayo bafake izincwadi zabo ezitolo zezincwadi.”

Uthe imali ibuye ibe yinselelo futhi maningi amaphutha awenza ekuqaleni ngesikhathi eqala futhi esaqashiwe.

“Ziningi izindleko ezikhona njengo-petrol, ucingo, i-data, izinsimbi zemoto uthole ukuthi ngizogcina ngenze uR70 ngencwadi. Izindleko engangizinaki ngisaqala njengokuthi ngangithi ngidiliva mahhala uma useGoli kodwa manje sengidiliva mahhala uma kuwukuthi ukuya kuwena akweqi emakholimitheni amahlanu,” kusho uMaNgcobo-Langa.

Noma ngabe kunzima, noma kunezinselelo, ukuzishicilelela kodwa akungatshazwa ukuthi kubuyisela amandla emacikweni futhi kuyadlondlobala.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page