UWUHLONIPHILE UMTHETHO

OBEYINHLOKO yamaJaji uJaji Mogoeng Mogoeng uthathe umhlalaphansi kuleli sonto ngenxa yokuthi ibisiphelile iminyaka eyishumi ephethe lesi sikhundla.

UJaji uMogoeng ugcina nje ubesevele enezinyanga esekhefini. Wanqaba ukuxolisa ngakusho mayelana nempi esineminyaka iqhubeka phakathi kwePalestine ne-Israel.

I-Judicial Conduct Committee yamthola enecala ngenkulumo yakhe mayelana nalolu daba, yase imyalela ukuthi axolise kodwa washaya phansi ngonyawo, kunalokho wafaka isicelo sokubuyekezwa kwalesi sinqumo.

Loku akwehlanga kahle njengoba kwathathwa ngokuthi ubukela phansi umthetho futhi uvumela inkolo yakhe yobuKristu imvale amehlo.   

Njengoba esethe khumu uJaji uMogoeng, kunabanye ababambelele kulesi sigameko futhi abafuna kube yiyo kuphela into azokhunjulwa ngayo.

Nokho iqiniso lithi uma kubuyekezwa umsebenzi wakhe kufanele kubuyekezwe konke akwenzile eminyakeni eyishumi ekulesi sikhundla, kubhekwe nezinqumo zomthetho azikhiphile. 

Kunabaningi ababengazimisele ukumnika ithuba uJaji Mogoeng engakaqokwa nokuqokwa ngoba babedumele ngenkathi umengameli wezwe ngaleyo nkathi uMnu uJacob Zuma engaqoki uJaji uDikgang Moseneke njengeNhloko entsha njengoba abaningi babelindele.

Abaningi babesola ukuthi uJaji uMogoeng uzodicilela phansi isithunzi somthetho ngoba babecabanga ukuthi uzoba yincelebane kaZuma. Kwase kuke kwabonakala phambilini abantu abaqokwe wuZuma kwezinye izinhlaka zomthetho njengoPhiko lokuShushisa bekwenza loku.

Okunye okwakwenza abanye bashaye amakhala ngoJaji uMogoeng wukuthi waphumela obala ngokuthi ungumKristu. Nakuba zikhona ezinye izinto abethi uma ezikhuluma uJaji uMogoeng zidumaze futhi ebezingamukelekile emntwini osesikhundleni esifana nesakhe kodwa akekho ongamsola uma kukhulunywa ngezinqumo zomthetho.

UJaji uMogoeng ungomunye wabantu okungashiwo ngaphandle kokunanaza ukuthi ube nesandla ekuqiniseni intando yabantu nokuhlonishwa komthetho eNingizimu Afrika. 

Esinye sezinqumo ezimqoka asikhipha yilesi esaqinisekisa futhi savikela amandla ehhovisi loMvikeli woMphakathi. Akasabanga futhi ukugxeka uhulumeni ngokungawuhloniphi umthetho ngesikhathi singahlonishwa isinqumo senkantolo sokuthi kuboshwe owayewuMengameli waseSudan uMnu u-Omar al Bashir ngenkathi eseNingizimu Afrika.

Ezinye zezinto ezidingekayo ukuze amabhizinisi asebenze kahle futhi adlondlobale ngezobulungiswa. Izwe elibonakala sengathi umthetho awuhlonishwa kulona alibadobi abatshalimali, okusho ukuthi umnotho awukhuli.

UJaji uMogoeng uwuhloniphile uMthethosisekelo, walwela isithunzi sawo nokuthi osopolitiki bangagxambukeli endleleni amajaji enza umsebenzi wawo ngawo. Yiloko okufanele akhunjulwe ngakho.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page