Isinyathelo sokuqala wukulungisa imithetho yezwe ngaphambi kokuheha abatshalimali ukuthi bazotshala imali yabo eNingizimu Afrika, kusho umlobi wengosi. Izithombe: Zithunyelwe

Asiphaphame sibone amathuba adalwa yizinkinga esinazo, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO elidlule iWorld Economic Forum (iWEF) igxile ezintweni eziyingozi emnothweni womhlaba. Isimo sezulu esixakile ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu nezingozi ezihambisana nobuchwepheshe i-artificial intelligence yizinto okubhungwe ngazo kakhulu.

Ezinye izinto ebeziseqhulwini yizimpi ze-Ukraine neRussia, i-Israel neHamas nokhetho njengoba uhhafu wamazwe emhlabeni uzovota kulo nyaka. Into enkulu wukungacaci kahle kokuthi iyozala nkomoni.

Lo mhlangano ohanjelwa yinqwaba yamalungu ebhodi yeBusiness Leadership South Africa (iBLSA) usikhumbuza ukuthi izinto ezisihluphayo eNingizimu Afrika zigqibeka kangakanani emhlabeni. 

Njengoba kuzovotwa emazweni amaningi, kunengozi enkulu yokuthi kuzosetshenziswa ubuchwepheshe ukuphazamisa ukusatshalaliswa kolwazi nokuqola ukusebenza kwentando yabantu, kusukela eMelika kuyoshaya eNdiya.

Kufanele sikhumbule ukuthi naseNingizimu Afrika zake zasetshenziswa izinkundla zokuxhumana ukusabalalisa amanga, kwaqapheleka kakhulu ngesikhathi kugwamandwe amandla ombuso.

Kufanele silindele ukuthi lawo maqhinga azobhoka manje ngenxa ye-artificial intelligence ezosetshenziswa nasokhethweni lwethu kulo nyaka. 

INingizimu Afrika ayinakwa kakhulu kulezi zinto. Ithimba lethu belihambele ukuyobamba iqhaza kwinkulumompikiswano emhlabeni kodwa futhi nokutshela umhlaba ngeNingizimu Afrika. Kuningi okusithintayo kokudingidwayo.

Singelinye lamazwe amaningi azoba nokhetho kodwa futhi sineqhaza elihlukile okufanele silibambe kwinkulumompikiswano yokuguquguquka kwesimo sezulu. 

Siwumnotho othembele ezintweni ezikhiqiza kakhulu umoya ongcolile yize singenawo kahle amandla okumelana nesimo sezulu esingesihle osekufanele sisilindele. Njengoba kwenzeka nakwamanye amazwe, sesibe nezikhukhula ezimandla, isomiso nemililo kodwa ingqalasizinda yethu ayikwazi ukumelana nemiphumela yaloku. 

Izinhlelo zethu zokwethula izinguquko zinhle uma sibheka okwenzeka emhlabeni. Indlela esiphuthumisa ngayo yizinhlelo zikagesi ovuselelwayo ezisekwa yimboni ezimele.

Loko kwenzeke ngenxa yezinguquko emthethweni ezivule imboni. Impela ngizwa kuthiwa esikwenzayo ngogesi ovuselelwayo bekuyindaba egudwini kwiWEF. 

Lesi yisibonelo esitshengisa ukuthi akhona amathuba emhlabeni yize kunezingozi. Kukhona okuhle esingakuveza okudalwa wubudlelwano obuhle phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi obugxile ekuxazululeni izingqinamba esibhekene nazo.

Nokho-ke kufanele siwubambe lo mgqigqo, ikakhulukazi izinyathelo ezilandelayo okufanele sizithathe ukuguqula imboni kagesi, okufaka ukusungula inkampani ezimele kagesi.

Kufanele futhi sitshengise ukuthi asizukugcina ngogesi, imboni yezokuthutha yiyona elandelayo okufanele siyiguqule ukulungisa ukufathuza kokusebenza kwengqalasizinda yamachweba nezitimela zethu, okunqinda umkhiqizo womnotho wethu. 

Kumele futhi sikhombise ukuthi sizimisele ukulungisa ezinye izinto ezinqinda amabhizinisi njengemvume yokuqasha izisebenzi zakwamanye amazwe. Akusizi ngalutho ukuya esigcawini somhlaba uyotshela abatshalimali ukuthi bangeza bezotshala izigidi kodwa kufanele balinde izinyanga eziyisithupha ukuthola izimvume zokusebenza.

Babheka yonke into ngezwe, amathuba akhona kodwa kungenzeka angeneli uma singakulungisi okubahluphayo.  

Ukuguquguquka kwesimo sezulu kutshengisa ukuthi kudingeka kutshalwe imali kwingqalasizinda yamanzi ngokushesha. Singakhohlwa wukuthi iKapa yidolobha lokuqala elacishe laphelelwa amanzi ngo-2018, isibonelo sezingozi zokuguquguquka kwesimo sezulu. 

Kunenqubekelaphambili ebonakalayo yokusungula iNational Water Resources Infrastructure Agency ezokwenza umsebenzi wokuthola abatshalimali abadingekayo ukuqinisekisa ukuthi ukuhlinzeka amanzi kwenzeka ngendlela kodwa kufanele siwugcine umgqigqo ngokuba nomthetho osesePhalamende.  

Sidinga abatshalimali ukwakha ingqalasizinda. Nokho asingalindeli ukuthi esikudingayo kuzoba seqhulwini ukudlula ezinye izingozi ezikhona emhlabeni. 

Yinkulu imali esiyidingayo ukwakha ingqalasizinda kodwa kufanele sikhombise ukuba yingxenye yesisombululo nokuthi ngokutshala imali ezweni lethu yindlela enhle yokulungisa lezo zingozi. 

Izidingo zengqalasizinda yethu ezinogesi, amanzi nezokuthutha phakathi zingamathuba acacile kubatshalimali emhlabeni abafuna ukulwa nokuguquguquka kwesimo sezulu. Akufanele senze izimanga kodwa kufanele sitshengise ukuthi ikhona inqubekelaphambili esiyenzayo.  

Siyingxenye yendaba exoxwayo nge-Afrika, izwekazi okucacile ukuthi lidingani ukuze lithuthuke. Into okukhulunywe ngayo eDavos yi-African 

Continental Free Trade Agreement (i-AfCFTA).  

I-AfCFTA isiqalile iyabonakala kwamanye amazwe njengoba amazwe ephothula izivumelwano ezintsha zokuhwebelana. Kukhulu okungazuzwa yizwekazi ngaloku futhi ngizwa kuthiwa uNgqongqoshe wokuHweba, iziMboni nokuNcintisana uMnu u-Ebrahim Patel wenze umsebenzi oncomekayo ukuqhakambisa lesi sivumelwano neqhaza leNingizimu Afrika kwiWEF.

Njengoba sengike ngasho phambilini, kufanele osomabhizinisi baseNingizimu Afrika bavule amehlo babone ithuba elilethwa yi-AfCFTA futhi nomhlaba uyabona.  

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2023/01/25/ukukhuluma-ngazwi-linye-kuzosisiza-ukuheha-abatshalimali-kuloba-ubusi-mavuso/

I-WEF isinike ithuba lokubuyekeza okwenzeka emhlabeni. Ngiyethemba ukuthi sizokuthola kuyona esikudingayo ukuze siqhubeke sizibophezele ezinguqukweni ukutshengisa ukuthi sizimisele ngenqubekelaphambili.  

Yiyona ndlela esizodlula ngayo kulezi zingozi ezibhekene nomhlaba futhi sikhombise ukuthi siyingxenye yesisombululo.  

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page