Isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa uNksz uBusi Mavuso sithi besidinga ukuzwa ukuthi izinto zizoshintsha kanjani ukulungisa izinto. Isithombe: Sithunyelwe

Kuhle ukuvuma inqubekelaphambili kodwa kufanele kugxilwe ekulungiseni izinselelo ezikhona

UMENGAMELI uCyril Ramaphosa wenze kahle wagxila ezinguqukweni zomnotho eNkulumweni yakhe eBhekiswe esiZweni. Lezi zinto zibalulekile ekuguquleni isimo sethu somnotho esimanzonzo, nokuyiso asisolile futhi kufanele, ngokuntuleka kwemisebenzi nezinye izinkinga esibhekene nazo siyizwe. 

Bekufanele futhi ayijabulele inqubekelaphambili esibe khona ekuguquleni ugesi futhi akhulume nangokubaluleka komhlahlandlela omqoka wokulungisa inkinga yezokuthutha ezweni. 

Kepha kukona kokubili ugesi nezokuthutha, kuningi ongabe kwenziwe. Njengoba naye azi kahle, abanye abantu abakuhulumeni wakhe abaphikisana futhi ababambezela inqubekelaphambili. 

Osomabhizinisi bebefuna into ezwakalayo ngokuthi zizolungiswa kanjani izingqinamba ukwandisa ithemba lokuthi umgqigqo ngoshintsho uzoqhubeka. 

“Kungijabulisile ukuthi umengameli ugcizelele ukubaluleka kokukhulisa umnotho,” kusho isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa(iBLSA) uNksz uBusi Mavuso.  

“Nokho izinguquko ezithinta ukudayisa ingxenye yamachweba nengqalasizinda yezitimela azenzekile kahle. Besidinga ukuzwa ukuthi izinto zizoshintsha kanjani ukulungisa loku.” 

Umengameli ukhulumile ngeqhaza losomabhizinisi ekwesekeni ikomidi elengamele inkinga kagesi iNational Electricity Crisis Committee nenkinga yezokuthutha iNational Logistics Crisis Committee kodwa loku akunakwanga okutheni.  

Umsebenzi osomabhizinisi nohulumeni abawenzayo ngalezi zinhlaka umqoka ukunika abatshalimali ithemba lokuthi ikhona inqubekelaphambili. 

Umengameli uncome ukusebenzisana nosomabhizinisi osekwenze ukuthi kube nobuchwepheshe obuthe xaxa ukweseka uPhiko lokuShushisa eZweni lonke nomsebenzi osuwenziwe ukugcina izimiso zeFinancial Action Task Force.  

Nokho indlela osomabhizinisi abeseka ngayo ingaphezu kwaloku njengoba kukhona imizamo eminingi yokusebenzisana phakathi kwabo nohulumeni ukwandisa abantu ophikweni lokulwa nobugebengu angazange akubale umengameli.

“Inkohlakalo akuyona inkinga esidlulile, icacile ukuthi iseyingozi emnothweni,” kusho uNksz uMavuso. “Ngeke abantu batshale imali uma bengenalo ithemba ezinhlakeni zomthetho, nokungakho osomabhizinisi bemagange ukuqhubeka basize ukwandisa abantu khona.”

Ingqalasizinda kade yaqala ukuba yinto enkulu eNkulumweni eBhekiswe esiZweni kanti nakulo nyaka bekuyiso leso. Umengameli ugcizelele indlela entsha yokuyikhokhela kanti kungakuhle ukuthi kuzwakale loku uma sekwethulwa iSabelomali emasontweni amabili ezayo njengoba kade kwathenjiswa uguquko endleleni uhulumeni nemboni ezimele ababambisana ngayo.

Zingaholela ekutshaleni imali okunqala uma nje uhulumeni engenza ukuthi loku kwenzeke. Iqiniso wukuthi imali uhulumeni ayifaka kwingqalasizinda ineminyaka incipha. Izinguquko, ikakhulukazi kugesi zenzeke ngenxa yemboni ezimele kanti iningi enye ezoza uma kuqhubeka kuba noshintsho. Loku kufaka olayini bokusabalalisa ugesi abangu-14 000km ukwenzela ugesi omusha ovuselelwayo “kule minyaka ezayo”.  

Umengameli uthembise ukusheshisa “ukwenza ukuthi imboni ezimele ikwazi ukutshala imali kwingqalasizinda yokusabalalisa ugesi ngezindlela zokutshala imali ezintsha”.  

Loku yinto esiyemukelayo ukuthi izinguquko zikagesi zizokwenza imboni ezimele itshale imali kugesi. 

Sikuthandile nokuthi kugcizelelwe okungase kwenzeke ngomnotho ogxile ezimbonini ezivikela imvelo nokuzibophezela ekukhuthazeni ukuthi kubhekwe okumbiwa phansi ngokusungula isikhwama esisha. 

“Kungijabulisile ukuthi kucacile ukuthi umengameli ukhathazekile ngokuthi akukho okwenzekayo ngokuhlwanyela okumbiwa phansi okwamanje,” kush uNksz uMavuso. 

Siyasamukela isikhwama kodwa kufanele sibhekane nokungacaci kahle komgomo embonini osekuqhubeke iminyaka engaphezu kwewu-10. Ngeke loko kusize ukukhuthaza abatshalimali nokuhlwanyela.” 

Imboni eyonga imvelo ingakhula okufaka nokuthuthukisa i-hydrogen. Yilawa amathuba amasha okuwukuthi ngenxa yezinto esivele sinazo okukhona ugesi ovuselelwayo, kusibeka ethubeni elihle njengezwe. Osomabhizinisi bakufisa kabi ukusebenzisana nohulumeni ukuqinisekisa ukuthi ayasetshenziswa la mathuba.

Umengameli ukhulumile nangokushicilelwa kuleli sonto kwemithetho elawula ukukhipha izimvume zokusebenza kuleli zwe uma uqhamuka kwelinye futhi uthembise ukuqhubeka nomgqigqo wokushintsha izinto okuzokwenza kube lula kosomabhizinisi ukuqasha abantu abanamakhono bakwamanye amazwe. 

Kufanele kusheshe loku ngoba sikhuluma nje i-Trusted Employer Scheme isilele emuva.

“Bekubalulekile naloku umengameli angakushongo,” kusho uNksz uMavuso. 

Bezingekho izethembiso zokujabulisa iningi ngesibonelelo esisiza abaxakekile nebesizophazamisa indlela ehlelekile yokusebenzisa imali kahulumeni. 

“Icacile ingcindezi yepolitiki yokuzibophezela ukusebenzisa imali noma yikanjani kodwa umengameli akazenzanga izethembiso ezintsha ezinqala. Loku kukhombisa ukweseka umNyango wezeziMali okubalulekile ekuletheleni osomabhizinisi ithemba.” 

Kuphela okubonakala kuzonqinda umnotho wumthethosivivinyo womshwalense wezempilo iNational Health Insurance Bill, umengameli aphinde wazibophezela ukuwusayina. 

Ngeke usebenze ngendlela oyiyona futhi akucaci uzokhokheleka kanjani. Osomabhizinisi benze iziphakamiso ezithile ngokuthi izinto zingashintshwa kanjani, into ezosiza wonke umuntu eNingizimu Afrika kodwa akekho okunakayo. 

Inkulumo isole izinkinga zomnotho ekugwamandeni amandla ombuso. Uthe: “Kunezigidi ngezigidi zamarand okwakufanele zibhekele izidingo zabantu baseNingizimu Afrika ezantshontshwa. Ithemba ezweni lethu laphela. Izinhlaka zikahulumeni zamoseka. 

“Imiphumela yokugwamanda amandla ombuso isazwakala namanje, kusukela ekushodeni kwezokuthutha izimpahla kuya ezinhlelweni zikahulumeni ezingasebenzi, kusukela ekungasebenzini kahle kweziteshi zikagesi kuya ekungaqhubekeni kwemisebenzi yentuthuko.

“Yize kujalo, kunabantu abaningi kuhulumeni wakhe ababenesandla ekugwamandeni amandla ombuso, ngakho akuyona inkinga kahulumeni omdala kuphela. Eminyakeni emihlanu yalo hulumeni, kuningi obekungenziwa ukuze labo abathintekayo baphendule,” kusho uNksz uMavuso. 

Uthe iNkulumo eBhekiswe esiZweni ihlale iyithuba lokubheka inqubekelaphambili nokubheka okuseqhulwini. 

“Ngicabanga ukuthi umengameli ukwenze kahle lokho, sidinga ukugqugquzela abatshalimali futhi sibhekane nokunqinda umnotho. Nokho okungikhathazayo wukuthi kufanele sibhekane nokubambezela izinguquko, izinselelo ekulweni nenkohlakalo nezingqinaba ekutshaleni imali. Osomabhizinisi bazoqhubeka nokusebenza nohulumeni ukulungisa lezi zinselelo,” kuphetha uNksz uMavuso. 

  • Lesi yisitatimende esikhishwe yiBLSA ngenkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page