Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. SIyaqhubeka nomkhankaso oxhaswe yi-Africa Check ozonicushisa ngaloku.

Izinto ongazisebenzisa ukuqinisekisa ubuqiniso bezithombe nama-video owathola ezinkundleni zokuxhumana 

IQINISO elingenakuphikwa wukuthi izinkundla zokuxhumana zikhuthaza ukusabalaliseka kwezithombe nama-video, nokuthi-ke isithombe esifakwe ezinkundleni zokuxhumana yisona esisethubeni lokusabalala kakhulu ukwedlula umbhalo omude.

Yingakho-ke kunezindlela ezisebenza ngobuchwepheshe besimanje ezibizwa ngama-fact-checking methodology, zona ezisifundisa ukubhekisisa ukuthi leso naleso sithombe naleyo naleyo video, ukubhekisise kube sengathi ngokwakho ukuze uqinisekise ukuthi awusiye omunye wabantu abadukisa abanye ngolwazi olungesilo.

Izithombe eziningi nama-video kufakwa ezinkundleni zokuxhumana kuphinde kusatshalaliswe kaningi kangangokuthi indikimba okusuke kuhloswe ukuthi idluliswe igcine isilahleka.

Khumbula ukuhlola izithombe nama-video akuyi ngokuthi okukuwona kushintshiwe ndlela. Imvamisa kuya ngokuthola ukuthi isithombe sesike savela yini, uma kunjalo, nini futhi kusiphi isimo.  

Ngezansi uhla lwezinto ongalusebenzisa ukuhlolisisa noma ukubhekisisa izithombe ezifakwa ezinkundleni zokuxhumana, zokuthola okunye noma konke esikubale ngenhla:

  • I-Google reverse image search: Uthi awufane ne-Google Search, kodwa wona wehluke ngokuthi esikhundleni sokubheka imibhalo noma amagama, ubheka isithombe. Lwenza ukwazi ukugcina noma uthathe isithombe ofuna ukusihlola, usikhiphele kwi-web address bese uya ku-images.google.com.

Uma usungenile khona, shaya ophawini lwekhamera lapho ofaka khona okubhekayo, i-search bar, ukuze unamathisele isithombe ofuna ukusihlola. Ungakwazi futhi nokuthi uvele uthathe isithombe usiyise ngqo lapho kubhekwa khona ukuze sihlolwe.

Ungasebenzisa uGoogle reverse image search ukuhlola isithombe ngaphambi kokusisabalalisa

Imiphumela ezophuma lapho kumele ikunikeze umqondo wokuthi leso sithombe sesisatshalaliswe kangakanani online, futhi ngokuvamile uyaye uthole nolwazi olufana nokuthi besisetshenziswa kuphi nangayiphi inhloso.

  • U-TinEye: Ukuwusebenzisa kufanele uye ku-tineye.com bese ulandela imiyalelo efana noyilandele ngenkathi usebenzisa i-Google reverse image search. U-TinEye ukunikeza indlela yokuthi uhlele kahle imiphumela yokuhlola kwakho. Ake sithi nje ufuna ukuthi imiphumela yezithombe ilandelane kusuka kwesidala kuya kwesisha, uthola kalula ukuthi leso naleso sithombe sasetshenziswa nini, kuphi ngayiphi inhloso kwi-internet.

Okunye wukuthi uma uqoka ukuthi imiphumela ize ngokuthi yiziphi izithombe eziguqulwe kaningi, kungenzeka uthola ukuthi isithombe osibhekayo sesonakele.

  • RevEye Reserve Image Search: Leli-ke yithuluzi ongalengeza ku-chrome ye-computer yakho ngelokubhekisisa izithombe ozithole kwi-internet. Uma usuqede ukuyifaka, kumele ushaye leso sithombe ofuna ukusihlola bese ukhetha umyalelo othi all search engines, ukuze ukwazi ukuhlola isithombe ezithombeni eziningi ngesikhathi esisodwa.

Ngezansi wuhla lwezinto ongazisebenzisa ukuhlolisisa noma ukubhekisisa ama-video afakwa ezinkundleni zokuxhumana, wukuthola okunye kwalokhu noma konke esesikubale ngasekuqaleni:

  • I-Reverse image search: Lapha ushutha i-screenshot noma isithombe esincane, phecelezi i-thumbnail, ethathwe kuleyo video ofuna ukuyihlola ukuze uthole leyo video kwi-internet.
  • I-Amnesty International’s YouTube DataViewer: Iya ku-citizenevidence.amnestyusa.org bese unamathisela i-web address ye-video oyithathe ku-YouTube. Imiphumela kumele iveze ukuthi leyo video yafakwa nini ku-YouTube kanjalo nombhalo ohambisana nayo.

#StopDisinformation

#Ungalutheki 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page