Umcwaningimabhuku-jikelele uNksz uTsakani Maluleke wethule umbiko wokucwaninga amabhuku ngo-2019/20

Isithombe: wuGoogle

Umcwaningimabhuku-jikelele uthi kusabhimba ngokuphatha izimali zezwe futhi kukhona okusina kuwajeqeza amabhizinisi kahulumeni amancane. USLINDILE KHANYILE uyabika

UMCWANINGIMABHUKU-jikelele waseNingizimu Afrika usexwayise ngokuthi uma ingasukunyelwa indaba yamabhizinisi kahulumeni “amancane” azogcina esewumthwalo kwisabelomali.  

Ethula umbiko wakhe wokucwaninga amabhuku kwango-2019/20 ngoLwesithathu, uNksz uTsakani Maluleke uthe imvamisa kugxilwa ezinkingeni ezibhekene namabhizinisi kahulumeni amakhulu kanti zinkulu izinkinga ezikhungethe nalawa amancane.  

Uthe sekuphele iminyaka eyisithupha bexwayisa ngala mabhizinisi kahulumeni amancane anjengeSouth African National Roads Agency, iRoad Accident Fund neGolden Leopard Resorts.

“Uma singawasukumeli, azogcina esedala umthwalo omkhulu ezimalini zasezweni,” kuxwayisa yena.

Ngokwalo mbiko awu-21 amabhizinisi kahulumeni anezinkinga zemali ezinkulu, nokuseneminyaka kushiwo. Kulawo osekuphele iminyaka emihlanu ebika yi-Autopax, iCorridor Mining, iMotheo TVET Collge, iMayibuye Transport Corporation neNorth West Development Corporation.

Kulawo osekuphele iminyaka emine kukhona i-Agricultural Research Council, iCross-Border Road Transport Agency, Ithala neProperty Management Trading Entity. 

Okuneminyaka emithathu kuxwayiswa ngawo yiFree State Development Corporation, iGateway Airport Authority, iGreat North Transport nePrivate Security Industry Regulatory Authority. 

Osekuneminyaka emibili yiNorthern Cape Rural TVET College.  

Kwaveze loku okokuqala ngo-2019/20 kukhona iKwaZulu-Natal Nature Conservation Board, iNorth West Parks Board neSouth African Civil Aviation Authority.  

Lo mbiko uthi kulezi zinkampani ezingu-55 ziqede lo nyaka wezimali zishodelwa yimali njengoba izindleko zazo bezingaphezu kwemali engenile. Isiyonke imali ebishoda wuR64.95 billion kanti u-92% wayo noma uR59.62bn ubushoda kwiRAF iyodwa.

Kulandele iGautrain ebishodelwa wuR1.06bn, iRoads Agency Limpopo ebishodelwa wuR0.99bn neSouth African Revenue Service ebishodelwa nguR0.78bn.

Umbiko uthi ezinye zalezi zinkampani nokuthi zisasebenza yingoba zithathe imali emigodleni yazo, ezinye ziboleke kuma-overdraft ebhange, azibakhokhelanga ezibakweletayo noma ziphuzile ukubakhokhela, zithole isibonelelo kuhulumeni kazwelonke noma ezifundazweni, zithathe imali okufanele yenze imisebenzi yokuhlinzeka imiphakathi nangokunciphisa izindleko njengokungazigcwalisi izikhala, zinciphise izindlela ezithathwayo nokusetshenziswa kwama-consultant.

Izinkinga kula mabhizinisi kahulumeni zibonakala nangendlela eziphuza ngayo ukukhokhela ezibakweletayo njengoba iningi lazo lithatha izinsuku eziwu-58. Ezithatha isikhathi eside kakhulu yiNational Student Financial Aid Scheme, ethatha izinsuku ezingu-1 038, kulandele iMayibuye Transport Corporation ngezingu-323 bese kuba yiKing Sabatha Dalindyebo TVET, ethatha izinsuku eziwu-263.  

UNksz uMaluleke uthe bacwaninge ukusetshenziswa kwemali ewuR1.7 trillion kuzwelonke, ezifundazweni nasemabhizinisini kahulumeni.  

Uthe imiphumela iveze ukuthi bawu-66 abaphucule indlela abasebenzisa ngayo imali, kwathi abawu-35 bahlehlela emuva.  

Izizathu ezenze kube ngconywana wukugcwaliswa kwezikhala, ikakhulukazi lezo zabantu abaqondene nokuphatha imali, ama-chief financial officer (amaCFO), ukuzinikela kwabaphethe ekuphuculeni indlela okwenziwa ngayo izinto kanjalo nasekuthatheni izinyathelo zokuzama ukugwema umonakalo ungakenzeki.

“Sesibonile ukuthi ukuba khona kweCFO nokutholakala kombiko womcwaningimabhuku omuhle kuyahambisana. Kulezo zindawo lapho umuntu ehlala ngaphansi kwezinyanga eziWu-22 akulungi kanti labo abenza kahle yilapho uCFO ehlala iminyaka emihlanu,” kuqhuba yena.

Ukusetshenziswa kwemali ngendlela engalungile noma ngokungawulandeli wonke umthetho kwehlile njengoba kube wuR54.34bn kusuka kuR66.90bn ngo-2018/19. 

Nakuba yehlile le mali kodwa uNksz uMaluleke uthe akuyona into okumele ijatshulelwe ngoba kuseyimali enkulu lena futhi ayivezi isithombe esiphelele njengoba kukhona abawu-118 kwabebecwaningwa abangakwazanga ukudalula ukuthi bona yimalini abangayisebenzisanga kahle.  

Uthe kumele kukhunjulwe ukuthi kukhona uR67bn owadalulwa wu-Eskom noTransnet njengemali abangayisebenzisa kahle, nokusho ukuthi isenkulu impela imali yabakhokhi bentela engasebenzi ngendlela.

IHhovisi loMcwaningimabhuku-jikelele aliwacwaningi amabhuku akwa-Eskom nawakwaTransnet.  

Kukhona nezinkontileka zemali ewuR2.08bn leli hhovisi elingakwazanga ukuzicwaninga. UNksz uMaluleke uthi isiyonke imali engasetshenziswanga ngendlela, nelokhu ikhula iminyaka eminingi, iwuR262.03bn.

“Uma sibona ukungasetshenziswa ngendlela kwemali kuqhubeka unyaka nonyaka kuyacaca ukuthi loko esifisa ukukubona kwenzeka ngokuphatha nokusebenzisa kahle imali akwenzeki. Kunesiko lokubekezelela ukungahlonishwa komthetho, nokungakho sigcizelela ukuthi kumele kuthathwe izinyathelo manje,” kusho yena. 

Ukhalile nangosopolitiki nezisebenzi zikahulumeni ezisaqhubeka nokuthola amathenda kahulumeni.

“Osopolitiki nezisebenzi zikahulumeni zisaqhubeka nokusebenza kuhulumeni yize kwaphuma umyalelo okuvalayo loku ngo-2016, owawuthi abantu abayeke noma basule emsebenzini wabo,” kusho uNksz uMaluleke. 

Imali esetshenziswe ngaphandle kwemvume ngoba kweqiwe kwisabelomali inyuke yafinyelela kuR18.12bn, isuka kuR1.65bn. Kule mali wuR15.13bn wezibonelelo zika-Ephreli owasheshe wakhokhwa ngenxa yokuthi izwe lalivaliwe emva kokubheduka kweCOVID-19.  

Imali okungenzeka ukuthi ilahlekele uhulumeni wuR6.8bn ngenxa yokusetshenziswa kwemali kungalandelwangwa umthetho ngezindlela ezihlukene, nokwenzeke izikhawu eziwu-75. 

Kunemizamo yokubuyisa le mali njengoba uNksz uMaluleke ethe basebenzisa amandla abo athe xaxa abawathola ngo-2018 ngesikhathi kubuyekezwa umthetho olawula ukusebenza kwabo.

  • Ngesonto elizayo sizokwethulela imininingwane ngezinselelo umcwaningimabhuku-jikelele athe zibhekene neminyango yezempilo ezweni nangemiphumela yezinyathelo asebezithathile besebenzisa amandla abo athe xaxa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page