UMnu uTshepo Kgobe, isikhulu esiphezulu esisha seGautrain Management Agency, uthembisa izinguquko ezizohlomulisa abagibeli, zingenise imali. Izithombe: Zithunyelwe

Uwunjiniyela ongenqeni ukwenza ushintsho umphathi weGautrain 

WUSLINDILE KHANYILE

UKUKHONZILE ukuguqula izinto ezinkampanini kanti lapho ekhona, usenze izinguquko kathathu. Njengoba esanda kukhushelelwa esikhundleni esisha, usephezu kwezinguquko zesine, athi mancane amathuba okuthi zingezokugcina.  

UMnu uTshepo Kgobe uyisikhulu esiphezulu esisha seGautrain Management Agency, inkampani eyengamele isitimela esisheshayo saseGauteng esithutha abagibeli, sixhumanise amadolobha ahlukene kulesi sifundazwe esihlushwa yisiminyaminya sezimoto emigwaqweni yaso.

UKgobe, owunjiniyela owafunda e-University of Durban-Westville, esibizwa nge-University of KwaZulu-Natal, uneminyaka eyishumi afika eGautrain, lapho esephathe khona izikhundla ezihlukene. Uthi izinkampani zifana nazo zonke izinto eziphilayo, zihlale ziguquka futhi kufanele.  

“Ngesikhathi ngifika lapha ngangiyi-senior executive for Technical Services kanti imisebenzi yayisungulwe ngoba kunesidingo kodwa yayingacatshangisiswanga kanti eminingi yayicinaniswe ngomsebenzi ngoba kwakuya ngokuthi wubani owayetholakala ngaleso sikhathi.  Into yokuqala engayenza, kanti kwabaxaka abantu abaningi, kodwa ngenyanga yesithathu ngifikile lapha, ngaqala ngashintsha izinto. 

“Ngiwumuntu othuthukisanayo futhi oshintsha izinto kanti yinto abantu abahlale bezibuza yona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi unjiniyela abe wumuntu oletha ushintsho? Loko kungenxa yokuthi ngesikhathi ngizisebenza ngagcina ngikwibhodi yenhlangano eyayigxile ekuletsheni ushintsho, ngakho indlela engiqonda ngayo iBEE (i-black economic empowerment), i-employment equity neminye imithetho ehambisana naloku isho ukuthi ngasheshe ngabona ukuthi indlela imisebenzi eyayihlanganiswe ngakhona yayingalulethi ushintsho futhi yayingeke isivumele ukuthi sithole amanye amakhono,” kukhumbula yena. 

Uthe imisebenzi yayenzelwe abantu abathile. Okunye okwamsiza wukuthi uphathe uphiko lwakwandabazabantu iminyaka emibili, nokwamnika ithuba lokuguqula inkampani yonke nendlela izinto ezenziwa ngayo. Loku kwavula namathuba emisebenzi emisha.

“Sengiyi-chief operations officer ngashintsha izinto okwesithathu kodwa ngaleso sikhathi ngase ngikwenza ngazi kahle ukuthi yini engifisa ukuyizuza. Ngangifisa ukuthi sibe lapho sikhona namhlanje. Siwumqashi ongungqaphambili, osekube yiminyaka emithathu ilandelana kanti kwenzeka siqala nje ukungenela. Loko kusho ukuthi ushintsho engalwenza ngo-2018/19 lwalufanele.

“Ngaleso sikhathi ngaguqula nendlela imiholo ehlelwe ngayo. Kusho lukhulu kimina ukukwazi ukubuyekeza inkampani engibe nesandla esikhulu ekuyikhuliseni, enye yezinto ezithokozisayo kakhulu,” kusho uKgobe.

Uguquko aphezu kwalo manje uKgobe luthinta ukuphucula indlela iGautrain Management Agency engenisa imali ngayo. Uthi ufisa ukuthi bagcine bengasethembele emalini abayithola kumgcinimafa. 

Uthi loku kuzogcina kushintshe negama njengoba izobizwa ngeGauteng Management Agency kanti iGautrain izoba ngezinye zezinkampani ezingaphansi kwayo. Banenkampani yokuvuselela amalayisensi okushayela nokuthelela izimoto esemahhovisi abo aseMidrand, eGauteng. 

Inhloso wukuthi kugcine kunehhovisi kuzo zonke iziteshi zabo. Okwamanje, kuthatha imizuzu ewu-15 ukuvuselela ilayisensi kanti inhloso yabo wukuthi kugcine kuyimizuzu eyishumi.  

Kukhona neminye imisebenzi abayenzela abanye abantu njengokubeluleka ngenxa yamava abanawo ngemisebenzi ehlukene. Kukhona nebhizinisi lezakhiwo abalikhulisayo kanti baphezu kwezinhlelo zokulekelela izifundazwe ngobuchwepheshe bamathenda abazisungulela bona ngesikhathi se-COVID-19, olwenza ukuthi yonke into ethinta izicelo zamathenda yenziwe online. 

IGautrain, isitimela esisiza ukuqeda isiminyaminya sezimoto emigwaqweni yaseGauteng, ngeminye yemisebenzi eyenziwa yiGauteng Management Agency

Isungulwa iGautrain kwakunohlelo lokuthi kube khona izitimela ezifanayo kuzo zonke izifundazwe. Okugxilwe kuso manje esizohamba phakathi kweGauteng neLimpopo. 

UKgobe wazalelwa eMabopane, eTshwane, kanti wafunda khona ngaphambi kokuthuthela eThekwini eseyofundela umsebenzi. 

Uthi amehlo akhe aqala ukuvuleka lapho ngendlela abantu abamnyama ababecwaswa ngayo ngoba uthi ezinye izinto wayengazazi ngokugcwele ngenxa yokukhulela ekhaya elimi kahle.

Uqale ukusebenza eTransnet kanti uke wathola ithuba lokuyosebenza e-England, lapho aqala khona ukusebenza ngezitimela ezisheshayo, athi yinto eyayibalulekile.  

“Nakuba ngangingazi ngaleso sikhathi kodwa lawo mava yiwona enza kwabalula ukuthi ngikwazi ukufuna umsebenzi uma kusungulwa iGautrain. Umthetho wami ngiyinhlobo okuthi uma kukhona into eyonakalayo kubizwa yena kodwa kuthi uma isilungile bese ngibhoreka. Uma ngihlala emsebenzini ubokwazi ukuthi kusho ukuthi wumsebenzi onezinto eziningi engizenzayo.”  

Yize iGautrain ingezinye zezinkampani zikahulumeni ezisebenza kahle kodwa kukhona inselelo yokuthi abagibeli bathwala kanzima eziteshini uma sebehlile ngenxa yombango okhona phakathi kwabanikazi bama-cab nabezimoto ezingama-e-hailer o-Uber noBolt. 

UKgobe uthe baphezu kwayo le nselelo kanti uthe ezinyangeni ezimbalwa izinto zizobe sezilungisiwe, okuzosho ukuthi abagibeli sebezokwazi ukuzikhethela ukuthi bagibelani ukuqhubeka nohambo lwabo uma sebehlile. Bazosebenzisana nabanikazi bama-cab njengoba benza nabamatekisi ukwethula izimoto abagibeli abangakhetha kuzo.

“Izobizwa ngeGauexpress. Izoba sezingeni le-Uber Black kodwa izobe ibiza ngaphansi kwayo. Sisaqedela izinto ezimbalwa esizihlanganisa neSantaco… kuzolunga ezinyangeni ezintathu kuya kwezine,” kusho yena.  

UKgobe uthe ngaso sonke isikhathi wenza izinto ngendlela abona ngayo ngoba wafunda ngesikhathi enza u-Grade 7 ukubaluleka kokuthemba indlela okholelwa ukwenza izinto ngayo nokwenza izinto ngendlela ehlukile.  

Okunye ngaye:  

  • Uganwe wuMaNombela; 
  • Unabantwana ababili; 
  • Uphumula ngokuhlala nomndeni wakhe, ukushutha izithombe nokuvakashela izindawo ezihlukene; 
  • Ukhonze ukwenza imisebenzi ethuthukisa intsha;
  • Ubukela kuyise nakuSolwazi uBonang Mohale;  
  • Ukhonze ukufunda izincwadi ikakhulukazi ezikhuthazayo nezikhuluma ngempilo yabantu;
  • Ukhonze noma ngabe yikuphi ukudla, inqobo nje uma kuphekwe kahle; 
  • Uthanda ibhola nebhola lombhoxo. Wake wadlala i-basketball;
  • Akalifuni nokulibona igalofu.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/03/15/ungomunye-wabaholi-bamabhizinisi-abahlonishwayo-eningizimu-afrika-njengoba-ehlale-elwela-abantu-abamnyama-nabesifazane-uxoxe-noslindile-khanyile-ngokungaxazulula-inkinga-yokuntuleka-kwemisebenzi-noku/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page