UNkk uPhumzile Mthembu, umsunguli wePure B Baby Care

Izithombe: Zithunyelwe

Ukugulelwa yingane kuholele ekutheni asungule ibhizinisi eselisiza nezinye izingane. Umsunguli walo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUTHIWA lapho izinto zimapeketwane khona yilapho okukhona ithuba lokwenza izinto ezintsha ngoba kusuke kudingeka isisombululo. Loku kumsebenzele owesifazane osemncane njengoba kuholele ekutheni asungule ibhizinisi eseliwole nemiklomelo yamabhizinisi ezwenikazi i-Afrika.  

UNkk uPhumzile Mthembu akahlalanga ekhaya dekle uma engawutholi umsebenzi awufundele. Kunaloko, wakhetha ukuvolontiya kwenye yezinkampani ezikhiqizayo; wagcina esazi konke ngale mboni.  

Lesi sipiliyoni simsebenzele uma ezithola enengane ehlushwa wumbandama abesathe uzama loku nalokuya abetshelwa ukuthi akayigcobe khona kodwa kuzifanele ingane ingasizakali.

Ugcine esehlanganisele ingane yakhe into yokugcoba eyisusa phansi kanti ucilo uzothuka uzishaya endukwini njengoba ingane yasizakala, kwaba wukusungula kwakhe isigcobo sezingane ezinemibandama neziqubukile, iPure B Baby Care ngaphansi kwenkampani yakhe iNgcweti. 

Isigcobo sePure B Baby Care

Namhlanje lesi sigcobo siyatholakala yonke indawo eGauteng kanti kukhona nekhemisi elilodwa elisidayisayo eBotswana. Sisanda kuhlolwa wodokotela besikhumba nabo asebesiphasisile kanti useke wawina nemiklomelo yeChristian Women Entrepreneurs Network of Afrika iminyaka emibili ilandelana ngo-2019 lapho adla khona ubhedu ngokuba yi-Most Innovative Entrepreneur, kwathi ngo-2020 waphuma isibili.

“Emva kokugcoba umntanami, ngambona esizakala ngabe sengiphathela abanye omama emtholampilo. Ngabona sebebuya bezocela esinye isigcobo ngoba izingane zabo sezisizakale,” kulanda yena.

“Ngabona ukuthi kungcono angibhalise inkampani, nengikwenze ngo-Okthoba ka-2018 ngase ngihamba imigudu yokuwuhlola ukuthi kumele ugcinwe endaweni enjani, uyeka emva kwesikhathi esingakanani ukusebenza nokunye.”

UNkk uMthembu, oneminyaka ewu-28 ngowaseTembisa, eGauteng, kanti uneziqu ze-Marketing zase-Universal College. Uthi okunye okumsizile wukwesekwa wuMasipala wangakubo Ekurhuleni owamxhasa ngoR20 000 ukuthi akwazi ukuwusebenzisela ukuthenga izithako futhi wakhokhela nokuthi isigcobo sipakishwe ngendlela ebukeka kahle.

“Kungisizile nokungena ohlelweni lokucatshuliswa kosomabhizinisi abancane e-UJ lapho bengisebenza khona nongoti abasiza osomabhizinisi abancane ukuthi bathuthukise ibhizinisi labo,” kusho uNkk uMthembu.  

Ugulelwa yingane nje wayevele esengenile kwezokukhiqiza njengoba wayesedayisa amakha nezinye izigcobo zomzimba azihlanganisela zona. Kodwa manje lo msebenzi usewenzela kuphela ukuqeqesha abanye ukuze bakwazi ukuziphilisa.  

I-Pure B Baby Care ibiza uR75 ibhodlela eliwu-125ml bese kuthi eliwu-250ml liwuR140. Kanti usengeze namathoyizi namanabukeni.

Ukubheduka kweCOVID-19 kuthe ukubashaya kancane ngoba enye yezindlela abazikhangisa ngayo wukuhambela izinkulisa bazisa abazali ngomkhiqizo wabo kanjalo nangokuthi umbandama udinga ukwelashwa kanjani Manje basahlola ukuthi bangabusebenzisa kanjani ubuchwepheshe ukuze baqhube le ndlela yokuzikhangisa.

“Bengingazi ukuthi kanti abantwana ngibathanda kangaka, ngibone uma sesiqala sesihambela izinkulisa. Okunye ebengingakwazi wukuthi kanti ngiyakwazi ukubekezela futhi angisheshe ngiphonse ithawula.

“Ukuthi sengike ngamela izwe lami emklomelweni wase-Afrika futhi ngawina kuyangijabulisa kakhulu nokwazi ukuthi nje akusizakalanga eyami ingane kuphela kodwa kunezinye izingane nazo esezisizakale… konke loko kuyangijabulisa. Ngingathanda ukuthi ngelinye ilanga sigcine sibakhulu nathi njengoJohnson & Johnson,” kusho uNkk uMthembu.

Umklomelo kaNkk uMthembu

Ingcweti iqashe abantu abayisithupha kanti abafisa kufezeke kungekudala wukuthi isigcobo sabo sitholakale emitholampilo nasezibhedlela. 

Ukhuthaze abanye osomabhizinisi abancane ukuthi abaqale ngalokhu okuncane abanakho; wathi iminyango namathuba kuyavuleka uma usuqalile.  

Facebook: PureB

IG: Pure_B18 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page