Usomnotho wezolimo uMnu uWandile Sihlobo uthi ziningi izinkinga ezihaqe imboni yezolimo kanti uhulumeni uyenzela phansi ngokungabhukuli. Isithombe: Sithunyelwe

Uhulumeni awusukumele izinselelo zabalimi, kuloba uJabulani Sikhakhane

USOMNOTHO wezolimo uxwayisa ngokuthi uhulumeni kumele unyuse amasokisi ngezinhlelo zale mboni ukuze kususwe izingqinamba ezibambezela ukukhula kwayo. 

UMnu uWandile Sihlobo usho loku ekuqaleni kwaleli sonto ethi imboni yezolimo sekuneminyaka iphuma ingena ezinkingeni.

USihlobo wengamele uphiko lwezomnotho enhlanganweni yezolimo nezimboni ezincike kwezolimo, i-Agricultural Business Chamber of South Africa (i-Agbiz).

Uthi ngonyaka odlule inkinga enkulu kwaba wukunyuka kakhulu kwezinga lokucinywa kukagesi. Kwaphinde kwanda izifo zemfuyo, njengomkhuhlane wezinkukhu nesifo samatele nezingqinamba ngokusebenza kwamachweba aseNingizimu Afrika, ikakhulukazi eThekwini naseKapa, okuyimigudu emikhulu yokuthumela imikhiqizo yezolimo kwamanye amazwe.

Echwebeni laseThekwini ukwethula nokulayisha imikhumbi kwama nse, kangangoba imikhumbi evela kwamanye amazwe kwadingeka imiswe olwandle isikhathi eside. Loku kwenyusa izindleko zabalimi ngoba kumele bathole izindlela zokuvikela umkhiqizo wabo ukuthi ungaboli.

Okwesibili, kwababeka engcupheni ukulahlekelwa amakhasimende ngenxa yokuhluleka ukuthumela umkhiqizo wabo ngesikhathi. Kwanyusa nezindleko zokuqasha imikhumbi.

Nemigwaqo, ikakhulukazi exhumanisa amapulazi nemigwaqo emikhulu ephakathi kwamadolobha, ayikho ezingeni elifanele. Nezitimela sekunesikhathi zingasebenzi kahle. Konke loku kunyusa izindleko zabalimi. Sekunemibiko yokuthi kwezinye izindawo abalimi baphoqeka ukuthi bakhiphe imali yabo balungise imigwaqo.

Bakwenza loku ngoba bezama ukugcina amaloli abo nezinye izimoto abazisebenzisayo kuvikelekile emgwaqweni enemigodi.

USihlobo uthi lezi zingqinamba ziphazamisa izikhulu zikahulumeni emsebenzini wokubhekana nezinhlelo zokuthuthukisa imboni yezolimo. Ukhala ngokuthi imikhakha ebalulekile yohlelo olukhulu lukahulumeni lokuthuthukisa le mboni ayikaqali ukusebenza. 

Le mikhakha ibalulekile ngoba iqondene nokwandisa le mboni, okuyizinto umphumela wazo ozothatha iminyaka. Ukuba izinto zihamba ngendlela ngabe usuqalile umsebenzi wokubeka isisekelo sokukhulisa le mboni.

Ukusungula uphiko lohlelo lokwaba umhlaba  kabusha kusilele emuva. Inhloso yophiko iLand Reform Agency wukwaba ingxenye yomhlaba ongasetshenziselwa ezolimo osezandleni zikahulumeni. 

Uhulumeni unomhlaba ongamahekthare awu-2.5 million ongabelwa abalimi abasafufusa. Ukwaba lo mhlaba kungaba negalelo elikhulu ukwandisa umkhiqizo wale mboni.

USihlobo uthi phezu kwezethembiso zikaMengameli uCyril Ramaphosa ezinkulumweni zakhe uma esuke evula iPhalamende, akukho mehluko otheni ngokusungula iLand Reform Agency.

Ukuvuselela ihhovisi lokubhalisela ukudayisa umhlaba nako akunamphumela otheni. Akunamnyakazo obonakalayo ngoshintsho ohlelweni lokubhalisa amakhemikhali nezinye izinsiza ezisetshenziswa ngabezolimo.

USihlobo uxwayise nangokuthi njengoba kuzoba nokhetho ezweni lonke ngoMeyi, uzoma nse umsebenzi kahulumeni ngesikhathi osopolitiki bephansi bephezulu beqabula izalukazi nabantwana befuna amavoti. Wumkhuba ojwayelekile lona uma sekusondele ukhetho. Akubona abaholi beminyango ebhekene ngqo nezolimo ababanjwa yilesi sifo, nabeminye iminyango, njengowezokuthutha ukusebenza kwawo okubalulekile kule mboni, nabo basuke bengabonwa ngesikhathi sokhetho.

USihlobo uthi isikhathi sokhetho akumele simise nse umsebenzi kahulumeni ngoba abaholi bezepolitiki bekhankasa. Izikhulu zikahulumeni kumele ngabe ziyaqhubeka nomsebenzi wansuku zonke wezinhlelo zikahulumeni.

Kulo nyaka abalimi babhekene noshintsho lwesimo sezulu. Sikhuluma nje sekuphele izinyanga ezimbili ingatholakali imvula eyanele. Kunyuke nezinga lokushisa. Ukungatholakali kwemvula eyanele nokushisa kulindeleke ukuthi kube nomphumela ongemuhle ezitshalweni zasehlobo.

Izinyanga zokuqala onyakeni yisikhathi lapho izitshalo  zivundiswa ngempova okuyisigaba sezitshalo esidinga umswakama. Ukushoda kwemvula kusho ukuphazamiseka kwalesi sigaba ekukhuleni kwezitshalo. Loku kusho ukuthi isivuno salo nyaka sezitshalo zasehlobo ngeke sibe sihle.

USihlobo uthi umNyango wezoLimo kumele uqondise umfutho wawo ezinhlelweni ezine, azichaza njengezingaba negalelo elikhulu ekunyuseni ithemba ngekusasa kubalimi. Uthi lezi zinhlelo zingakhombisa abalimi ukuthi uhulumeni uzimisele ngekusasa lale mboni.

Okokuqala, wukuvuselela umthetho olawula ukubhalisa  umanyolo, izimbewu, nokudla kwezilwane. Sekuneminyaka abezolimo bekhala ngokuthi lo mthetho usemuva kunezinguquko ezenzekayo, ikakhulukazi eziphathelene nenqubekelaphambili kwezesayensi yezimbewu nezinye izinsiza ezisetshenziswa ngabalimi. USihlobo uthi udaba lwalo mthetho lusematheni kuyo yonke imihlangano yabalimi.

Okwesibili, uhlelo lokuhlola umkhiqizo wezolimo onhlamvana njengombila namabele nezitshalo ezinjengamakinati nobhontshisi wesoya okukhiqizwa ngazo amafutha odliwayo. Loku kubheke ukuthi lo mkhiqizo uphephile yini  ukudliwa ngabantu nezilwane. UmNnyango wezolimo wagunyaza inkampani ezimele ukwenza lo msebenzi ngo-2015. Nokho abalimi bayakhononda ngomsebenzi wayo, ikakhulukazi njengoba kumele bayikhokhele le nkampani ukwenza lo msebenzi.

Okwesithathu, uhulumeni kumele futhi ucacise ngekusasa leLand Reform Agency. 

Okokugcina uSihlobo uthi umphathi omkhulu womNyango wezoLimo kumele ahlangane nabezolimo acacise ngohlelo lokuthuthukisa le mboni nezisebenzisa umkhiqizo wayo ukwenza ukudla nezinye izimpahla. 

Lolu hlelo lwenziwa emva kokubonisana kukahulumeni, osomabhizinisi, izinyunyana, izinhlangano ezimele umphakathi ezineqhaza embonini yezolimo nezimboni eziguqula izitshalo zenziwe okudliwa ngabantu nezilwane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page