UKhomishana weSouth African Revenue Service uMnu Edwards Kieswetter eqeda kumemezela imininingwane yokuqoqa imali eshicilelwe namhlanje emahhovisi alolu phiko oluqoqa intela yonyaka wezimali u-2023/24. Izithombe: wuSlindile Khanyile nesithunyelwe

Kongiwe uR100bn kubanjwa umkhonyovu eSARS 

WUSLINDILE KHANYILE 

UPHIKO oluqoqa intela iSouth African Revenue Service (iSARS) luthi ithela izithelo imizamo yalo yokuqinisa isandla ukuqikelela ukuthi abantu bakhokha intela ngendlela njengoba onyakeni wezimali wango-2023/24 igweme ukulahleka kuka-R101 billion obuzobuyiselwa kubantu nasezinkampanini kungafanele.

Namhlanje iSARS ishicilele imininingwane yokuqoqa imali kulo nyaka ophele ngeSonto. UKhomishana weSARS uMnu u-Edward Kieswetter uthe babonile ukuthi kukhona okushaya amanzi ngezinye zezicelo ebezifakwe ngabantu nezinkampani ngoba bandise isibalo sezisebenzi besizwa yimali abayinikwe wumNyango weziMali okwenzelwa ngayo ukuvuselela izinto kulolu phiko.

Enaba uKieswetter, uthe enye indlela ababona ngayo uma kunomkhonyovu wukuthi kwande izinkampani ezivolontiyayo ukubhalisela ukuba ngezinye zezikhokhisa intela ebanjwa ezimpahleni i-value added tax (i-VAT) kodwa okuqhubeka isikhathi zingayikhokhi eSARS.

“Sikhathazekile kakhulu ngomkhonyovu nokuxhashazwa kwendlela esisebenza ngayo. Kusekhona u-R101bn ocishe wawela ezandleni zezigebengu kungafanele. Sisebenzisa nobuchwepheshe besimanje obufana ne-artificial intelligence okusisizayo kakhulu,” kusho yena.

Ngokomthetho inkampani iphoqeleke ukuthi ibhalisele i-VAT uma isingenisa u-R1 millon ngonyaka nangaphezulu. 

Iphini likakhomishana uMnu uJohnstone Makhubu uthe umkhonyovu we-VAT udlange kakhulu emabhizinisini amancane, kubantu abavumelekile ukubhalisela i-VAT nakwabahweba ngama-shelf company.

UMakhubu ugcizelele ukuthi akusibo bonke abantu abanquma ukubhalisela i-VAT abakhwabanisayo. “Kubantu abawu-57 000 abazibhalisele bona ukukhokhela i-VAT, abawu-14 000 sebeqalile ukuyikhokha. Sinqande abantu abawu-34 000 kulo nyaka abebefuna ukukhokhelwa kungafanele kodwa-ke asikwazi ukubhanqa wonke umuntu.

“Enye into esiyibhekayo yizinkampani okuthiwa ama-shelf company othola ukuthi azinawo ama-akhawunti asebhange. Uma kuphela izinyanga eziyisithupha, manje siyazibuza ukuthi yini into okufanele uqhubeke nokuyihlalela ekutheni ube wumuntu obhalisele i-VAT,” kusho yena.  

Ama-shelf company ngezinye izindlela abantu abaqola uSARS imali yentela ngayo

UNks uTeresa Burger, inhloko yeCashflow Management eSARS, uthe indlela okwenzeka ngayo kuyahluka ngokwezindawo kodwa enye indlela ababamba ngayo abantu wukuthi babika imali encane abayingenisile kodwa izindleko zabo zibe nkulu kakhulu. 

Uthe yize ikhona le mali abayinqandile kodwa kukhona uR2bn obuyiselwe kwabebeqala ukubhalisela i-VAT.

U-Kieswetter uthe ezinye izinto abazizuzile wukukwazi ukuqoqa imali kubantu abebengakhokhi intela eyanele njengoba kungene uR19.3 bn ngamacala awu-28 000 afaka izinkampani ezinkulu, abantu namabhizinisi amancane.

“I-SARS iphucula iqhinga layo lokubopha abantu okuhambisana nezinhloso zayo zokucacisela abakhokhintela ukuqinisekisa ukuthi bayiqonda kahle imithetho yentela. Kulo nyaka esiwubuyekezayo, kukhishwe izinqumo eziwu-110 kanti eziwu-94 zivune iSARS. Siphenye amacala awu-871 athinta intela yezinkampani, i-VAT nebanjwa emholweni kanti awu-294 adluliselwe ophikweni lokushushisa ezweni lonke. Awu-85 aphothuliwe futhi abantu balahlwe yicala kanti bebonke bazodonsa isigwebo seminyaka ewu-49. Abane baliwinile icala,” kusho yena. 

Wengeze ngokuthi enye into ephumelelisa umkhonyovu yizisebenzi zikahulumeni nongoti bentela. Uthe kunama-tax practitioner awu-53 asebewathathele izinyathelo kanti ayisishiyagalombili asephuciwe amalayisensi awagunyaza ukuthi asebenze.

Isiyonke imali engeniswe yiSARS ngo-2023/24 iwu-R2 155trn ingakakhishwa eyibuyisele kubantu. Ekhokhelwe abantu nezinkampani iwu-R414bn, nokusho ukuthi inyuke ngo-8.6% uma kuqhathaniswa no-2022/23. 

Loku kusho ukuthi imali engenile igcine iwu-R1.741trn kanti icishe ibe ngaphezulu ngo-R54bn kunango-2022/23.  

Izimboni ezinhlanu ezingenise imali ngeyezimali, eyemisebenzi engakhokhelwa yokusiza umphakathi, eyokukhiqiza, eyokudayisela izitolo izimpahla neyezokuthutha. 

Ephawula ngonyaka wezimali wango-2024/25 oqale izolo, uKieswetter uthe balindele ukungenisa u-R1.86trn.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2023/04/04/uhleka-yedwa-umqoqintela-wezwe-ngemali-engenile-uslindile-khanyile-uyabika/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

https://iono.fm/p/2014

Inqolobane

You cannot copy content of this page