Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noBongamandla Mgenge owaziwa ngelikaMankini, umsakazi weVuma FM nomphathi wemicimbi

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Cha, ngenxa yobunzima besimo sempilo engikhule ngaphansi kwaso. 

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqale sengiphothule uMatikuletsheni ngo-2015. Ngayivula eCapitec. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngifunde ukuthi imali ayenelisi, noma ungaba nayo kangakanani, uzohlale ufuna enye nokuthi ukuyibona yanda kuyajabulisa. 

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngiqale ngo-2015 ngihola uR3 000. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Noma ngingasakukhumbuli kahle okunye kodwa ngiyakhumbula ngithenga ukudla nezimpahla zokugqoka.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukukhokhela izindleko zami zokufunda, ngathenga imoto ngalungisa nendlu engihlala kuyona manje. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukusebenzisa imali ukujabulisa amantombazane, engikubona kuyiphutha elikhulu esengike ngalenza ngemali.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, angikaze.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi kubalulekile ukuba nezindlela eziningi zokwenza imali ukusiza ukwehlisa umthwalo, ukwazi ukuyibeka ukuze kungazweli ezindlekweni zansuku zonke.

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaqala ngokuthenga umuzi bese esala lapho ngiyitshala ebhizinisini lokwakha.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi abaqinisekise ukuba nezindlela eziningi zokwenza imali bese begwema ukwenza imisebenzi engakhokheli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page