Inkosi uMangosuthu Buthelezi ikhunjulwa ngokuphendlela abantu abamnyama indawo ebonakalayo kwezomnotho. Izithombe: Zithunyelwe

Abasebenze noButhelezi bakhumbula amagalelo akhe kwezomnotho namabhizinisi. ULANGA KHANYILE uyabika

KUSUKELA kuvele izindaba zokugoduka kweNkosi uMangosuthu Buthelezi, kunenkulumompikiswano ngendlela okufanele akhunjulwe ngayo. Kubantu abaningi besabelo saKwaZulu nabalandeli be-Inkatha Freedom Party ubeyiqhawe, kanti kwizinkumbi zezakhamuzi zaseThokoza, eKagiso, eBekkersdal, eDiepkloof eSoweto, eTrust Feed, KwaMakhutha naseShobashobane ubenuka umzondo. 

UButhelezi obeyinkosi yesizwe, usopolitiki, umbeki wamakhosi akwaZulu, umSheshi wokuqina nelungu lePhalamende oshone esanda kuhlanganisa iminyaka ewu-95.

Umbele ubuyekeze iqhaza abe nalo kwezomnotho kanti izingwevu zosomabhizinsi ezihambe naye zithe zizomkhumbula ngokuba sekhaleni lombhidlango wokuthi abantu abamnyama babeneqhaza emnothweni omkhulu.

Usihlalo we-Uthungulu Investment Holdings uMnu uMusa Myeni uthe: “UMntwana (waKwaPhindangene) ubenamagxathu abanzi emikhakheni ehlukene: kwezemfundo, kwipolitiki, kwezenkolo namalungelo abantu.

“Ubekholwa wukuthi abantu abaphelele uma umnotho usele ngaphandle. Ubekholwa wukuthi inkululeko yepolitiki ngaphandle keyomnotho ayenele. Wanqaba ukuthi kubhonculwe izikhonkwane zomnotho. Ubekholwa wukuthi ngeke uthi uma ufuna ukukhulula umuntu osejele bese wokhela ijele lonke ngomlilo ngoba nomuntu ofuna ukumkhulula uzobhubha nejele.

“UMntwana wagqugquzela izimboni ukuthi zihlale (eNingizimu Afrika). Walwela ukuthi kusungulwe izimboni KwaSithebe, eMandeni, kwaqashwa abantu, koMnambithi kwasungulwa izimboni. Kwasungulwa iKwaZulu Finance Corporation eyathuthukisa umphakathi waKwaZulu ukuthi abantu babenebhange elizohweba nabo, eyagcina iyibhange Ithala. Wayebona ukuthi amabhange amakhulu ayenobandlululo, namanje anobandlululo. Uma umuntu omnyama efuna ukuboleka imali yebhizinisi kuthatha isikhathi eside. Isicelo sokuboleka imali somlungu sithatha amahora angu-38, esomuntu omnyama sithathe izinyanga eziyisithupha.”

UMyeni uthe ukhumbula uButhelezi ngokushisekela ukuzisiza nokuzimela kwabantu. Uthe alikho uhlangothi lomuntu aliyekile kungaba yimfundo, ezikamoya, ingqondo, njll.

Uqhube wathi: “Ubekholwa wukuthi abantu abamnyama akufanele nje babambe iqhaza emnothweni bengabasebenzi kuphela kodwa babengabanikazi (bamabhizinisi). Yingakho kunabantu abanjengoBab’ uJohnny Mhlungu weKhulani Holdings.

UMyeni uthe uButhelezi uzokhumbula nangokunika abantu besifazane ithuba kwezamabhizinisi. “UMntwana waphakamisa abantu besifazane. Buka nje wanika umuntu wesifazane amathuba, wanika uMam’ uMzoneli (uNkk Lydia) thenda yama-ambulensi ngalesiya sikhathi. Baningi abavula ama-wholesale, amagaraji ngenxa yakhe.”

Omunye otuse iqhaza likaButhelezi ekutheni abantu abamnyama bangene bagamanxe emnothweni wuMnu uSenzele Mhlungu. UMhlungu wusomabhizinisi, ungqongqoshe wezeziMali nomsunguli weKhulani Holdings nengwevu yaNkatha yeNkululeko yeSizwe.

Ukhumbule ukuthi baqala ukwazana noButhelezi ngo-1971 efika oLundi ngemva kokuthenga kwakhe isitolo okwakungesomlungu.

Uthe: “UMntwana ubewumuntu obenenkolelo yokududula umnotho. Indlela abesebenza ngayo ezweni iyababazeka. Abantu abaphethe izimali ubeseke kakhulu.

“Emabhizinisini ngingabala isikhathi siyiNyanda Chamber of Commerce, eyayingaphansi kweNafcoco (iNational Federated Chamber of Commerce and Industry) ngaphansi kobuholi bukaDkt uSam Motsuenyane, thina kwiNyanda siphethwe (wuMnu) uPG Gumede. Kunezinkinga esasinazo siwomasomabhizinisi abamnyama njengokuthi sasiqala amabhizinisi, kuthe eseqala ukuthuthuka bese ewa. UMntwana wasihlelela ukuthi siphathe kosomabhizinisi babelungu. Thina sasisebenza ngasodwa. Kithina udokotela womuntu omnyama usebenza yedwa kanti abelungu bayahlangana baze bavule ngisho izibhedlela zabo.

“Umengameli wethu uMotsuenyane wakhuluma ne-Unisa ukuthi siyoqeqeshwa ukuphatha amabhizinisi. Umntwana wabaneqhaza kuloku. Sasihlela, sifuna izimai koMelika noJalimane. Leyo nto yakhiqiza ama-graduate amaningi kosomabhizinisi bakithi. Lezo zinto zazidudulwa yiNafcoc. Sagcina sithi akutholakale abantu bathenge izabelo ezinkampanini esazisungula ezinjengeKhulani Holdings.” 

Owake waba wumholi weSmall Enterprise Development Agency KwaZulu-Natali uMnu uLindani Dhlomo uthe ngesikhathi kusaphethe uhulumeni waKwaZulu, uButhelezi wakugqugquzela kakhulu ukuthi kube nezimboni.

“Ithala lalingelona leli bhange esilibona namhlanje, kwakunezimboni ezazibizwa nge-Ithala Industrial Park KwaSithebe, eMandeni, neyaseMadadeni yayivuthiwe impela futhi kukhona nama-warehouse. Kwakukhona nabatshalimali kodwa sekwashabalala konke loko njengoba sekungathi seligxile kakhulu endaweni eyodwa.

“Kwakukhona nokusebenzisana kakhulu nezinhlangano, izitolo emalokishini zazikhona futhi zisebenza. Kwakukhona inhlangano okwakuthiwa yiNyanda Chamber of Commerce. Ngisho nasezindaweni zamakhosi kwakuthi uma umuntu efisa ukuqala ibhizinisi, kuxoxiswane, anikwe imvume yokusebenzisa indawo futhi nabatshalimali babekhululekile ngoba kwakuhambisana nokuthuthukisa umphakathi,” kukhumbula yena.

Nokho-ke yize lezi zingwevu zincoma kodwa kwezamabhizinisi zake zavela izinsolo zokuthi kukhona lapho ubuholi bukaButhelezi babanogcobho khona. Ngokombiko wephephandaba i-Weekly Mail & Guardian yangomhla ka-14 Ephreli 2000, uButhelezi kuthiwa wayethola izigidi zamarandi zama-casino angekho emthethweni. Lo mbiko waqhubeka wathi uButhelezi wake wayofaka imali engaphezu kaR1 million eFirst National Bank yasoLundi. Kuthiwa ungqondongqondo kulolu lwembu kwakuwumnikazi wama-casino uMnu Joao de Jesus, owayevame ukunikela ngezizumbulu kwi-IFP. 

Umbiko uthi uDkt uBen Ngubane wagudluzwa esihlalweni sobundunankulu KwaZulu-Natali ngenxa yokunqaba ukunika abantu be-IFP izimvume zama-casino.

Kusobala abantu abayi nganxanye bengemanzi. Ingelosi emehlweni abanye, iwusathane kwawabanye.

UButhelezi uzongcwatshwa kusasa eMahlabathini ngokweSigaba sokuQala somngcwabo kahulumeni. Umengameli uMnu uCyril Ramaphosa uzokwethula inkulumo yokumkhumbula.

  • Okunye kwengezwe wuSlindile Khanyile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page