UMnu uLoyiso Manga ne-olive oil ayikhiqizayo

Isithombe: Sithunyelwe

Ukhuthaza abalimi abamnyama ukuthi bacabange izinto ezihlukile nezintsha okhiqiza i-olive oil. Ulandise uSLINDILE KHANYILE ngendima aseyikhathulile

UZIMISELE ngokudayisa amabhodlela e-olive oil awu-5 000 ohambweni aluhlelayo lokuzungeza izwe lonke esuka eKapa umlimi osafufusa ogxile ekukhiqizeni amafutha omnqumo. 

UMnu Loyiso Manga, ono-35, uqale ukudayisa Ubuntu Extra Virgin Olive Oil ngoDisemba nyakenye kanti usedayise amabhodlela alinganiselwa ku-1 600 selokhu eqalile. 

UManga uphezu kwezinhlelo zokuhambela amadolobha ehlukene edayisa la mafutha kanti lolu uhambo azimisele nanokuthi asebenzise ubuchwepheshe nezinkundla zokuxhumana ukuze kube nenqwaba kulo mkhankaso wokukhangisa ngala mafutha akhe akhiqizwa eNtshonalanga Kapa.

“Kuthiwa umuntu ngumuntu ngabantu, ngakho nami ngithembele kuloko kulo mkhankaso wami. Ngizolayisha amafutha emotweni, ngijikeleze izwe lonke, ngihambe ngidayisa. Inhloso wukuthi ngithi ngifika edolobheni elilandelayo kube sekunabantu vele abangilindele nabazimisele ngokuthenga amafutha. Nokho okwamanje ngisazama ukuthola abaxhasi, ikakhulukazi abangangisiza ngemoto engizokwazi ukulayisha kuyona inqwaba yamabhodlela amafutha,” kusho uManga.

Ukhethe ukudayisa amafutha omnqumo ngoba efuna ukuba wumlimi omnyama ohlukile kunabanye njengoba ethi imvamisa abalimi abamnyama bagxila ekufuyeni nasekutshaleni izithelo namaveji. Uthi ngenxa yokuthi nokuba wusomabhizinisi kusegazini kuye, kwasheshe kwamcacela ukuthi kuzomele athi uma elulandela lolu thando analo lwezolimo kodwa abheke nokuthi imali angayenza kanjani. 


Amafutha omngqumo akhiqizwa nguMnu Manga Ubuntu Extra Virgin Olive Oil

Isithombe:Sithunyelwe

“Ngiwumuntu ohlale ecabanga indlela yokwenza izinto ezintsha nangendlela ehlukile, ngakho ngasheshe ngabona ukuthi lena yezithelo nemifino nemfuyo baningi kakhulu abantu abayenzayo futhi bonke benza into eyodwa. Uma ungeke wenze konke okunye okuhambisana nokushintsha umkhiqizo uma ususukile epulazini kusho ukuthi akukho mali etheni ozoyenza. Bengifuna nokwenza into ezobagqugquzela nabanye abantu baqale bacabange izinto ngenye indlela,” kuqhuba lo mlimi.

Amafutha omnqumo ngawomtakabani njengoba nenani lawo limba eqolo uma eqhathaniswa nokalakateni ojwayelekile. UManga ubiza uR130 ibhodlela eliwu-500ml. Yize evuma naye ukuthi ayabiza kodwa uthi abantu sebeyaqala nokunaka ubuhle bala mafutha.

“Into enhle eyenzekile ngokuqubuka kweCOVID-19 wukuthi abantu sebeyayinakekela impilo yabo, banciphisa amafutha angalungile. Bayazi (ukuthi) la mafutha ungawagcoba enganeni uma ine-eczema futhi ungawasebenzisa nasezinweleni. Imfihlo lana wukufundisa abantu. Uma ubheka noma yikuphi lapho uhamba khona abantu bayajima, abanye bayagijima kodwa konke lokho kudinga ukuthi kuhambisane nokudla kahle,” kusho uManga. 

Nakuba kukhona okuhle athi kuqhamukile ngenxa yeCOVID-19 kodwa naye njengeningi labantu kukhona futhi lapho kumphazamise khona njengoba kumise izinhlelo abephezu kwazo zokuthenga ipulazi leli athenga kulona amafutha njengamanje.

Wayeseziqalile izingxoxo futhi kwase kukekwafika noNgqongqoshe womNyango wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane, uNksz Khumbudzo Ntshavheni, kulona kodwa emva kwalokho kwaqala iCOVID-19, kwase kuma yonke into.

Nokudayisa amafutha kukekwama ngesikhathi isibalo sabatheleleka ngaleli gciwane sinyuka mawala eNtshonalanga Kapa, nokuthi uyaphila usizwe wukuthi usasebenza e-call centre

UMnu Manga utshela la mageza ukuthi la mafutha ekhethelo ngawabancwaba njengawo

Isithombe: Sithunyelwe

“ENtshonalanga Kapa yikwelinye izwe, abantu abanasikhathi futhi kwazingcingo zakho abaziphenduli. Ubandlululo lusadla lubi futhi uma umncane abantu abakwethembi. EMpumalanga Kapa kunikwa abantu abadala amapulazi abangasenawo umdlandla futhi abangakwazi ukuphatha amabhizinisi; uthole ukuthi ipulazi liyahlala lingakhiqizi lutho. Kusenzima nje kule mboni uma umnyama futhi umncane ngoba kugcwele amakhehla abelungu, kunzima nokuthola usizo lokuxhaswa,” kukhala uManga.

Uthando lwezolimo kule nsizwa lwatshaleka ikhula eMpumalanga Kapa. Yazalelwa eTinarha kodwa bekuthi uma kuvalwe izikole, ivakashele uninakhulu owayengusomabhiznisi nomlimi eGrahamstown.

“Yonke into ngezolimo yayingichaza kusukela ngiseyingane. Ngisho indlela okwenzeka ngayo uma kuhlatshwa futhi kuhlinzwa isiklabhu noma imbuzi yinto engingakaze ngiyibone iwumsebenzi oxakile. Ngisho ukubona isithelo kusukela sitshalwa, usinakekele size sichume ufunde ukubekezela, ngiyakuthanda nje. Kwaba lula ukuthi ngiyeke umsebenzi engangiwenza wokuba ngumeluleki wezimali ngingene kwezolimo ngoba yiyona nto engiyithandayo.”

UManga uneHonour’s yeBachelor of Business Administration.

Twitter: @EvooUbuntu

Instagram: Ubuntu_evoo

Facebook: Ubuntu Extra Virgin Olive Oil.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page