Kufanele kubuyekezwe wonke amabhizinisi ukukhuculula angekho emthethweni, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke indaba yabantu bokufika abanamabhizinisi eNingizimu Afrika. Ngithanda sigxile kwabasebenza noma abanamabhizinisi asedlondlobele kodwa abangekho ezweni ngokusemthethweni.

Ucwaningo lwami luveza ukuthi baningi osomabhizinisi abanjalo abagcwele ezweni, abanye sebengosomabhizinisi abaziwayo kodwa baphila impilo yamanga. 

Baphila impilo yamanga kanjani na? Baphila impilo yamanga ngoba ngenkathi befika ngokungemthetho, baqeda bathola omazisi baseNingizimu Afrika kungafanele, bazibiza ngamagama okungewona ukuze bavule amabhizisi. Loku futhi kwenza bakwazi ukuthola usizo ezinhlakeni zikahulumeni ezisiza osomabhizinisi bakuleli zwe.

Anginankinga nobuchule namava abo emabhizinisini. Inkinga enginayo wukuthi besebenzisa amanga futhi kuwukuntshontsha isinkwa sabantu baseNingizimu Afrika. Kuhle ukuthi baqasha abantu baseNingizimu Afrika kodwa loko akushintshi ukuthi baphula umthetho.

Kunensizwa yaseMpumalanga ezibiza ngoSam “Mshengu” Shabalala eyayisiyinjinga inebhizinisi lamaloli. Le nsizwa ibingaziwa futhi inganakekile kodwa yaqala ukuzidonsela amanzi ngomsele ngesikhathi iya kwiDurban July ngohide lwezimoto ezibalelwa ku-70.

Kuthe uma kuphenywa, kwavela ukuthi igama likaShabalala langempela wuSam Chabalala. Inkampani yakhe iSam Holdings, ibisinamaloli awu-54 ngesikhathi umbuso wayo uwa.

Akukuhle ukwakha isakhiwo phezu kwesisekelo esintengayo. Abanye babantu abasezweni ngokungemthetho baqala bakhokhele izisebenzi zomNyango wezaseKhaya ukuze bathole amapasi. Emva kaloko bakhokhele zonke ezinye izinto abaziyo ukuthi uma kuphenywa njengezitifiketi zokuzalwa ukuze bathole usizo ngeke bakwazi ukuziveza, ngakho basebenzisa amandla emali ukugwema loko. 

Bagcina bethole amathenda komasipala nasezinkampanini abasebenzisana nazo. Nakhona kuphuma imali ukuze izinto zenzeke. Ekugcineni, emphakathini wethu babukeka njengabantu abasebenza kanzima nabaphumelelayo.  

Le nto idinga ukubhekisiswa uhulumeni uke athathe isikhathi ecwaninga onke amabhizinisi, azo zonke izinhlanga ukuthi ayisimakanjani. Wonke umuntu onebhizinisi eNingizimu Afrika kufanele aziveze ezinhlakeni zikahulumeni iCompanies and Intellectual Properties Commission, iSouth African Revenue Service nomNyango wezaseKhaya ukuzoqinisekisa ukuthi usezweni ngokusemthethweni futhi uhweba ezweni ngokusemthethweni. Maningi amahlazo angavela.

Inkinga yabantu abafudukela kwamanye amazwe ngenxa yezinxushunxushu emazweni abo yinselelo ebhekene nomhlaba wonke, ngisho nasemazweni aseNtshonalanga babamba bayayeka bezama ukuyilungisa. Siyakhumbula futhi nathi ukuthi sasikhosela kwamanye amazwe khona lapha e-Afrika nakwamanye amazwekazi ngesikhathi sobandlululo. 

Kepha loko akusho ukuthi kufanele siqhubeke sivume ezweni kube yikwaMachanca. Sisithambisile isandla kanti kokunye izinto zonakele ngenxa yenkohlakalo ethinta izisebenzi zikahulumeni. 

Ziningi izinto okufanele sizikhuculule ukulungisa le nkinga. Kufanele futhi uma sibheka, singagcini ngabantu abaqhamuka kwamanye amazwe e-Afrika kodwa sibheke nabaqhamuka kwamanye amazwekazi ngoba ummese ubuye usike nganxanye uma sikhuluma ngabantu bokufika eNingizimu Afrika, singababali abaphuma koPakistani, koChina namazwe aseMpumalanga Yurophu. 

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page