UmCwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke uthi umsebenzi wabo uthinta impilo yabantu ngqo. Isithombe: Sithunyelwe

Awupheleli emalini kuphela umsebenzi wabacwaningimabhuku. USLINDILE KHANYILE uyabika

UMSEBENZI weHhovisi lomCwaningimabhuku-Jikelele akufanele uphelele ekucwaningeni amabhuku nasekushicileleni imibiko ngendlela imali kahulumeni esetshenziswa ngayo kodwa kufanele liwasebenzise amandla elinawo ukuze umsebenzi walo ushintshe izimpilo zezakhamuzi zaseNingizimu Afrika. 

Usho kanje umCwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke ngenkathi ethula inkulumo e-University of Limpopo izolo. Uthe imibiko yabo iyalekelela ukuthi abantu abaphathiswe imali kahulumeni baphendule ngendlela abayisebenzisa ngayo ukuze abantu bathuthuke nangokomnotho. 

Uthe: “Indlela esibuka ngayo umsebenzi wethu wokweseka intando yabantu ukuthi akufanele nje sigcine ngokubala nokukhipha imibono yethu kowa kufanele ngaso sonke isikhathi sikusebenzise ukuthi yithina ojikelele bokucwaninga ezweni lethu ukubuza nokusabalalisa umsebenzi wethu ngokusemthethweni. 

“Ziningi izinto eziselekelelayo ukufeza lokhu, izindlela zokucwaninga ezisetshenziswa emhlabeni wonke, ezihlanganiswe yi-International Organization of Supreme Audit Institutions. Le nhlangano igcizelela ukuthi ukucwaninga amabhuku kahulumeni kuneqhaza elibalulekile ekwenzeni umehluko empilweni yezdakhamizi. Ngakho-ke, sihlela ukusebenzisa ukucwaninga amabhuku kahulumeni ngendlela ezosiza abantu ngoba sikholelwa kokwashiwo wuDavid Goldsworthy noSilvia Stefanoni ukuthi izinhlangano ezingojikelele bokucwaninga ‘zinamandla okuxhumanisa uhulumeni nabantu. Ziyakwazi ukwenza izakhamizi zithembe ukuthi uhulumeni uzozisukumela ikakhulukazi ngokuqinisekisa ukuthi indlela okucwaningwa ngayo iyazithinta izinto ezizikhathazayo futhi iholele ekutheni kube noshintsho emphakathini.’”

UNksz uMaluleke uthe basebenzisa ulwazi abaluthola uma becwaninga ukutshengisa ababacwaningayo ukuthi izinhlelo zengqalasizinda ezingenziwa kahle ziyabambezeleka, kunyuse izindleko, kumosheke imali, umsebenzi ungabi sezingeni elifanele nengqalasizinda okuthi noma isiphelile kodwa ingasetshenziswa noma ingasetshenziswa ngokuphelele.

“Loku kungaholela ekutheni ingabuyi inzuzo elindelwe, okufaka enye ingcindezi ezimalini zikahulumeni. Ngale nje kwemali, loku kwehluleka kuzithinta ngqo izimpilo zabantu. Uma engekho amanzi ahlanzekile, kwanda izifo. Uma ukusebenzisa izibhedlela (ezintsha) kubambezeleka, abantu abagulayo abelashwa ngesikhathi futhi ngendlela efanele. Indlela esenza ngayo okuhambisana neqhinga lethu lokushintsha indlela okwenziwa ngayo izinto ngo-2030 ukwabelana ngolwazi olufanele futhi masinyane ukuze balusebenzise labo abengamele izinhlaka zikahulumeni uma benza izinqumo. Ngisanda kuzwa kubantu esisebenza nabo ukuthi igumbi lezingane ezigula kakhulu esibhedlela saseWitbank, eMpumalanga, seliqalile ukusebenza, emva kweminyaka eyisithupha laphothulwa,” kusho uNksz uMaluleka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page