UMnu uSindile Mavundla weKhaltsha Cycles

Izithombe: Zithunyelwe

Usebenzisa uthando lwamabhayisikili ukudala imisebenzi nokukhulisa umnotho waselokishini. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

MKHULU umnotho okhona ngenxa yamabhayisikili odinga ukuvukuzwa nasemalokishini ngoba ungasetshenziswa ukuthuthukisa lezi zindawo futhi uvule namathuba emisebenzi. 

Yivangeli leli elishunyayelwa wuMnu uSindile Mavundla nabalingani bakhe ababili eKhaltsha Cycles.

Akagcini nje ngokulishumayela leli vangeli kodwa uyaliphila ngokusebenzisa le nkampani, ezinze eKhayelitsha, eNtshonalanga Kapa, ukufakazela ukuthi ngempela ungayiguqula impilo yabantu ngokusebenzisa amabhayisikili futhi asikho isidingo sokuthi kube yinto yomntakabani bodwa.

UMavundla, oneminyaka ewu-30, uthi selokhu alithanda ibhayisikili esemncane ekhula kulo leli lokishi kanti kuthe ngokuhamba kwesikhathi esebonile ukuthi ungumuntu othandayo ukusebenza ngomphakathi waqala wacabanga indlela abangasebenzisa ngayo amabhayisikili ukuthuthukisa umphakathi.

Namhlanje banenqwaba yezinhlelo ezingenisa imali nezithuthukisa umphakathi ngezindlela ezehlukene njengolokufundisa abantu ukushova ibhayisikili iLearn2Cycle, olugqugquzela ukuphepha iSafe Cycling, olusiza abantu abenza imisebenzi ebucayi nabanikelayo emphakathini iHereos on Bike, olokufundisa intsha ukuba ngomakhenikha bamabhayisikili kanti kukhona nesitolo esiwadayisayo.

“Kuko konke loku esikwenzayo kukhona okusingenisela imali nokuyiyona esibe sesithatha kuyona ukuze senze umsebenzi wokunikela. Ngonyaka odlule sifundise abantu besifazane abawu-86 ukushova ibhayisikili, laba ngabantu abebengakwazi futhi abebekusaba.

“Siyaye sithi sicela ukhokhe uR50 osisizayo ukuthi siqeqeshe omunye umuntu uma kwenzeka kuwumuntu ongenayo imali,” kusho yena.

Uthe kwathi cosololo enhliziyweni yakhe ehlangana nomunye wesifazane abamqeqesha osenebhayisikile manje noselisebenzisela ukudiliva izithelo nemifino azidayisayo, indlela phambilini abeyibathula ngonyawo.  

Nakuba ibhaliswe ngokusemthethweni ngonyaka odlule, iKhaltsha Cycles ineminyaka emibili yasungulwa. Isidayise amabhayisikili au-300 esitolo esiseKhayelitsha bese kuthi kulesi esikwi-internet isithengise awu-26.

IKhaltsha Cycles idayisa amabhayisikili esitolo nakwi-internet

Baqashe izisebenzi eziwu-10 kanti sebeqeqeshe intsha ewu-20 ukuthi ibe ngomakhenikha bamabhayisikili. 

“Mkhulu umnotho wamabhayisikili futhi awukwazi ukuthi ungathi uzoba nedolobha labantu abangomakhonya ekushoveni amabhayisikili kodwa uthi uzoshiya ngaphandle ilokishi. Abantu bamabhayisikili bayayisebenzisa imali kanti lena yinto okumele uyigqugquzele ukuthi yenzeke nasemalokishini,” kusho uMavundla. 

Uthe kuningi abantu abangakuqondisisi ngamabhayisikili. Enza isibonelo uthe njengoba kwaziwa ukuthi amabhayisikili ayabiza kodwa abantu abazi ukuthi uyakwazi ukuthola ibhayisikili elibiza ngisho uR2 000 futhi elisebenza kahle. 

Bona baqhamuke nanezinye izindlela zokusiza nokukhuthaza amakhasimende abo ukuthi awathenge amabhayisikili njengokuthi banohlelo lokuthi umuntu alikhokhele kancane kancane izinyanga ezimbalwa ibhayisikili futhi ababheki ukuthi igama lomuntu lihle noma libi yini ngokwezikweletu. 

“Kokunye siyakwazi ukuthi sikukhulumele nomqashi wakho ukuthi akukhokhele ibhayisikili bese wena uba nesivumelwane naye ukuthi uzoyikhokha kancane kancane kanjani imali nezobe ibanjwa emholweni wakho.

UMnu uMavundla encokola namanye amakhasimende

“Ukusuka eKhayelitsha uya eStellenbosch kubiza cishe uR1 000 uma ugibela kodwa uma usunebhayisikili, thina sikusiza ukuthi ube nemali oyongayo nongayisebenzisela ezinye izinto,” kusho yena. 

Echaza uhlelo lweHereos on Bike, uMavundla uthe wumqondo omfikele ngesikhathi izwe livaliwe ngenxa yokubheduka kweCOVID-19. 

“Ngafikelwa umcabango wokuthi kunganjani sisize abantu abenza umsebenzi wokunikela emphakathini nalabo abenza imisebenzi ebucayi ukuthi babenezinyawo ezilula uma (benza) umsebenzi wabo. Saqala sahlanganisa amabhayisikili awu-20 kodwa manje ngosizo oseluqhamukile sigcine sesinawu-1 000 kanti okwamanje sisanikele ngawu-155.  Abanye babantu esibanikelele ngabahambisela abantu abadala imithi emakhaya, abapheka emakhishini lapho kunikelwa khona nabanye.”

UMavundla, owenza izifundo zebhizinisi eTsiba Business School, uthe banethemba lokuthi lolu hlelo luzonabela eSoweto, eThekwini naseBhayi maduzane; nokuyinto abahlela ukuyenza nosomabhizinisi abazinze kula madolobha.

Ngelinye ilanga ufisa ukuthi bagcine sebenesitolo sokuzikhiqizela amabhayisikili, nathe kuwumqansa njengoba wonke amabhayisikili akhona ezweni ethengwe emazweni angaphandle. 

Uthini ngenselelo ekhona yokuphepha kwabantu abashova amabhayisikili? UMavundla uthe inselelo enkulu ngeyabantu abahamba ngezimoto ezincane, abashovisa kabuhlungu emgwaqweni, wathi kudingeka nengqalisizinda ecacile yabashova amabhayisikili.

Uphethe ngokuthi nabasebenzisa lolu hlolo lwezokuthutha kumele bazivikele njengokufaka izigqoko zokuzivikela ubuso. 

@mavundlasindile

Instagram: @khaltshacycles

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page