Izibalo zomnotho ezikhishwe ngesonto elidlule zixwayisa ngokuthi kufanele sinyakaze masinyane. Isithombe: Sithunyelwe

Izibalo ngesimo somnotho zithi phezu komkhono, kuloba uBusi Mavuso

“KUNGCONO bezingezibi,” yiyonanto ebishiwo ngabantu abaningi emva kokuphuma kwezibalo zokuthi umnotho ukhule ngo-0.1% ngekota yokugcina yango-2023, okusho ukuthi ngonyaka odlule wonke ukhuphuke ngo-0.6%.

Yizibalo ezinhle ngaphandle uma usuqala ubheka isibalo sabantu nokungafuniseli ukuthi zimbi ngoba isibalo sabantu sikhula mawala kunomnotho. 

Abantu baseNingizimu Afrika sebehola imali ababeyihola ngo-2006. Seloku saqala ukwehla ngo-2013, okusho ukuthi sekuphele iminyaka eyishumi, umnotho ukhula ngaphansi kwendlela isibalo sabantu esinyuka ngayo.

Yinkinga esizidalele yona lena ebangwa wukuhluleka ukuhlinzeka ngengqalasizinda nemisebenzi. Ukushoda kukagesi nezinkinga zezokuthutha yizona zingqinamba ezinkulu ekukhuleni komnotho. Yize ukucinywa kukagesi kunciphile ngekota yesine, izinselelo zezokuthutha beziyinkinga enkulu ekusebenzeni komnotho njengoba ukubambezeleka emachwebeni kuphazamise izibalo zezimpahla eziphumayo nezingenayo ezweni.

Ukutshala imali nako kwehlile ngekota yesine kanti kugqame kakhulu ezakhiweni, emishinini yokuthutha nezokwakha.

Yingakho kumqoka ukulungisa inkinga yezokuthutha futhi sibe silandelela ukubheka inqubekelaphambili eyenzekayo ngenkinga kagesi. 

Ezokuthutha nogesi zimqoka emabhizinisini, nokungakho sihlinzeke izinsizakusebenza ezingaka sibambisene nohulumeni ukuxazulula izinselelo.

Sibambisene nohulumeni emakomidini ahlanganiselwe loku, okuyiNational Energy Crisis Committee ne-National Logistics Crisis Committee, ukuletha amakhono osomabhizinisi nezinsizakusebenza, okufaka nemali engaphezu kukaR170 million esihlanganiswe ngamabhizinisi ukuseka lamakomidi womabili. 

Sibambisene nge-Electricity Action Plan ne-National Freight Logistics Roadmap, amaqhinga amabili amahle asho ukuthi singaluletha kanjani ushintsho oluzosiza unomphelo nezisombululo ezisheshayo zesikhashana ukuxazulula lezi zinkinga zombili.

Azikho izizathu okufanele zisivimbele ukulungisa loku. Sinazo izinsizakusebenza futhi sinawo amaqhinga kanti uma nosopolitiki befuna sizophumelela. 

Ingozi wukuthi ngonyaka wokhetho ziningi izinto eziphazamisayo ngesikhathi sidinga ukugxila ekuletheni izinguquko ezidingekayo.

Yisikhathi futhi okumqoka ukuthi sihlele ukubhekana nezingozi ezintsha emnothweni. Okwamanje inkinga yamanzi ezweni yiyonanto ekhathaza kakhulu. Sesibonile ukuthi ukungabibikho kwamanzi komasipala kungalilimaza kangakanani ibhizinisi, okuphoqa amafemu ukuthi avale futhi athuthele kwezinye izindawo.  

Izinkinga zamanzi zibonakala zanda njengoba imibiko ngesonto elidlule iveze ukuthi ompompi bomile kusukela eMbombela kuya eningizimu yeGoli. Kuthiwa loku kubangelwa wukuguga kwengqalasizinda, ukucinywa kukagesi nokuthi izinto azikhokhelwa.

Iyakhathaza indlela izinkampani ezinkulu ezikhiqizayo nezimayini ezihlinzekwa ngayo ngamanzi njengoba loko kubeka umnotho engozini kakhulu. Asikwazi ukuzithola sesiyilungisile inkinga kagesi neyezokuthutha kodwa bese sizithola sinenkinga entsha esho ukuthi umnotho awusimami.

Ngakho, yize ukulungisa lezi zinkinga ezikhona ngokushesha kubalulekile kodwa asibeke amehlo ethu enkingeni enkulu elandelayo. Njengoba ngibhalile ngesonto elidlule, ukunqamuka kokutholakala kwegesi ezinkampanini ngenye inkinga esondele, ngakho kufanele sikugweme ukusukuma emva kwendaba ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende egesi awasali dengwane ngo-2025 uma okuthengwa kubona sebeyeka.

Imizamo eyenziwayo kufanele igxile kokubalulekile, okuwimnotho. Ugesi, ezokuthutha, igesi, amanzi yizinto zonke ezikhulisayo njengezinye izinto ezimqoka ezifana nokulwa nobugebengu nenkohlakalo.

Izibalo zomnotho ezikhishwe ngesonto elidlule zixwayisa ngokuthi kufanele sinyakaze masinyane. Abantu baseNingizimu Afrika baya ngokuya behlupheka kakhulu kanti izifiso zabo zokusebenza, bangenise imali futhi banakekele imindeni yabo ziyaphazamiseka. 

Kusezandleni zikahulumeni namabhizinisi ukusebenzisana ukweseka umnotho, ukuqinisekisa ukuthi izimboni zisebenza kahle ukwenza umsebenzi ofanele.

Enye yezinto ezimqoka wukuseka uhulumeni usebenze kahle. Sifuna uhulumeni osebenzayo, ohlinzeka izidingo emabhizinisini nasezweni lonke. Sifuna abantu namabhizinisi bathole izidingo ezinohlonze komasipala nohulumeni nasemabhizinisini kahulumeni.

Loku akusho nje ukubhula imililo kodwa kusho ukusebenza ngendlela esezingeni elifanele ukuseka uhulumeni asebenze kahle, ahlinzeke ngezidingo futhi agweme ukuthi inkinga ibe khona kwasekuqaleni.

Lowo wumsebenzi omqoka esigxile kuwo. Ukubambisana kwamabhizinisi nohulumeni kumqoka ukuzuza loko esikufunela iNingizimu Afrika.

Ngifisa ukungasebenzi kahle komnotho esikubone eminyakeni eyishumi edlule kudlule futhi ngiyazi abantu abaningi kuhulumeni bafuna into efanayo. 

Asiphuthumeni ukuze kwenzeke loko.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/03/06/kufanele-kusukunyelwe-inkinga-yegesi-masinyane-kuloba-ubusi-mavuso/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page