Omunye wemisebenzi yeSouth African National Roads Agency ekushiya ugezeke ubebebe ngobuhle bayo iqinisekisa ukuthi osonkontileka abasafufusa bahlomula ngezigidi namava. Izithombe: Zithunyelwe

I-SANRAL ishintsha izimpilo zosonkontileka abasafufusa nemiphakathi

YINTATHELI YOMBELE

UHLELO olukhulu lweSouth African National Roads Agency (iSANRAL) lokwakha ingqalasizinda yothelawayeka bemigwaqo namabhuloho amakhulu seluhlomulise osomabhizinisi abamnyama abasafufusa  ngezigidi zamarandi futhi lwadala nenqwaba yemisebenzi ezindaweni okwakhiwa kuzona. 

Loku kwenzeka ngaphansi komgomo weSANRAL othi kulowo nalowo msebenzi ingxenye ewu-30% wemali esetshenziswayo ibekelwe osomabhizinisi bendawo abamnyama okukhona kubona abantu abesifazane, abantu abanokukhubazeka, intsha nomakadebona bempi yomzabalazo.

Ukuhlinzeka ngokukhethekile izinkampani zabantu abamnyama ezisafufusa kwenzelwe ukuqinisekisa ukuthi nazo ziyahlomula ngoba amathenda amakhulu abetholwa yizikhondlakhondla zezinkampani zokwakha ngokohlelo lwebhodi eyengamele ezokwakha, iConstruction Industry Development Board (iCIDB).

Umsebenzi nomsebenzi omkhulu osuke uzoqalwa yiSANRAL endaweni kunochwepheshe kwezobunjiniyela obhekene nokuchushisa osonkontileka abasafufusa njengoba kusetshenziswana nezinhlaka zobuholi bemiphakathi, okukhona kuzona nezinhlangano zosomabhizinisi.

Ukuhlinzeka ngokukhethekile abantu bendawo ngamathuba okuqashwa sekubenomphumela omkhulu ekugwemeni izinxushunxushu ebezisuswa yimiphakathi ebifuna ukuqashwa ngo“dli”.

Kuyo yonke imisebenzi emikhulu yokwakha ingqalasizinda KwaZulu-Natali sekuhlomule osomabhizinisi abasafufusa abaningi, kwavuleka amathuba omsebenzi, kwahlomula nomphakathi ngezindlela eziningi. 

Ukwakhiwa kweKokstad Interchange and Traffic Control Centre ngoR563 million ngesinye sezibonelo zaloku. 

I-Kokstad Interchange ngeminye imisebenzi emikhulu yeSANRAL eletha intuthuko endaweni

Kunwetshwa umgwaqo, kwakhiwa nobuxhakaxhaka bebhuloho lapho kuhlangana khona uN2 nomgwaqo omncane wesifundazwe uR56 eKokstad emzileni oseningizimu obheke eMthatha, eMpumalanga Kapa.

Umqondisi weCing’ba Construction and Project Management, yaselokishini laseKokstad, iBhongweni uMnuz Mkhumbuleni Matta akahlonizi ukuthi ibhizinisi selidlondlobele njengoba selikwaze ukuthenga amaveni ayisishiyagalombili neloli. 

Ngenxa yezizathu ezihlukene kubambezelekile ukuphothula umsebenzi, osekwenze kwelulwa isikhathi sokusebenza kwenkampani. 

Ulinganisa ukuthi kuyothi kuqedwa ukwakha iyobe isidlule kuR9m imali abazobe beyihlomulile.

“Lo msebenzi usulethe izinguquko eziningi enkampanini, emnothweni, edolobheni lakithi nasemphakathini waseKokstad. Sesikwazile ukufukula abasisebenzelayo abebehlome ngoMatikuletsheni kuphela kodwa asebehlome ngolwazi abalucoshe ngokwakhiwa kwengqalasizinda enje eKokstad. Sebengayosebenza noma kuphi ngemva kokuphothulwa kwalo msebenzi.”

Okuthokozisa uMatta kakhulu wukuthi ngenxa yokubamba iqhaza kulomsebenzi, inkampani yakhe isuke Ezingeni 4 yaya Ezingeni 6 emazingeni eCIDB.

Ngaphandle kokuvula amathuba omsebenzi ebantwini bendawo, iCing’ba ayikhohliwe lapho isuka khona.

Inikela ngezicathulo esikoleni sezingane ezidinga ukunakekelwa ngokuthe thuthu eKokstad kanti yelula nesandla ngamajezi, imifaniswano yesikole nezinsiza zokuxhumana nge-internet

Siyaziwa isililo samasosha ayelwa nobandlululo akhala ngokunganakwa nokuncishwa ezithelweni zenkululeko. 

Omunye wabahlomula ngokwakhiwa kweKokstad Interchange and Traffic Control Centre wuZakhele Yekani weSilver Stars Trading efaka amapayipi amanzi.

Weqa umngcele wezwe ngo-1986 eyoqeqeshelwa ukulwa nobandlululo ezinkanjini zoMkhonto weSizwe e-Angola. 

Ubonga ukuhlomula umsebenzi wenani elingaphansana kwesigidi samarandi.

“Yikho kanye loku okwasenza sadela izimpilo zethu sayolwa nobandlululo. Impilo ayibanga lula kulabo bethu abangafakwanga embuthweni wamasosha omusha siphuma ekudingisweni. I-SANRAL ifaka isandla ukuphucula impilo yethu, okungeyona into eyenziwa yizinkampani eziningi,” kusho yena.  

Izinkampani ezimbili eziphethwe ngabesifazane zihlomule ngomsebenzi kaR20m wokuhlinzeka ngezidingo zokwakha.

UNks Olivia Nxumalo, unjiniyela eNaidu Consulting, nguyena obheke osomabhizinisi abasafufusa noqinisekisa ukuthi kulesi sigaxa esiwuR563 500 207,18 owabekelwa wonke lo msebenzi, abasali ngaphansi kuka-30% obekelwe bona.

Ingxenye ewu-8% wemali ibekelwe ukuqasha abantu bendawo kanti balinganiselwa ku-300 sebebonke abazogcina behlomulile. 

Ikomiti elibheke ukuxhumana kwabathinteka kulo msebenzi liqala libheke kubantu abangaphansi kukaMasipala iGreater Kokstad, kulandele abesifunda iHarry Gwala, abaseKZN, kugcine abakwezinye izindawo ezweni. 

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/06/28/kukho-konke-akwenzayo-ugqugquzelwa-wukuletha-uguquko-ezinhlakeni-zomnotho-njengoba-ethi-umthetho-webee-uyabatotosa-labo-okumele-badedele-amatomu-omnotho-uxoxe-noslindile-khanyile-ngebee-ubuholi-noku/

Leli komiti limele iSANRAL, unjiniyela owengamele umsebenzi, osonkontileka nabanye abaneqhaza kulo msebenzi.

Ngaleyo ndlela kuqinisekiswa ukuthi osomabhizinisi abasafufusa nabanye ababencishwe amathuba bayahlomula kwizigidigidi zamarandi iSANRAL ezisebenzisa kwingqalasizinda yothelawayeka bemigwaqo namabhuluho ubuchule bokuyakha obushiya umuntu engawuvali umlomo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page