Okuhle kodwa ngo-2024 bosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

NGIYANIBINGELELA bathandi bale ngosi ngo-2024. Ngiyethemba niphumule kahle. Nami ngikwazile ukukhokha umoya. Ngiyathemba nimi ngomumo ukukhulisa amabhizinisi enu nolwazi ngezamabhizinisi kulo nyaka.

Kwenye ingosi ngake ngakhuluma ngoshintsho; ukuthi ushintsho yinto eyenzeka mihla namalanga kodwa kwabanye abantu kulukhuni ukuluvumela. 

Mina-ke ngiwumuntu oseke washintsha izikhundla namabhizinisi, ngiqonda ngokuphelele ukuthi ushintsho yinto eyenzeka mihla namalanga futhi iyinto okumele siyamukele.

Iningi lenu lilindele lukhulu ngo-2024 futhi beniwulindele ngesasasa elikhulu, nami ngokunjalo. Lona wunyaka engiwubheke ngabomvu kodwa-ke umehluko wukuthi kimina uza noshintsho lokuthi sengithi khumu kule ngosi esengiyibambe iminyaka emithathu yonke. 

Sekufanele ngidlulele kwesinye isigaba sempilo yami yokuyocobelela ulwazi enginalo isifundazwe neNingizimu Afrika.

Ngiwusihlalo wenhlangano entsha iBuild One South Africa (iBosa) KwaZulu-Natali sekufike isikhathi sokuthi ngishenxe kweziye izinto engizenzayo njengasemabhizinisini nokubhalela leli ziko engilikhonze kakhulu kodwa ngigxile emsebenzini wami omusha wokuhola iqembu esifundazweni  njengoba siya okhethweni.

Imigomo yobuntatheli ayikuvumeli ukuthi abantu abamele izinhlangano zepolitiki ngokusemthethweni babeyingxenye yokubhala babenemibono njengengxenye yeziko lezindaba kodwa kungcono uma benza njalo baveza imibono yabo ngokuzimela nokungachemi. Yingakho nami kungeke kusalunga ukuthi ngiqhubeke nale ngosi. Sengiyobeka nje nami imibono yami njengomuntu obhala ewuholi weBosa eKZN.

Njengoba sibheke okhethweni ngizoba ngomunye wabazongenela umbango wesikhundla sokuba wundunankulu waseKZN, ngakho ngibone kukuhle ukuthi ngivalelise kini bathandi bale ngosi. 

Ngiyazi ukuthi ukuhlukana akumnandi neze kodwa uma isikhathi soshintsho sesifikile kumele sisivumele. 

Angilahlekile emphakathini nakini bafundi, yikho nje ukuthi sekufike isikhathi sokuthi ngicobelele isizwe ngolwazi enginalo, ikakhulukazi amabhizinisi ngoba yilapho engimandla khona. Ngithemba ukuthi isizwe sizozuza ngaleli gxathu engilithathayo empilweni nasohambweni lwami.

Ngithanda ukugqugquzela osomabhizinisi ukuthi ukusimama kwezwe nomnotho namathuba emisebenzi kusemahlombe enu. Yinkulu indima eniyidlalayo, ngakho ningadikibali ukuzama ukukhulisa amabhizinisi enu. 

Izwe lethu liyanidinga nonke ngothi lwenu.

Ngiyathemba ukuthi uma kwenzeka ngingena emkhakheni wezamabhizinisi kahulumeni, kukhona ushintsho eniyolubona ngamehlo ngoba ngiyalwazi usizi losomabhizinisi bakithi. 

Ngala mazwi ami okugcina ngithanda ukunifisela okuhle kodwa ngo-2024. Sengathi uNkulunkulu anganigcina nonke nemindeni namabhizinisi enu. 

Sizobonana maduze. Okumhlophe kodwa.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page