Nakuba uhulumeni wethembisa ukuphucula indawo yokusebenza, uhulumeni uzithela ngabandayo ukwenza kubelula ukuhweba kosomabhizinisi abancane. Isithombe: yiFreepix

Inkulumo kamengameli ibizacile ngokunciphisa imidanti enqinda osomabhizinisi abancane, kuloba uBusi Mavuso

ANGIKHOLWA wukuthi kuyaziwa ukuthi kulukhuni kangakanani ukuba nebhizinisi eNingizimu Afrika. Ukuphazamiseka kukagesi yiyona nselelo ebonakalayo ezinkampanini ezincane nezinkulu kodwa kunezinye izingqinamba, kusukela emithethweni yokuqasha kuya ekutholeni abantu abahlinzeka ngomsebenzi, okufaka nokuthi uhulumeni ukhokhe ngesikhathi.

Uma udayisa izimpahla kwamanye amazwe, okusho ukuthi usemseni wezokuthutha, ukubanebhizinisi kube nzima kakhulu ngonyaka odlule. 

ENkulumweni eBhekiswe esiZweni eminyakeni eyisihlanu edlule, okwakungeyokuqala eyethulwa wumengameli ngalo hulumeni wentando yabantu wesithupha, kwakubekwe eqhulwini ukuphucula indawo osomabhizinisi abasebenza kuyona.

Ngaleso sikhathi umengameli wathembisa ukunciphisa imithetho enqinda osomabhizinisi abancane nokusebenzisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo ukwakha izinhlaka ezizokweseka futhi zikhuthaze osomabhizinisi. 

Kepha eNkulumweni eBhekiswe esiZweni ngesonto elidlule kuyingcosana okushiwo ngokuphucula indawo osomabhizinisi abasebenza kuyona. Yinto engasaphathwa nakuphathwa.

Akukho okutheni esikubone kwenziwa wuphiko lukamengameli ngokunciphisa imidanti. Yize lusungulwe eminyakeni embalwa edlule ngenhloso yokwenza kubelula ukuba nebhizinisi kodwa aluzange lubalwe nhlobo enkulumweni, yize eminyakeni emibili edlule umengameli asho ngeqholo ukuthi wuphiko olwasungulelwa “ukuphucula indawo osomabhizinisi abasebenza kuyo ngisho ngabe kuthiwa yinkampani engakanani”.  

Nakuba ikhona eminye imidanti esishicilelwe, ikakhulukazi ethinta ukuzifakela ugesi ophehlwa ngelanga nokukhuthaza abantu kusetshenziswa intela nokuvumela izinkampani ezinkulu ziziphehlele ugesi, lilonke kuba nzima kakhulu ukuphatha izinkampani. 

Kunzima kakhulu ukuthola amakhono ngenxa yemfundo engekho ezingeni nokuthi abanye abantu abanamakhono bathuthela phesheya.

Ngelanga lenkulumo kwashicilelwa imithetho emisha ethinta ukushoda kwamakhono nemithetho yezimvume zokusebenza zabantu bakwamanye amazwe, ama-visa, nezindlela zokwenza ama-visa agunyaza izisebenzi zakwamanye amazwe ezisebenza ngobuchwepheshe zivele zisemazweni azo, i-digital nomad visa.

Kwamukelekile konke loku kodwa kusazothatha izinyanga ngaphambi kokuthi kusebenze, yize sekuyiminyaka yaba seqhulwini indlela entsha yokwenza i-visa.

Khonamanjalo, noma yiliphi ibhizinisi elizama ukuqasha abantu abanamakhono bakwamanye amazwe kuphela izinyanga libambezelekile. Kunezinkulungwane zezicelo ezibambezelekile emNyangweni wezaseKhaya futhi ziyanda. 

Ungazicabangela-ke nawe ukuthi kwenzekani ebhizinisini lakho uma kunomuntu omqoka odingekayo kuzoqalwa into entsha noma umsebenzi wobunjiniyela kodwa angakwazi ukufika ngoba kubambezeleke ukuthi athole i-visa

Ubugebengu nenkohlakalo ngenye inselelo edlangayo kwabamabhizinisi, iziqhwaga embonini yokwakha nezinhlangano zamabhizinisi zifuna ukugwazelwa ezweni lonke. Wumdlavuza lona osabalala emabhizinisini wonke kanti udinga ukuthi osomabhizinisi nohulumeni babambisane. 

Ukulwa nobugebengu nenkohlakalo ngenye yezinto ezimqoka ekusebenzisaneni kwamabhizinisi nohulumeni ukulwa nezinselelo eziphuthumayo. 

Yize umengameli ekubeke eqhulwini ukulwa nobugebengu nezokuphepha, ugxile kakhulu ekwandiseni isibalo samaphoyisa. Nokho, into ebidingeka ngokushesha wukuthi kuphucuke indlela okusebenza ngayo ezobunhloli zamaphoyisa, ezokuphenya nokushushisa. 

Osomabhizinisi bayisukumele eyezinselelo zamabhizinisi. Sihlanganise izinsizakusebenza ukweseka indlela esingenelela ngayo ukweseka uhulumeni kusukela ekuphuculeni ukusebenza kojantshi kuye ekulungiseni iziteshi ze-Eskom. 

Sizosebenzisana nabafuna ukusebenza nathi ukuletha ushintsho. Into enzima kumengameli wukuthi abaningi kuhulumeni wakhe abafuni ukuletha ushintsho oludingekayo. Noma ngabe yingenxa yokungaboni ngaso linye noma yingoba abantu bezicabangela bona, ukuphikisana nezinguquko okufanele zenzeke yinkinga kuhulumeni wonke. 

Uhlelo i-Operation Vulindlela yindlela efanele yokungenelela ukuletha izinguquko nokuqikelela ukuthi ziyenzeka kodwa inkulumo kamengameli ivame ukuba mandla ekucabangeni izinto kodwa futhi imandla ekwenzeni lowo mbono uhluleke ukuthi usebenze.

Lilonke umengameli udinga ikhabhinethi ehambisana nombono wakhe wezinguquko futhi ezibophezeleke ekuziletheni ngokushesha.

Uma izinguquko zibambezeleka, imvamisa kungenxa yokuthi izinqumo azenziwa futhi okufanele kwenziwe akuqhubeki. Ziningi izizathu ezingadala loko kodwa ukungazimiseli kwabaholi bepolitiki eminyangweni efanele kunesandla esikhulu.

Uma sizozilungisa izinkinga zethu eziningi, kufanele sigxile ekuphuculeni indawo esisebenzela kuyona. Kumqoka ekulekeleleni ukusungula izinkampani nasekukhuleni. 

Ukukhulisa izinkampani kuvula amathuba emisebenzi futhi kungenisa nemali engaletha ushintsho ezweni.

Thina kwiBusiness Leadership SA sizimisele ngokuqhuba lowo msebenzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page