Inkanankana yegesi ikhinyabeza umnotho waseNingizimu Afrika kanti idinga ukusukunyelwa, kusho umlobi wengosi. Isithombe: yiPexels

Kufanele kusukunyelwe inkinga yegesi masinyane, kuloba uBusi Mavuso 

SIBHEKENE nenkinga entsha ngendaba kagesi emnothweni wethu njengoba cishe eminyakeni emibili ezayo igesi izobe ingasatholakali. Izimboni eziningi zithembele kwigesi ukuze zibe nogesi, kusukela kwabakhiqiza izingilazi kuya kwabenza iziphuzo. 

Izindawo ezimbili zeSasol lapho itholakala khona igesi eningi eziseMozambique ngeke zisawadayisela amakhasimende aseNingizimu Afrika kusukela phakathi kwango-2026 ngoba le nkampani isizoyisebenzisela izidingo zayo igesi esele.  

Njengoba kwenzeka kugesi, sekunesikhathi kuxwayiswa ngokuthi kuzogcina kufike lapha. Kodwa ngenxa yokungawusukumeli umgomo nokungazibophezeli ekutshaleni imali ukuze kube nenye ingqalasizinda edingekayo sesibhekene nenkinga yokuthi kuzophazamiseka ukutholakala kwegesi.

Loku kubeka imisebenzi ewu-70 000 yabantu abaqashwe amabhizinisi athembele kwigesi engcupheni, amabhizinisi lawa angenisa u-R500 billion emnothweni ngonyaka.  

Zikhona izinto ezingaba yizisombululo kodwa zizodinga uhulumeni unyakaze masinyane futhi usebenzisane namabhizinisi.

Kudingeka kutshalwe imali eningi ukusungula izindlela ezintsha zokuthola igesi nengqalasizinda ezofinyelela kuleli zinga elidingekayo kanti indlela izinto eziyiyona, cishe yizinto lezi ezizothatha izinyanga eziwu-12 kuya kweziwu-18 kusukela ngesikhathi igesi yeSasol ezophela ngaso nokuthi kuqale kutholakale igesi entsha. 

Kukhona ezinye izindlela engatholakala ngayo igesi ezithinta ingqalasizinda ethuthukiswa eNamibia naseMozambique neBrulpadda neLuiperd ogwini lwaseKapa kodwa asikakaqali ukutshala kwingqalasizinda edingekayo ukuze le gesi ifinyelele eGauteng naKwaZulu-Natali lapho abantu abaningi abayisebenzisayo bekhona.

Sekunesikhathi zama izingxoxo ngokuthuthukisa iBrulpadda neLuiperd ngoba akucaci ukuthi ngabe iPetroSA yiyona yini ezoba yikhasimende elikhulu.  

I-Mossgas refinery yePetroSA ineminyaka emine iduvile kusukela kwaphela igesi yayo. I-TotalEnergies idinga izinkontileka namakhasimende amakhulu ngaphambi kokuzibophezela ekutshaleni imali edingekayo. Ngisho kuthiwa iyakwenza, igesi iyoze iqale ukutholakala ngo-2030. 

Okudingekayo wukuthi wonke umuntu abambisene. Bonke abantu abasebenzisa igesi, kuhulumeni, abemboni ezimele, kusukela ezimbonini kuya kwabakhiqiza ugesi, kufanele kube nezivumelwano nabangahle bathenge nabahlinzeka ezokuthutha ukuze kutshalwe imali.

Kepha okubalulekile kakhulu yiqhaza likahulumeni ekwenzeni ukuthi kube nendawo efanele ukuze kutholakale amalayisensi, ikakhulukazi iPetroleum Agency of South Africa noMnyango wokuMbiwayo namaNdla. 

Akuzukuba lula, kunemicikilisho eminingi okufanele ibhekwe mayelana negesi engasetshenziswa nendlela engathuthwa ngayo. Kepha ngokuhlanganisa abanolwazi olwanele, ukwesekwa ngosopolitiki nokugxila ezisombululweni, ikhona inqubekelaphambili engabakhona.  

Asisukumeni manje. Osomabhizinisi okukhona kubo abangahle bayihlinzeke igesi nabangahle bayithenge bami ngomumo ukubambisana nohulumeni ukuthola izisombululo. 

Kuzothatha iminyaka ukuthola isisombululo sesikhathi eside futhi sizodinga esingakwenza okwesikhashana ukuvala isikhala uma lena ekhona isiphela. Asikwazi ukuqhubeka simose isikhathi.

Sithi halala kuNks uMichelle Phillips oqokwe wabayisikhulu esiphezulu seTransnet noNks uNosipho Maphumulo oyisikhulu esiphezulu sezimali. 

Sikhiphe isitatimende ngesonto elidlule sisho ukuthi siyakuthakasela ukuqokwa kwabo futhi ngikubheke ngabomvu ukusebenzisana nethimba elisha labaphathi ukulungisa izinkinga zokuthutha esinazo. 

Sengike ngazibonela mathupha ukuthi isikhulu esiphezulu esisha siwazi kangakanani umsebenzi ngesikhathi sibambile futhi nginethemba elikhulu lokuthi sizibophezele ekuxazululeni izinselelo esinazo.  

Osomabhizinisi bazibophezele ekusebenzisaneni neTransnet ekufezeni i-Roadmap for the Freight Logistics System eNingizimu Afrika okuvunyelwene ngayo futhi ethembisa ukuxazulula izinkinga ezinkulu abamabhizinisi ababhekana nazo kusukela ezitimeleni nokubheda kwendlela okusebenza amachweba ngayo.   

Kufanele sisebenzisane ukuqinisekisa ukuthi ezokuthutha zisebenza ngendlela efanele ukuze zeseke ukukhula komnotho eminyakeni ezayo.  

Sithi halala kuMnu uDan Marokane oqale ngesonto elidlule emsebenzini wakhe njengesikhulu esiphezulu se-Eskom. Uneminye yemisebenzi ebaluleke kakhulu ezweni ukuqinisekisa ukuthi uvuselela i-Eskom futhi ineqhaza elifanele ekulungiseni inkinga yethu kagesi.

Wayengomunye wabaphathi e-Eskom kwaze kwaba wu-2015 ngesikhathi ekhishwa yilabo ababegwamanda amandla ombuso. Kusukela ngaleso sikhathi usesebenze ekushintsheni izinto eTongaat Hulett, ngakho uza namava amakhulu kulo msebenzi.  

I-Eskom imqoka kwi-Energy Action Plan elandelwayo manje eyahlanganiswa yikomidi elengamele inkinga kagesi, iNational Electricity Crisis Committee. 

Mkhulu umsebenzi osuwenziwe futhi ngimagange ukusebenzisana noMarokane ukuqhubeka nalo msebenzi ozoqinisekisa ukuthi sinogesi owanele ukukhulisa umnotho wethu.  

Ukuvala lezi zikhala kuqhuba umgqigqo womsebenzi owenziwayo ukuxazulula izinkinga zethu zezokuthutha nezikagesi. Kutshengisa nokuthi amabhizinisi nohulumeni bangasebenzisana kanjani ukuletha izinguquko nokutshala imali.

Sidinga umfutho ofanayo ukulungisa inkinga yegesi esesibhekene nayo. Ngokubambisana singawushintsha umnotho futhi badlondlobale abantu baseNingizimu Afrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page