UMengameli waseNingizimu Afrika uMnu uCyril Ramaphosa uthi umnotho ngenye yezinto uhulumeni wakhe ozozisukumela. Izithombe: Zithunyelwe

Sizovuselela umnotho ofaka uwonkewonke: uRamaphosa

WULANGA KHANYILE

NGEMVA kokugcotshwa kwakhe abewumengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa enkulumweni yakhe izolo, uthe uhulumeni omusha ophethe ngokubambisana kwezinhlangano uzobeka eqhulwini imibono yabavoti baseNingizimu Afrika.

URamaphosa ugcotshwe izolo e-Union Buildings eTshwane ngemva kokhetho lezwe, lapho i-ANC ingatholanga khona amavoti enele ukuthi ingabumba uhulumeni yodwa. Loku kuyiphoqe ukuthi yenze isivumelwano sokubusa namaqembu ayizimbangi zayo. 

Ekulaleleni okufiswa ngabantu kuzoba wukusimamisa umnotho ondondayo ukukhula. “Siyazibophezela ukuthi sizokwakha umnotho okhulayo nofaka bonke abantu noletha amathuba nezindlela zokuziphilisa kubo bonke abantu. 

“Beyizinkumbi, ngamaphimbo amaningi nahlukene, abantu baseNingizimu Afrika bavotile bazwakalisa izifiso zabo, ukukhathazeka kwabo nabakulindele. 

“Abavoti baseNingizimu Afrika abanikanga neyodwa inhlangano igunya lokuphatha izwe yodwa. Basiyalele ukuthi sisebenzisane ukubhekana nosizi lwabo nokufeza izifiso zabo,” kusho uRamaphosa. 

NgokweStatistics South Africa, umnotho wezwe unciphe ngo-0,1% ngekota yokuqala yango-2024. 

Ngemva kokhetho, i-ANC iphoqeke ukuthi yenze isivumelwano sokusebenzisana namanye amaqembu, phecelezi i-Statement of Intent. Kula maqembu eqhulwini kukhona iDemocratic Alliance, i-IFP, iPatriotic Alliance. 

URamaphosa uthe: (Abantu bafuna umnotho oguqukile, okhulayo nofaka wonke umuntu nozodala umsebenzi kwiizigidi zabantu abafuna umsebenzi nozodala amathuba kubo bonke osomabhizinisi ezweni lethu – abantu besifazane nabesilisa, abancane nabadala.

“Ukubumba uhulumeni wobumbano yisikhathi esimqoka. Yisiqalo esisha.

“Njengoba abaholi baleli zwe bahlangana eminyakeni ewu-30 edlule ukuklama ikusasa elifanayo nokubumba isizwe esihlangene, izinhlangano ezikuhulumeni wobumbano wanamuhla zivumelene ukusebenzisana ukubhekana nezinselelo ezinkulu isizwe esibhekene nazo.

“Izinhlangano zivumelane nge-Statement of Intent, lapho zizibophezele khona ukusebenzela umnotho okhula ngokushesha, ofaka wonke umuntu nosimamayo ukwakha isizwe lapho kunobulungisa khona ngokulwa nobubha nokuvikela abalungelo ezisebenzi;

Umengameli uthe kunezindlela abazozilandela ukusimamisa umnotho, okubalwa kuzona i-African Continental Free Trade Area, ukwakha imigwaqo, ojantshi bezitimela, izimboni nezindawo eziphehla ugesi.

Ngokwe-Statement of Intent, izinto ezimqoka zikahulumeni wesikhombisa wentando yabantu, nazi: ukukhulisa umnotho owafaka wonke umuntu ngokushesha, ukugqugquzela ukutshala emnothweni nobuchwepheshe, ukudala amathuba omsebenzi, uguquko, ukweseka izindlela zokuziphilisa kwabantu, uguquko kwezomhlaba, ukuthuthukisa ingqalasizinda, izinguquko ezinqala, nokwanda kwemali emnothweni nokusebenzisa umcebo ombiwayo ngendlela esimamisa umnotho.

Khonamanjalo kuleli sonto, uNdunankulu omusha waKwaZulu-Natali uMnu uThami Ntuli nowusihlalo we-IFP esifundazweni umemezele ithimba longqongqoshe besifundazwe.

Undunankulu waseKZN uMnu uThami Ntuli, ophakathi kumadoda ahleli, nethimba longqongqoshe bakhe

Ngasohlangothini leminyango ethinta umnotho ubeke uMnu uFrancois Rodgers weDA ukuthi abewungqongqoshe weziMali, uMfu uMusa we-IFP ukuthi abewungqongqoshe wokuThuthukisa umNotho, ezokuVakasha nezeMvelo, uNkk uThembeni Madlopha-Mthethwa ukuthi abewungqongqoshe wezoLimo nokuThuthukisa iziNdawo zaseMakhaya noMnu uLukas Meyer weDA abewungqongqoshe wemiSebenzi yomPhakathi neNgqalasizinda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page