OSOMABHIZINISI bawuncomile uMasipala waseThekwini ngesinyathelo sawo esinqala sokusiza amabhizinisi acekeleke phansi ngezibhelu. Izolo (ngoLwesine) iMeya uMnu uMxolisi Kaunda ihlangane nezikhulu eziphezulu zezinkampani ukuziqinisekisa ukuthi umKhandlu uzibophezele ekuvikeleni amabhizinisi abo. Ethula izinhlelo zeTheku, uKaunda uthe umKhandlu uzobuyekeza isabelomali sango-2021/22 ukuze sibeke eqhulwini uhlelo lokuvuselela umnotho. UmKhandlu uzophuthumisa uhlelo lwezicelo zokwakha ukulekelela amabhizinisi adinga ukuvuselelwa.

Umhlahlandlela wokuqhudelana iGuidelines for Competition in the South African Automotive Aftermarket uqalile ukusebenza mhla ka-2 kuJulayi. Umkhombandlela wokugcina wakhishwa mhla ka-29 ngoJanuwari kanti usuyatholakala kwi-website yeKhomishini. Lo mkhombandlela uhambisana ne-Competition Act (u-89 wango-1998, ebuyekeziwe) ukuklama indlela ekunqandeni izinto eziphikisana nokuqhudelana okuhle embonini yokunakekela nokulungisa izimoto esezidayisiwe, phecelezi i-automotive aftermark, ukwenza ukuthi osomabhizinisi abancane nabantu ababencishwe ithuba bakwazi ukubamba iqhaza. Lo mkhombandlela uphoqa ukuthi bonke abasembonini yezimoto badalule imininingwane ethile emakhasimendeni ukwenza ukuthi akwazi ukuthatha izinqumo ezifanele futhi kube nokuphepha kule ndima. Kukhona nendawo yokuthi bonke abakulo mkhakha bakwazi ukuxazulula izinkinga uma bengezwani futhi bazigade bona. Umkhombandlela wonke uyatholakala ku: https://www.compcom.co.za/guidelines/

UMCWANINGIMABHUKU-jikelele waseNingizimu Afrika uNksz uTsakani Maluleke uthi ukhathazekile ngokuboshwa komunye wezisebenzi zaleli hhovisi eGauteng esolwa ngenkohlakalo. UNksz Maluleke uthe izinsolo ezibekwe lesi sisebenzi ngeke bazithathe kancane. Uthe bakhathazekile futhi baphoxekile kakhulu ngokwenzekile. Uthe akuhambisani nendlela yokuziphatha abayilindele kwizisebenzi zabo. Uthe balindele ukuthi zonke izisebenzi zabo ziziphathe ngendlela efanele futhi zihloniphe umsebenzi, ngakho-ke ubugebengu abamukelekile kanti kumele badedele umthetho wenze umsebenzi wawo. Ngokwemibiko, enye yezimenenja ehhovisi lomcwaningimabhuku eGauteng izame ukugwazela isikhulu sehhovisi lomNyango wezaseKhaya kade iyofaka isicelo se-passport.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page