Uhulumeni usukhiphe uR60 billion uzama ukutakula iSouth African Airways. Yimali leyo ebingasetshenziselwa ukuhlinzeka ezinye izidingo esikhundleni sokuzama ukuncintisana lapho kucaca khona ukuthi abantu abasizakali ngalutho, kusho umbhali wengosi. Izithombe: Zithunyelwe

Kudingeka amakhono komasipala ukunakekela kahle ingqalasizinda yamanzi, kuloba uBusi Mavuso

IBUKEKA ibhebhetheka inkinga yamanzi, yize kunzima ukusho ukuthi idlange kangakanani ezweni lonke. 

Loku kungenxa yokuthi indaba yamanzi iqondene nohulumeni bezindawo kanti ukuthi omasipala bakufeza kangakanani okushiwo wumthethosisekelo ngokuhlinzeka amanzi kuyahluka.

Akubuzwa ukuthi komasipala abawu-257 kukhona abaphumelelayo futhi kukhona abahlulekayo kodwa kunzima ukuba nolwazi oluphelele lokuthi baqhuba kanjani, cishe okwamanje. Kepha siyazizwa izindaba zokubheda kwengqalasizinda yamanzi ezibikwa njalo ngabezindaba, kusukela eTshwane kuye eHammanskraal, indlela amanzi atholakala ngayo nezinga lawo, okudala inkinga. 

Yize omasipala behlinzeka lo msebenzi, kuyijoka lezifundazwe nohulumeni ezweni lonke ukugada nokubheka ukuthi amanzi ayahlinzekwa. Kufanele baseke omasipala futhi babalekelele ukuthi babenabantu abenele abazokwengamela umsebenzi futhi bawenze.

Uma umasipala uhluleka, isifundazwe singawuthatha umsebenzi wokuletha amanzi kuleyo ndawo. Ulwazi esinalo aluniki ithemba. Umbiko owethulwa wumNyango wamaNzi nokuThutha iNdle ngonyaka odlule i-Blue Drop Audit Report, okuyiwona okufanele uqikelele ukuthi abantu abengamele lo msebenzi bawenza kahle watshengisa ukuthi isimo sibi. 

Cishe uhhafu wamanzi okufanele aphuzwe ezweni usengozini ngenxa yamagciwane. Izikhungo eziningi okuhlanzwa kuzona amanzi azisebenzi. Cishe uhhafu wamanzi uyamoseka ngenxa yezindawo ezivuzayo ezingaziwa. Ziwu-26 kuphela ezindaweni ezingu-958 ezihlinzeka ngamanzi ezazifanele ukuthola isitifiketi se-Blue Drop esiqinisekisa ukuthi amanzi asezingeni elifanele.

Lo mbiko waveza nokuthi kunenkinga enkulu yokushoda kwamakhono. Kule mboni kudingeka cishe abantu abawu-400 okukhona kubona abawu-203 abawongoti nososayensi abawu-197.

Baningi abasembonini ezimele asebezibophezele ukusiza ohulumeni bezindawo abaxakekile njengoba izinkampani zithumela izisebenzi zazo ukuyolekelela ukulungisa nokunakekela ingqalasizinda.  

Ngo-2022 iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) yabambisana ne-USAID ohlelweni lweNational Business Initiative iTAMDEV ukulekelela ukuthola nokulungisa izindawo ezazivuza amanzi ezikoleni eziwu-72 eNelson Mandela Bay.

I-TAMDEV isebenza ngokukhuthaza abantu abanamakhono embonini ezimele ukuthi baseke uhulumeni kanti yafaka abazocathulisa komasipala ngezokuxhumana, umsebenzi, ukunakekela nangamaqhinga okugwema izinkinga.

Kepha ekugcineni uhulumeni ezweni lonke kufanele uqikelele ukuthi amanzi ahlinzekwa ngendlela efanele. Ikhona inqubekelaphambili endleleni ekwenziwa ngayo ngamanzi ahlinzekwa lezi zindawo okuyizona eziphakela abantu njengoba kukhona okwenzekayo ngomthetho ozokwenza kwethulwe iNational Water Resource Infrastructure Agency, ezothola okuzobanjiswana nabo embonini ezimele ukwakha ingqalasizinda yalo msebenzi.

Kodwa kuningi okusafanele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi izinto ziyashintsha komasipala. Ngesonto elidlule iphini likamengameli uMnu uPaul Mashatile belihola ithimba elizokwazi ukusheshe lisukume lingenelele lapho kuhluleka omasipala khona. 

Siyakuthakasela loku kodwa ukukhipha amanzi endlini akuyixazululi unomphelo inkinga. Kudingeka amakhono komasipala ukwengamela umsebenzi futhi unakekelwe kahle.

Iphini likamengameli uMnu uPaul Mashathile elihola ithimba elizosukumela izinkinga zamanzi ezweni 

Osamabhizinisi bangakwenza futhi bayabambisana nohulumeni bezindawo ukuze abe khona la makhono ngokubacathulisa.

Ngesikhathi uhulumeni ememezela ngo-2021 ukuthi uzodayisa amasheya amaningi kwiSAA ngakuchaza “njengegxathu elikhulu ekuguquleni amabhizinisini kahulumeni” futhi kwakuyisisombululo esiphathekayo esimweni okwase kucacile ukuthi uhulumeni ngeke akwazi ukusilungisa eyedwa. Nokho-ke ngesonto elidlule, isivumelwano ebekwaziwa ukuthi sesiphothuliwe, sivele saphela futhi uhulumeni wathi usezoqhubeka azibambele yena yonke into kule nkampani yamabhanoyi.  

Yisibonelo lesi sokuthi yini okungafanele uyenze uma uthi uguqula izinto ngezimpahla zikahulumeni kanti iyaphoxa kancane. Ukushintsha izinto emabhizinisini kahulumeni yinto eseqhulwini uma sizimisele ukuqeda into yokuhlale siwatakula. Embikweni wawo wezimali wango-2022 ngesikhathi yayingasebenzi okutheni, iSAA yalahlekelwa wuR3.6 billion, okwasho ukuthi isiyonke imali kahulumeni esicwilile ngenxa yale nkampani ingaphezu kukaR60bn. 

Yimali leyo ebingasetshenziselwa ukuhlinzeka ezinye izidingo esikhundleni sokuzama ukuncintisana lapho kucaca khona ukuthi abantu abasizakali ngalutho.

Ngisazibuza ukuthi konakale kuphi ngobesekuvunyelwene ngako. Bekufanele kwenziwe kangcono futhi yonke into ihlale obala, lapho bonke abantu abebefisa ukuthenga bebezozethula khona bese uhulumeni ukhetha ofanele.

Loku bekungeke kungenisele uhulumeni imali ethe xaxa kodwa bekuzowuphungulela umthwalo. Uma kubhekwa indlela le nkampani esebenza ngayo, bekungezukuba mali etheni kodwa akusho lutho loko.

Loku kubheda kwezinto ekugcineni kuzokwenza imboni ezimele ibe manqika ngokuxoxisana nohulumeni mayelana namabhizinisi akhe ngomuso.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2023/12/06/kuyancomeka-okuvezwe-wumbiko-womcwaningimabhuku-jikelele-kuloba-ubusi-mavuso/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page