UYISIBONELO ESIHLE

ISIZULU sithi umthente uhlaba usamila. Intombazane yaseThekwini esibhale ngayo kwaSafufusa ngesonto elidlule iyasifakazele lesi saga. USiphesihle Mhlongo, odume ngelikaSippy, unebhizinisi lokupheka nokubhaka kanti ufundisa ezinye izingane ukupheka nokubhaka.

U-Sippy, oneminyaka ewu-14, kuyathokozisa ukuthi njengabo bonke ontanga yakhe naye umatasa ngomsebenzi wesikole nezemidlalo, njengoba efunda uGrade 9, imisebenzi yasekhaya kanti nasenkonzweni uyacula.

Uma elanda umsuka wothando lwakhe lokubhaka uthi lwangena ngenxa kaninakhulu owayehlale epheka, ebhaka; nokwaholela ekutheni aqale ukupheka eneminyaka emihlanu. Ngenxa yalolo thando, namhlanje usenebhizinisi lwento ayithandayo nakwazi ukuyenza. Esinye sezeluleko zongoti nabeluleki ngezamabhizinisi baye bathi isisekelo sempumelelo ebhizinisini wukwenza into oyithandayo noyaziyo.

Ngaphezu kothando lwebhodwe, uSippy ukhuthazwe yibhizinisi labazali bakhe ukuthi naye aqale elakhe.

Kuningi uSippy akwenza kahle ebhizinisini lakhe nezinto asezifundile. Okokuqala nje asekufundile wukukwazi ukuncelisa amawele nokuhlela isikhathi sakhe ukuze kungaxabani ukuba yingane kubo, nomfundi esikoleni nosomabhizinisi.

Okunye akwenza kahle wukuthi unongoti abamsizayo. Unina uyimenenja yakhe kanti umlekelela ngokuphatha imali yebhizinisi. Yisifundo esimqoka lesi ukuthembela ezelulekweni zongoti ebhizinisini, ukwazi omandla kukona, kuthi kuloko ongemandla kukona ukushiyele abanalolo lwazi.

U-Sippy usefunde nokuthi kuyasiza ukuthi kube khona into owehluke ngayo ezimbangini zakho emkhakheni okuwona. Yena nje akalusebenzisi ubisi emakhekheni akhe, okwenza ehluke kwabanye ababhaki.

Esinye isifundo esimqoka asesifundile wukuthi uma uwusomabhizinisi akufanele uthembele emthonjeni owodwa ongenisa imali kepha kufanele wengeze neminye. Ngale kwemali engena ngokupheka nokubhaka, uSippy usevule amakilasi afundisa ngala makhono. Leli thuba ulibone ngenkathi kuvalwe izwe ngenxa yokubheduka kweCOVID-19.

Ohlangothini lokufunda kukhona asekufundile, okuwukubekezela. Ufunde ukuthi imiphumela ayijahwa ebhizinisini kepha ukuba nebhizinisi kufana nokuhlwanyela imbewu, uhlakulele izithombo kuze kufike umhla wokuvuna.

Okunye uSippy akwenza kahle, nokumqoka, wukungalibali ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Nakuba enento ahluke ngayo uma ebhaka kodwa uthi ubukela kubapheki abamnkantshubomvu abehlukene, athekela kubona ulwazi.

Njengengane yesimanjemanje kumqoka ukushaya ngonyawo olusha, yingakho uSippy esebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa ibhizinisi.

Esinye isifundo asesifundile wukuthi kuhle ukuzicija entweni oyenzayo; ithalente lilodwa alenele. Yingakho ethi uma eseqede isikole ufisa ukuyoqeqeshelwa ukuba wu-chef.

Akwenele ukubuka izinto uphelele eduze. Yingakho enezinhlelo zokusimama ebhizinisini. Uthi uhlela ukuba ne-studio, lapho eyopheka, abhake khona.

Kukude lapho eyobanjwa khona uSippy uma eqhuba kanjena. Kuningi nezinye izingane zakithi ezingakufunda kuSippy.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page