Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sinethulela uMsawenkosi ‘Msajero’ Mbonambi, umsakazi weZwi LoMzansi. Usakaza uhlelo i-Musotherapy olungena ngoLwesihlanu ngo-3 entathakusa kuya ku-6 ekuseni nangeSonto

Usemncane wawuphiwa imali noma cha? 

Lutho mntakababa, sasingaphiwa nhlobo imali ekhaya. Uma kuthuke kwaqabukela kwaba khona isihlobo esingiphe imali, ngangiyibeka ngiyisebenzise ukuthenga izimpahla zokugqoka esikoleni.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi ibhange? 

I-akhawunti yami yokuqala ngayivula ngo-1999, sivulelwa yinkampani yokwakha esasisebenza kuyo ngo-2000, okwaba umsebenzi wami wesibili uma ngiphothula isikole. Ngayivula eStandard Bank.

Uma ucabanga imali ebuncaneni noma ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo futhi yini owayifunda?  

Ebuncaneni bami ngikhula ngafunda ukuthi imali iphathwa ngokucophelela futhi uma ulondoloza ngendlela ugcina usukwazi ukwenza izinto ezinkulu ngokuncane obulokhu ukuqokelela

Uqale nini ukusebenza futhi kwakuyimalini umholo wakho?  

Ngake ngathola itoho losuku ngisafunda. Ngangenza u-Grade 10 ngo-1996 ejalidini, ngahola uR25. Ewu nokho bangigqilaza bo abantu abadala esasiqashwe nabo bengixovisa ukhonkolo ngimncane. Kuthe sengisebenza enkontilakini emva kokuqeda u-matric, ngangihola uR35 ngelanga. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?  

Ngomholo wami wokuqala, njengoba ngangihola njalo emva kwamasonto amabili, ngathenga igilosa ekhaya.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?  

Yo, kuningi kodwa okuwujabulisa kakhulu umoya wami… ukukwazi ukukhipha uMama emjondolo ekuqaleni kwango-2018.


Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?  

Ngaboleka umuntu uR3 000 ngo-2017, washaya wachitha nawo. Namanje angiphindanga ngambona.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?  


Yebo, kunebhanoyi engalithola kuFacebook ngoDisemba wango-2019, langidla uR2 000 likade lizongikhokhela uR8 000 emva kwezinsuku ezine. Nami ngangithi ngiyazizamela bakithi. 


Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?  

Ukufunda ngezindlela ezehlukene zokonga imali nokuthi imali uma uyiphatha kahle, nayo ikuphatha kahle. Lesi yisona seluleko engingathi siwumgogodla wokuthi njalo uhlale (uhlangene) nemali.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto, ungawusebenzisa kanjani?


Ngingawutshala emabhizinisini ami ngenhloso yokuwukhulisa ngenze esinye isigidi.  

Ungabeluleka uthini abanye abasakazi ngokuphatha imali? 

Kuhle ukutshala imali entweni eyokunikeza umvuzo kwingomuso lakho nabathandiweyo bakho. Khumbula ukuthi ingxenye eningi yokusebenza kwethu senzela abantwana bethu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page