UMnu uBheki Mkhize, isikhulu esiphezulu eFNB Wealth and Investments Solutions

Isithombe: Sithunyelwe

I-FNB isanda kumemezela ukuthi abantu sebezokwazi ukuthenga amasheya ezinkampanini ezifana noNetflix, u-Apple, u-Amazon, uFacebook nezinye ngokutshala uR10 nje isheya ngendlela yokutshala imali ebizwa nge-Exchange Traded Note. Ingabe abantu kumele babe nesasasa ngempela ngaloku futhi yini ubungozi obuhambisana nale ndlela yokutshala imali? USLINDILE KHANYILE uyabika

I-FNB imemezele ngeqholo ukuthi ngoR10 nje vo noma wubani angaba wumnikazi wamasheya ezikhondlakhondleni ezingo-Apple, uFacebook, u-Netflix, u-Amazon, uMicrosoft, uCoca-Cola, iTesla, i-Alphabet noMcDonald’s.

Leli bhange lithe leli thuba livuleke kunanoma wubani onesifiso sokutshala imali kulezi zinkampani. Lithe loku likwenza ngenhloso yokuvulela abantu abaningi ithuba lokutshala imali, ikakhulukazi ngoba ukuzithengela ngqo amasheya lezi zinkampani zase-USA akulula ngoba amba eqolo.   

Leli bhange lisebenzisa i-Exchange Traded Note (i-ETN),  indlela yokutshala imali eyenza ukuthi izinkampani, imvamisa okuba ngamabhange, zikwazi ukuhlanganisa iqoqo lamasheya ezinkampani ezithile bese kwehlisa inani kwelijwayelekile. 

UMnu uBheki Mkhize, isikhulu esiphezulu seFNB Wealth and Investments Solutions, sithe kwesinye isikhathi i-ETN kuyaba yiqoqo lokumbiwa phansi njengegolide, isiliva noma i-platinum. Uthe le ndlela yenza ukuthi umuntu ofisa ukutshala imali kulelo qoqo lokumbiwa phansi noma lezo zinkampani akwazi ngoba ibhange linendlela elikwazi ukwehlisa ngayo inani lalawo masheya.

Uyachaza ngobuhle nobungozi be-ETN, mlalele.

Okwamanje umuntu waseNingizimu Afrika kudingeka abe noR16 ukuthenga idola lase-USA. Uma kungathiwa uzithengela ngqo amasheya kulezi zinkampani eziyingxenye yale-ETN isheya  ngalinye lingakubiza uR25 683 elakwa-Alphabet, elakwaMicrosoft (uR3 581); elakwa-Apple (uR1 985), elakwaNetflix (uR8 882), elakwaTesla (uR7 224), elakwaFacebook (uR4 479), ele-Amazon (uR56 616), elakwaCoca-Cola (uR776.17), kuthi elakwaMcDonald’s lona (uR3 661).

Nokuthi amasheya akwa-Apple nakwaTesla abiza lamanani njengamanje yingoba ngenyanga edlule benze loku okuthiwa yi-share split, okuwukucaza inani lesheya ukuze lehle bese likwazi ukuthengwa ngabantu abaningi. Ngokujwayelekile inani lesheya lakwa-Apple liphindaphindwe kane kuloku eliyikho manje bese kuthi elakwaTesla lona liphindaphindwe kahlanu.

Njengoba lezi zinkampani okutshalwa kuzona kungezase-USA, ngabe umuntu uma esevuna izithelo zokutshala kwakhe uzohlomula ngamadola noma kuzoba ngamarandi?

“Sinikeze abantu izindlela ezimbili zokukhetha lana. Eyokuqala umuntu angazikhethela ukuthi ufuna indlela atshale ngayo ihambisane yini nanokunyakaza kwerandi noma ufuna ukuthi okwenzeka kumandla erandi kungamthinthi nhlobo. Kuzoya nokuthi umuntu yena ukhethe kuphi ngesikhathi etshala, angahlomula ngerandi noma ngedola,” kusho uMkhize.

Okunye okuqaphelekayo ngaleli qoqo lezinkampani i-FNB elihlanganisile wukuthi iningi lazo yilezi ukusebenza kwazo okuncike kakhulu ebuchwephesheni besimanjemanje njengoba zonke kuzona ngaphandle kukaTesla, Coca Cola noMcDonald’s, ziyilolo hlobo lwezinkampani, ayikho yini ingozi ngokugxila kakhulu lapho okuthi akube wumkhakha owodwa khona?

UMkhize uyachaza, mlalele. 

UMnu u-Asief Mohamed, i-chief investment officer e-Aeon Investment Management, uthe lilonke leli yithuba elihle kulabo abafisayo ukutshala imali kulezi zinkampani ngoba le ndlela yenza ukuthi amasheya azo athengeke.

Nokho uthe unokungabaza kancane ngokubiza kweTesla, nathi imba eqolo, futhi uthe akaboni kahle ukuthi iNetflix isazokhula ngendlela abanye abacabanga ngayo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page