Yiba nezinye izindlela zokwandisa imali

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNelly Page Magwaza, umbhali wezincwadi. Usebhale, washicilela ngokuzimela izincwadi ezintathu ezithi The Beloved MaShenge, iSabatha: The Begetter ne-Dear Khethelo

WUSIMANGALISO NTSHANGASE 

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo ngangiphiwa.

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala sengineminyaka ewu-21, ngayivula eCapitec. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngafunda ukuthi kumele ube nezindlela ezingaphezu kweyodwa zokwenza ukuthi imali yande nokuthi kwesinye isikhathi kudingeka usebenzise yona ukuyandisa.

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala sengineminyaka ewu-21, ngihola uR1 500.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathatha ingxenye yawo ngayinika ugogo ukubona ukuthi wenzani ngayo, esalayo ngayisebenzisa ezintweni zami.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukwakha umuzi wasekhaya.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukubolekisa ngemali, abantu bagcine bengayibuyisi.

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala ibhanoyi?

Cha angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Engasifunda ekhaya sokuthi imali kumele ujwayele ukuyibeka nokuyonga ukuze yande.

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingayitshala yonke ebhizinisini lezokwakha ukuze izalane.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngokuthi abazijwayeze ukonga ukuze ibasize uma bengenamali.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2020/09/16/yimboni-esentsha-esafufusa-negugisa-iphakethe-kodwa-ukuzishicilelela-incwadi-kunika-umbhali-amandla-okuba-wumnikazi-womsebenzi-wobuciko-bakhe-nokuba-yisosha-elizikhuzayo-uslindile-khanyile-uyasiland/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page