I-project manager ye-Agro-Ecology UNkk uMelissa O'Reilly, uMnu u-Allan Naidoo noNks uSindi Khanyi abangama-water culturist kulolu phiko lukamasipala bekwiDurban Business Fair. Izithombe: WUNGQOBILE NDLOVU

Bathuthukisa abafisa ukungena kwezolimo ngolwazi nangezinsizakusebenza. UNQOBILE NDLOVU uyabika

SELUNEMINYAKA ewu-14 uhlelo lukaMasipala waseThekwini, KwaZulu-Natali, lokuthuthukisa nokukhuthaza ezolimo kuleli dolobha. 

Njengaminyaka yonke, abengamele lolu phiko olubizwa nge-Agro-Ecology Unit bebekhona embukisweni wosomabhizinisi, iDurban Business Fair (iDBF), esongwe ngempelasonto nebigubha iminyaka ewu-25 yasungulwa. 

 UNkk uMelissa O’Reilly, i-project manager ye-Agro-Ecology Unit, uthe: “Njengoba besikwiDBF, besikhangisa ngosizo esinalo lokulekelela abantu abathanda ezolimo futhi sifike nabanye osomabhizinisi asebethuthukile besizwa yi-Agro-Ecology Unit ukuqala amabhizinisi.”

Inhloso yalolu hlelo wukulwa nendlala, ukudala amathuba omsebenzi, ukuthuthukisa amakhono abantu nokufundisa ngokudla ukudla okunempilo abazitshalele bona emagcekeni abo. 

“Kubalulekile ukuthi abantu bafunde ukulima. Uma umuntu ekwazi ukulima usuke engakwazi ukuzondla ngaphandle kokuyofuna umsebenzi. Abantu bajwayele ukucabanga ukuthi ukuze umuntu alime udinga umhlaba omkhulu kanti akusilo iqiniso.

“Sesifundise abantu abaningi ukulima futhi abantu bangalima noma ngabe yikuphi. Uyakwazi ukutshala ezigubhini ezingo-2 litre. Ethayini lemoto kuyatshaleka kulona, ngisho egcekeni lakwakho elincane nje uyakwazi ukulima kulona. Okubaluleke kakhulu wukuthi izitshalo zakho zithole umoya namanzi ukuze zikhule. Uma unothando nesineke lwezolimo kulula ukubona imiphumela yomsebenzi wakho,” kusho yena.

Ezinye izinhlelo ze-Agro Ecology Unit zifundisa abantu ezikoleni, ezibhedlela nasemajele. Lolu hlelo lugxile kubantu abasha ngoba basenamandla okulima futhi banamathuba amaningi okuziqalelela amabhizinisi abo bagcine sebeqasha abanye abantu. Uma usubhalisile wangena kuloluhlelo, bayakuqeqesha.

Abe-Agro-Ecology Unit befundisa kwiDBF

Abaqeqeshwayo bafunda ngezinhlobo zenhlabathi, ukuthi imaphi amaveji akhula kahle kulezi zinhlabathi. Uma sebeqedile ukuqeqeshwa batholelwa umhlaba endaweni abahlala kuyona, banikwe amathuluzi abazowasebenzisa ukuze baqale ukulima, nembewu abayitshalayo. Imali engeniswa wumkhiqizo iya kubalimi.

Uma kubonakala ukuthi abalimi bazimisele ngomsebenzi wabo, i-Agro-Ecology Unit iyabuya izothuthukisa indawo ebibanike yona. Abalimi bathola uJojo wamanzi, amathuluzi amasha futhi babiyele umhlaba abalima kuwona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page