Asisabalalise imiqondo yethu uma sibheka amathuba ebhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke ukuthi yimaphi amathuba akhona ezimbonini yokuvakasha nekaqedisizungu.  

Eminyakeni emibili edlule ngake ngahlangana nensizwa yakwaMabaso eyangihlaba umxhwele uma ngizwa ukuthi yaliqala kanjani ibhizinisi layo eselidumile iNgodini Bhunduz. Uma elanda udaba lwakhe uthi, izinto zazingahambi kahle empilweni, wazinikela enkosini yendawo esiyiNgodini Bhunduz.

Ngaleso sikhathi kwakusemafukwini kule ndawo kangangokuthi inkosi ephethe yamangala yambuza ukuthi uzolenzani ihlathi elinjena? Wayichazela inkosi ukuthi ufuna ukuvula indawo yokungcebeleka nezokuvakasha.

Walingenela ngocelemba ihlathi wahlahla indlela eyaze yaphumela emfuleni ogijima phakathi kwalo uMhlathuze. Uma ungayibona le ndawo namhlanje, ungamangala indlela esithuthuke ngayo ngenxa yombono uMabaso ayenawo ngayo.

Le ndawo isihanjelwa yizivakashi ezivela kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Yaziwa emazweni amaningi aphesheya, yaziwa kuzo zonke izifundazwe saseNingizimu Afrika futhi ithandwa yizinhlanga zonke. 

Lapha sibona ukuthi uMabaso wasebenzisa ubuhle bemvelo ukwakha ibhizinisi elithandwa ngabantu abaningi. Ngake ngayivakashela le ndawo nomndeni wami ngimenywe wuMabaso.

Kwakumnandi kakhulu ngilele etendeni eduze komfula uMhlathuze. Okunye okwangihlaba umxhwele wukuthokozela iziphuzo ezizoyizayo phakathi emfuleni uMhlathuze. 

Bambalwa abantu abacabanga njengoMabaso, ababona ukuthi bangasebenzisa ubuhle bendalo ukwenza imali. Loku kukhombisa ukuthi uma unombono ophusile njengokaMabaso ungakwazi ukuqala ibhizinisi ngemvelo nangomlando.

IKwaZulu-Natali inomlando onothile uma kukhulunywa ngomlando wesizwe sakwaZulu kodwa okubuhlungu wukuthi akubona abantu abamnyama abahlomulayo emabhizinisini ahambisana nalo mlando. Umlando wethu KwaZulu uhlabahlosile, ziningi futhi izindawo abantu bakwamanye amazwe abafisa ukuzibona lezi zindawo ezisabalele isifundazwe. Kepha ezindaweni eziningi lapho kunezikhumbuzo khona, abantu abahlomuli ngalutho.

Sineziqiwi ezigcwele isifundazwe, sinezindawo zokungcebeleka ezigcwele iKZN yonke, sinezindawo yezomlando esinazo esifundazweni sonke.

Kufanele ukuthi osomabhizinisi baseKZN babhekisise ukuthi iyiphi indima abangayidlala emnothweni wezokuvakasha. Yiningi imali eyenziwa kule mboni kodwa kuyadabukisa ukuthi abantu okuyibona abanikazi bezindawo zomlando alikho iqhaza elitheni abalidlalayo.

Abanye bagcina ngokwenza imvunulo nemigexo nokubaza, badayise emgwaqweni. Kufanele osomabhizinisi abancane  bangene embonini yezokuvakasha. Noma ngabe bangena ekwakheni izindawo zokuvakasha nezokulala abantu abavakashela izindawo zokungcebeleka. 

Miningi futhi eminye imikhakha osomabhizinisi abancane abangangena kuyona, njengokuhambisa izivakashi kuzo zonke izindawo zokungcebeleka ngamatekisi nangezimoto ezincane.

Abanye bangadayisa ubuhlalu emazweni aphesheya. Maningi  amathuba akhona endimeni yezokuvakasha. Asingazithambisi sizitshele ukuthi amathuba amabhizinisi yizinto zabelungu kuphela. Cha akunjalo, yiningi kabi imali kule mboni ukuthi singayiyeka idliwe ngabathile kuphela.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page