Ucophelele uhulumeni endleleni owenze ngayo uthatha ugadingozi, kusho isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa uNksz uBusi Mavuso. Isithombe: Sithunyelwe

‘Ungqongqoshe wezimali akadanselanga isigingci sabafuna ukwenza noma yikanjani’

INTATHELI YOMBELE

UNGQONGQOSHE weziMali uMnu u-Enoch Godongwana wethule iSabelomali esinohlonze esibophezela uhulumeni ekusebenziseni imali ngendlela efanele, ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi akukho okutheni okulindelekile emnothweni.  

Yizindaba ezinhle lezi kosomabhizini abadinga isiqiniseko sokuthi imali izophathwa kahle yize kunengcindezi eqhamuka kwabathile kuhulumeni abafuna kusetshenziswe imali ethe xaxa.

UGodondwana ukhulume iqiniso ngendlela umnotho ongahle ukhule ngayo. Imiphumela yomnotho obuntekenteke ngonyaka odlule ibonakale ngendlela okwehle mawala ngayo imali engeniswe wuhulumeni ngo-2023/24 njengoba ibe wuR1.73trillion, okuyimali engaphansi ngoR56.1 billion kweyayilinganiswe kwiSabelomali sango-2023. 

Ungqongqoshe ulinganise ukuthi ukushoda kwemali kuzokhula kufinyelele ku-4.9% womthamo womnotho kusuka ku-4%, nokuzonyusa izindleko zesikweletu ngoR15.7bn njengoba sezizoba nguR356bn, okuzosho ukuthi sezizodla u-20% wemali engeniswa wuhulumeni. 

Isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa (iBLSA) kusho uNksz uBusisiwe Mavuso sithe: “Besidinga ukubona ukuthi kuneqhinga elikhona lokulungisa indlela isikweletu sikahulumeni esiyiyona. 

“Kuyangithokozisa ukuthi imali ezongeniswa wuhulumeni izoba ngaphezu kwezindleko kulo nyaka – loko kutshengisa osomabhizinisi ukuthi uhulumeni uphezu kwayo indaba yesikweletu.”   

Ungqongqoshe ulindele ukuthi isikweletu sifinyelele ku-75.3% womthamo womnotho ngo-2025/26. Esinye isikhali asisebenzisile wukulawula isikweletu kube “wukuthula izinguquko” kwiGold and Foreign Exchange Contingency Reserve Account (iGFECRA), isikhwama esiwugadingozi esenganyelwe yiBhange loMbuso. 

Uthe uhulumeni uzothatha uR150bn kwiGFECRA “uma sesiqinisekisile ukuthi sinayo eyanele ukugada ingozi uma kwenzeka kushintsha izinto uma irandi lishintshana nemali yakwamanye amazwe futhi sivikele iBhange loMbuso”. 

UNksz uMavuso uthe yize kukhathaza ukuthi kudingeke uhulumeni uze wenze kanjena ukunciphisa ingcindezi ezimalini, kubalulekile ukuthi kube nemibandela ecacisayo ukuthi umsebenzi wesikhwama sikagadingozi wukuvikela izwe uma kwenzeka kuba nenkinga ngenxa yamanye amazwe futhi uvikele isithunzi sawo endleleni umhlaba obona uphatha ngayo imali. 

“Akuyona imali yamahhala yokuthi uhulumeni uhambe etakula ngayo,” kusho yena. 

Intela

Enye into emqoka ngeSabelomali wukuthi ayinyuswanga intela okutheni ngale kokunye okungatheni “nentela (yotshwala nogwayi)”.

Okunye okubalulekile wukuthi akayinyusanga intela ebanjwa kuphethroli, okutshengisa ukuthi uyabona ingozi ebhekene nabantu.

UNksz uMavuso uthe: “Ukushintsha kwabantu izinto ngenxa yokunyusa intela bekuzohlehlisela lo msebenzi emuva. Iyodwa kuphela intela ebinganyuswa ukwandisa imali, yilena ebanjwa ezimpahleni i-value-added tax (iVAT), intela ezwela kakhulu kwabantu abantulayo futhi abemancane amathuba okuthi kwenzeke ngonyaka okuzoba nokhetho ngawo.”  

Ingqalasizinda

I-BLSA ithokozile kakhulu ngenqubekelaphambili emenyezelwe wungqongqoshe mayelana nezinguquko ezithinta ukukhokhela ingqalasizinda, ikhwelo ekade yalihlaba iBLSA njengoba lezi zinguquko zimqoka ekuhleleni ukubambisana kukahulumeni nemboni ezimele, ama-public-private partnership (ama-PPP).

Izinguquko emthethweni olawula ama-PPP zishicilelwe ekuqaleni kwaleli sonto kanti ungqongqoshe uthe bahlose ukunciphisa imidanti ehambisana naloku, ukwandisa indlela yokuweseka nokuwalula nokuba nemithetho ecacile yokwengamela lezo zikhathi lapho kunabantu okuyibona abavele bafune kube nama-PPP futhi kuqiniswe indlela okulawulwa ngayo ubungozi emalini. 

Ugcizelele nokubaluleka kokuba nezindlela ezicacile zokuthi wubani ophendulayo, ukubambisana nokuhlela nezindlela zokukhokhela umsebenzi ezifaka ama-bond engqalasizinda nama-concessional loan. 

Uthe bacabanga nokuba nendlela yokungenisa imali ehambisana nentela eqondene nengqalasizinda ecishe ifane nokwenzeka kuma-trust nezinye izindlela zokutshala imali.

Kuyithokozisile i-BLSA ukuzwa inkulumo kangqongqoshe futhi isazicubungula izinguquko ezenziwe kanti ihlanganisa impendulo. 

Izimoto zikagesi

UGodongwana umemezele izindlela ezibalulekile ukusheshisa ukukhiqiza izimoto ezihamba ngogesi. Uthe uhulumeni uzokwethula isibonelelo zokutshala imali kusukela mhlaka-1 Mashi ngo-2026 esizovumela abantu abazobe beqala ukutshala imali ukuthi babuyiselwe u-150% wemali abayitshalile emotweni kagesi ngonyaka wokuqala.

Lesi yisikhuthazo esizokwengeza kwi-Automotive Production Development Programme. Uhulumeni uzothatha u-R964 million kwezinye izindawo eminyakeni emithathu ezayo ukuseka ukushintshela ezimotweni zikagesi. 

“Kuyakhuthaza loku,” kusho uNksz uMavuso. “Ukutotoba kokuhlanganiswa komgomo kuyikhathazile imboni ekhiqiza izimoto kodwa lokhu kuzosiza ukusheshisa lolo hlelo.” 

Umshwalense wezempilo

Kuno-R1.4bn ohlinzekelwe umshwalense wezempilo ukulungiselela izinhlaka ukuze usungulwe. I-BLSA isike yasho ukuthi lo mthetho ngeke usebenze ngoba abekho abantu abenele futhi ayikho nemali kanti kuzogqigqwa ezinkantolo kubangwa ngisho nokuthi iyahambisana yini nomthethosisekelo. 

Izibonelelo

Ukubona ukuthi alukho ushintsho olutheni emalini ezosetshenziselwa izibonelelo wubufakazi bokuthi umNyango wezeziMali uzigade kanjani izimali zezwe ikakhulukazi ngonyaka wokhetho. Ikhona imali yezibonelelo ezithile enyusiwe ngesikhathi “kusaqhubeka umsebenzi” ukuphucula isibonelelo esathulwa nge-COVID-19 ngo-Ephreli. 

I-BLSA iyambongela uNgqongqoshe uGodongwana ngaleSabelomali esibheka isimo sinjengoba sinjalo, esibhekana nezinselelo zezwe kodwa futhi sibe siphokophela ukunciphisa isikweletu sezwe. UNksz uMavuso uthe kumqoka loko. 

“Ukungavumeli ingcindezi yabafuna ukwenza noma kanjani ngoba benzela ukuthandwa, sisendleleni ezogcina isikhiphile nasekuklelisweni kabi kwezwe lethu uma kubhekwa ukuthi lifanele yini ukubolekwa imali, okungenye yezinto enqinda ukukhula komnotho wethu, kodwa imiphumela yakho ebifihliwe.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page