Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSindiswa ‘uLady Afrika’ Zulu, umbhali nembongi yezinkondlo zesiZulu nomnikazi wenkampani ehlela imicimbi i-Afrikazania Ink. Unencwadi yeqoqo lezinkondlo esihloko sithi Mayine

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngihlale kakhulu nobaba ngikhula. Imali waqala engipha njalo ekuseni uma ngiya esikoleni. Ngangiphatha uR1.50 nomphako. Ngokuqhubeka kwesikhathi wangibuza ukuthi kunganjani ngidle isihlanu, ngibeke ishumi zonke izinsuku, ngavuma. Leyo mali yayihlala esikoqokoqweni esasinengidi evulwa wuye. (Wagcina) esenginika imali yesonto lonke, ethi kumele ngifunde ukudla ngizibekele kungashayi uLwesihlanu ngingasenamali.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ukuba ne-akhawunti yasebhange ngo-2010. KwakungeyaseThala uma ngingaphosisi, nakhona ngangiphoqwa wukuthi ngangithole i-gig (itoho) yokuqala ngqa ethanda ukuthi thuthu ngiqashwe wumNyango wezobuCiko namaSiko.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi iyaphela ungazi ukuthi uyenzeni uma ubudedengu, ngakho kumele uhlele futhi wenze okubalulekile kuqala.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngo-2010. Umholo wami wokuqala kwaba yisizumbulu esiwuR5 000. Ngithi yisizumbulu nje ngoba ngasebenza imizuzu ewu-15 e-stage, ngenza umsebenzi engangivame ukuwenza mahhala.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngawucaza, ngapha ugogo, umama nobaba, ngathenga amateku namafejefeje. Ugogo wajabula kakhulu waxoxela bonke omakhelwane. Indlela ayejabule ngayo waze wathi angiguqe, angibusise. Angisoze ngawukhohlwa lowo mzuzu.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Zikhonyana zona izinto ezinhle esengike ngazenza ngemali. Ezinye kwaba wukuthatha isinqumo sokuyofunda, ngazikhokhela mina izindleko ngaphandle kosizo lwabazali. Loko kwangijabulisa ngoba kimi kusho ukukhula.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Ukuba nozwelo kuze kweqe. Ngisazifundisa ukungadabukeli abantu abangakhokhi ngokubaboleka imali noma ukubakweletela imikhiqizo engiyidayisayo.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Ngake ngangena ebhanoyini, ngayidla imali kanti ngake ngacwila kulona kodwa akukaze kube yimali enkulu.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi izidingo zihlale zikhona, ngakho yenza okubalulekile kuqala. Ungafuni ukwenza yonke into ngomzuzwana. Zijabulise uma ufisa kodwa gwema izikweletu ezingenasidingo.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingalungisa ekhaya, ngakhe i-campsite endaweni enezintaba, impophoma nohlaza kodwa enganakiwe. Amanye amaphupho engingawafeza ngingekwazi ukunihlebela ngawo okwamanje.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi zithathe njengomuntu ohola njalo ngenyanga, wenze uhlelo olucacile lokusebenza kwemali ukuze kungapheli iminyaka eyishumi ungenze lutho.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page