UNgqongqoshe weziMali KwaZulu-Natali uNkk uPeggy Nkonyeni ethula iSabelomali sango-2024/25. Isithombe: Sithunyelwe

I-KZN izibophezele ukuthuthukisa ingqalasizinda

WUSLINDILE KHANYILE

 ISABELOMALI saKwaZulu-Natali sizoncipha eminyakeni emithathu ezayo kodwa yize kunjalo lesi sifundazwe sizibophezele ukuqhubeka nokutshala imali ekuthuthukiseni ingqalasizinda njengoba imali ehlinzekelwe loku izokhuphuka ngalesi sikhathi.  

Ethula iSabelomali sango-2024/25, uNgqongqoshe weziMali eKZN uNkk uPeggy Nkonyeni ngesonto elidlule, uthe bazonciphisa yonke indawo ngoba isimo somnotho siyaphoqa.

Ngo-2024/25 iSabelomali sizokwehla ngoR4 billion, kuthi ngo-2025/26 sinciphe ngoR4.2bn bese ngo-2026/27 sincishiswe ngoR4.3bn.

“Uma sibuka ukuthi kufanele kwenziwe njani ukunciphisa iSabelomali kulo nyaka, bekufanele sijule ngoba (sekube) yiminyaka eminingi (kuncishiswa) iSabelomali, ngakho-ke akulula ukukwenza ngalo nyaka wezimali u-2024/25, ikakhulukazi ngoba iSabelomali sesifundazwe asikho esimweni esihle. Kepha-ke bekungekho esingakwenza, yingakho kumele sikwenze kuze kube isimo somnotho siyashintsha,” kusho yena.  

UNkk uNkonyeni uthe esinye isizathu benciphisa imali eyabelwe iminyango wukuthi bafuna ukwandisa lena ehlinzekelwe ukugada ingozi njengoba izoba phakathi kukaR225 million noR236m kule minyaka emithathu ezayo. 

Imali ezotshalwa ekuthuthukiseni ingqalasizinda kule minyaka emithathu ezayo wuR17.1bn ngo-2024/25, uR17.3bn ngo-2025/26 noR17.4bn ngo-2026/27. 

“Njengoba kubona u-67.3% wale mali uhlinzekelwe ingqalasizinda yezomnotho eyenganyelwe wumNyango wezoLimo nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya, owokuThuthukisa umNotho, ezokuVakasha nezeMvelo, owokuHlalisa abaNtu nowezokuThutha.

“Imisebenzi yengqalasizinda eyenziwa yile minyango ithinta ukunakekela, ukuphucula nokwakha imigwaqo eya ezikoleni, emitholampilo, amabhuloho nezinye izindawo. ISabelomali sihlinzeka nemali yemisebenzi efana nokuthuthukisa nokuphucula ingqalasizinda yezolimo nezindlu nezinye izakhiwo zokuhlalisa abantu,” kusho ungqongqoshe.  

Sesisonke iSabelomali sesifundazwe ngo-2024/25 siwuR150.7bn kanti kulindeleke ukuthi iminyango isebenzise uR150.5bn. Kule mali eqhamuka  emNyangweni weziMali ezweni lonke wuR146.5bn.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/03/06/amehlo-akumphathiswa-unkonyeni-ethula-isabelomali-sango-2024-25/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page