Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noYezulu Dube, umsakazi we-Inanda FM, owethula i-World Music Show

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Yebo, ngangiphiwa; noma kwakungenzeki njalo.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Uma ngikhumbula kahle ngangenza u-Grade 7. Ngayivulelwa e-Absa.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngikhumbula ukuthi kwakuhlale kuthiwa ayikho ngisho ikhona, loko okwenze ngakhula ngazi ukuthi imali yinto ephelayo nengahlali ikhona ngaso sonke isikhathi.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngisese-high school ngibamba itoho eJam Schoolwear uma kungamaholidi kaDisemba. Angisakhumbuli kahle ukuthi kwakuyimalini kodwa kwakungijabulisa ukuthi ngiyahola.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathatha ingxenye yawo ngathenga umbhede ngayo. Eyasala angisakhumbuli kahle ukuthi ngayenzani.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukusiza (ngenkathi) kwakhiwa ekhaya, leyo okungenye yezinto engiziqhenya kakhulu ngayo.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuvula i-akhawunti yasesitolo. Ngalisebenzisa (ikhadi) kakhulu ukujabulisa abasekhaya nabangani. Loko kwakwenza ngithwale kanzima uma sekufanele ngikhokhe.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Yebo, kwake kwenzeka (kabili). Okokuqala ngangena kulo, ngathola imali. Kwathi sengiphinda okwesibili ngayifaka, yacwila.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Ngasithola kumngani wami owayedayisa. Wangenza ngafunda ukubaluleka kokubeka imali, yize ngize ngakuqonda kahle sengimdala loko.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Nginga(vakashela) izindawo ezihlukene, ngingcebeleke, ngithenge umuzi bese ngisiza ngengingasiza ngakho ekhaya.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi kubona asizame ezinye izindlela zokwenza imali, singanciki emsebenzini owodwa kuphela ngoba umkhakha esikuwona ngeke uthembele kuwona impilo yakho yonke.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page