UMqondisi-Jikelele omusha emNyangweni wezeziMali uDkt uDuncan Pieterse. Isithombe: Sithunyelwe

UmNyango wezeziMali uthi izwe lizothwala kanzima uma uhulumeni ungashintshi ukwenza. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUKHONA izinto okuzofanele uhulumeni uyeke ukuzenza ukuze unciphise izindleko ngoba imali engenayo ngeke yenele, kungenjalo izwe lingaphoqeka ukuthi linyuse intela noma isikweletu salo.

Usho kanje uMqondisi-Jikelele omusha emNyangweni wezeziMali uDkt uDuncan Pieterse ngenkathi ehlangene nabahleli bamaziko ezindaba abangamalungu eSouth African National Editors’ Forum kuleli sonto.

UDkt uPieterse uthe ukwehla kwemali ezongeniswa yiSouth African Revenue Service kufakela uhulumeni ingcindezi. Uthe enye yezinto ezimqoka ngalo msebenzi asanda kuwuqala wukweluleka ungqongqoshe walo mnyango neKhabhinethi ngezinto okuzofanele uhulumeni uzibuyekeze.

Uthe: “Angikwazi ukunaba ngalezo zinto kodwa cishe imininingwane sizoyikhipha maduze noma ngelanga okuzokwethulwa ngalo iSabelomali lesi esisetshenziselwa ukuhlelela ingomuso (i-Medium-Term Budget Policy Statement). 

“Enye indlela yokungenisa imali kodwa okungavamile ukukhulunywa ngayo futhi engangenisi imali etheni yilena yokudayisa izimpahla. Ngizokhuluma ngalezi ezimbili ezijwayelekile, intela nokukweleta. Uma singashintshi izinto, kuzosho ukuthi cishe kuzofanele sinyuse intela noma siphinde siyoboleka. Kokubili lokho akuzona izisombululo esizifunayo.”

Ngo-2018, uhulumeni wanyusa intela ekhokhelwa izimpahla, i-value added tax, yasuka ku-14% yaya ku-15%, isinqumo esakhalisa abaningi njengoba kwathiwa abantu esibalimaza kakhulu ngabampofu. NgokweSabelomali esethulwa ngoFebhuwari, isikweletu seNingizimu Afrika kulindeleke ukuthi sisuke kuR4.73 trillion ngo-2022/23 sifinyelele kuR5.84 trillion ngo-2023/24. 

UDkt uPieterse uthathe izintambo kulesi sikhundla ekuqaleni kwale nyanga. Kusukela kwaphela inkontileka kaMnu uDondo Mogajane ngoJuni wangonyaka odlule, bekubambe uMnu u-Ismail Momoniat. Ngaphambi kokuba wumqondisi-jikelele ubeyiphini lomqondisi-jikelele owengamele uphiko olubheka izimpahla nezikweletu, i-Asset & Liability Management. 

Ephawula ngezinye izinto athe zimqoka, uDkt uPieterse uthe kuyadingeka ukuthi bathole izindlela zokwenza abantu baqonde umsebenzi walo mnyango ngoba bake babone ukuthi abantu abaqondi kahle ukuthi inhloso yabo yini.

“Uma ngingenza isibonelo senye yezinto abantu abangaziqondi wudaba lwesikweletu sikahulumeni. Ngaphandle kwalabo bomNyango wezeziMali, amabhange nezinhlangano esiboleka kuzona, abanye abantu abayiqondi kahle indaba yesikweletu sikahulumeni. Uma siziqhathanisa namanye amazwe simi kanjani, senza njani ukuze singazitholi simpintshekile njengamanye amazwe?” 

Uthe enye yezindlela zokwenza abantu baqonde umsebenzi wabo wukunaba ngezinto uma bethula iSabelomali, bachaze ngemigomo ehlukene ngisho uma bekhuluma ngezinto okufanele zibuyekezwe, bakwenze loku bebheka imigomo ehlukene.

UDkt uPieterse uthe kubalulekile nokuthuthukisa izisebenzi zalo mnyango njengoba ethe naye ukhule ngaphakathi ngenxa yamathuba awanikiwe. 

Ephawula ngomsebenzi wakhe omusha, uthe isikhundla abesiphethe simcije kahle ukumlungiselela inselelo yokuba wumqondisi-jikelele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page