Sithi siya phambili kodwa siphinde sihlehlele emuva ngodaba lukagesi ezweni lethu, kuloba uBusi Mavuso

ISIMEMEZELO sangesonto eledlule sokuqokwa kwezinkampani ezingabaphehli bakagesi abazimele yigxathu elisiyisa phambili ekuqinisekiseni ukuthi sinogesi owenele kanjalo nokuvula ukufakwa kwezicelo somzuliswano wesihlanu kulabo abaphehla ugesi ongakhiqizwa ngamalahle.

Nokho kukhona okungagculisi ngaloku kuthenga ugesi, ikakhulukazi loku kuthembela kakhulu emikhunjini eqhamuka kwamanye amazwe ekhiqiza ugesi ngegesi. 

Kodwa-ke kuyaphuthuma ukulungisa le nkinga, nokuphinde kwacaca njengoba kade ugesi ucinywa futhi.

Nakuba ugesi (kubaphehli abazimele abaqokiwe) uzoze uqale ukutholakala ngo-Agasti wonyaka ozayo kodwa kungcono ngoba umsebenzi usuqalile. Kodwa njenganjalo sithi sithatha igxathu elisiyisa phambili kodwa siphinde sithathe elinye elisibuyisela emuva.

Ngenkathi uNgqongqoshe wezaMandla nokuMbiwa Phansi uMnu uGwede Mantashe ememezela isinqumo ngabaphehli abazimele kodwa uphinde washo ukuthi uyaphikisana nokugunyaza izinkampani ukuthi zizikhiqizele ugesi ongaphezu kuka-10MW. 

Loku kushayisana nesiphakamiso esivela ebantwini abahlukene okukhona kubona nesikhulu esiphezulu sakwa-Eskom nosomnotho bezamandla sokuthi akunyuswe lesi sikali sifinyelele ku-50MW.

Ucwaningo olwenziwe yi-EE Business Intelligence luthole ukuthi izinkampani ezifana nezimayini, amafemu namapulazi zingakwazi ukuzikhiqizela ugesi okungathi uma usuhlanganisiwe ufinyelele ku-5 000MW uma kunganyuswa isikali esibekiwe selayisensi egunyaza izinkampani ukuthi zizikhiqizele ugesi.

Loku kungaholela ekutheni kutshalwe izigidi ekuphuculeni ukutholakala kahle kukagesi. Lowo gesi abangawusebenzisi bangalekelela ngawo izwe nokungasiza kuphele ukushoda kukagesi.

Indaba yokuzikhiqizela ugesi ivame ukudidaniswa nokuphakela izwe ugesi kanti yizinto ezimbili ezihlukile. Uma inkampani ifuna ukuzikhiqizela ugesi owu-50MW ukuze iwusebenzise kungani kumele ihlushwe ngaloko?

Akusikho nje ukutshalwa kwemali okuqhamukayo kodwa kusizakala namanye amabhizinisi ngokuba khona kukagesi othembekile nokwenza umsebenzi uqhubeke kahle.  

Kulukhuni ukuqonda ukuthi yiziphi lezi zizathu ezenza ungqongqoshe anqabe ukukhuphula isikali ngaphezu kuka-10MW. Ngiyaziqagelela ukuthi kukhona abangafuni ukubona izinkampani ezizimele zitshala imali ekukhiqizweni kukagesi kwaphela nje.

Yebo, izinkampani zingafaka isicelo kwi-National Energy Regulator of South Africa ukwakha izindawo ezinkulu zokuphehla ugesi kodwa loko kunemicikilisho futhi kuthatha isikhathi kanti asikho isiqiniseko sokuthi isicelo sizophumelela yini nokuqeda umdlandla kwabaningi.

Abanye kuhulumeni bayaqhubeka nokucabanga ukuthi u-Eskom uyisiqalo nesiphetho sokuxazulula izinkinga zikagesi ezweni lethu, yize kwayona le nkampani uqobo isibonile ukuthi ngeke ikwazi.

Ngabe ngiyazwelana nesinqumo sikangqongqoshe ukube sihlala ezweni lapho inkampani kahulumeni ephehla ugesi ibisebenza kahle ikwazi ukufeza zonke izidingo kodwa akunjalo.  

Masivume ukuthi uhulumeni awunawo amandla futhi ngeke ukwazi ukulungisa inkinga kagesi wodwa. Izolungiseka uma udedela nemboni ezimele itshale imali futhi isebenzise namakhono enawo ukuxazulula le nkinga. Ukuphikelela nokubambelela kugesi ophehlwa wuhulumeni kuphela kuzokwenza ukuvuselela umnotho kube lukhuni kakhulu futhi kuthathe isikhathi eside.

Ukuphela kwendlela yokuqinisekisa inkinga kagesi nokuqala ukukhulisa umnotho futhi wukuthi sidedele imboni ezimele ifake isandla ekuphehleni ugesi. Siyakwenza lokho ngama-independent power producer kodwa singakwenza nakalula ngokudedela izinkampani zizikhiqizele ugesi.

Kufanele ukuthi ungqongqoshe uyakubona loku kodwa uyaqhubeka uqinisa ikhanda, nokwenza siloku sibambeke ekutheni umnotho ukhule kancane.

Kuleli sonto, iBusiness Leadership South Africa izokwethula umbiko omqoka ngokutshala kwingqalasizinda eNingizimu Afrika. Sicele ukwenzelwa uphenyo ngokuthi kungani kwehla ukutshalwa kwemali eminyakeni emihlanu edlule yize sivumelana ngokuthi kuyadingeka ukuze sivuselele umnotho.

Lolu cwaningo olwenziwe ngokuzimela yi-Intellidex luveza izingqinamba endleleni ukutshala kwingqalasizinda okwenziwa ngayo wuhulumeni, ngamabhizinisi kahulumeni nezinkampani ezizimele.

Luveza ukuthi ukuze kunyuswe ukutshalwa kufinyelele ku-30% wenani lomnotho noma i-gross domestic product njengokwesiphakamiso seNational Development Plan kumele okungenani sitshale uR1.6 billion ngosuku ngaphezulu kwingqalasizinda. Loko kwanele ukwakha inyuvesi entsha zonke izinsuku.

Ukuze sifinyelele lapho, sizodinga ukuthi yonke indawo emnothweni wethu, kuhulumeni nasembonini ezimele kube wukuthi kutshalwa ngapha nangapha. Kodwa kumele umvuzo ubonakale kube ngaphezu kokutshaliwe, nokuyinto esihlulile phambilini njengoba sibonile ngo-Eskom neTransnet.

Ukushoda kukagesi ngenye yezimbangela eziningi enqanda imboni ezimele ukuthi itshale ngaphezu kwaloku ekufakayo njengamanje. Uhulumeni ushoda ngamakhono nangemali eyenza kungatshaleki kahle.

Lo mbiko uzoveza ukuthi zingaxazululwa lezi zinkinga ngokubuyekeza imigomo nangokusebenzisana phakathi kukahulumeni nemboni ezimele ukuze kulekelelwane ngamakhono futhi kuncishiswe izindleko zengqalasizinda entsha nokuzokwenza umphakathi uhlomule kangcono.  

Lo mbiko uzokhishwa ngoLwesihlanu.  

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page