Uyazisola ngezikweletu ne‘bhanoyi’ 

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noFezeka Shandu, umbhali, umqondisi nomlingisi wemidlalo yeshashalazi. Unenkampani yezobuciko iMoments Pictures kanti useke walingisa emidlalweni yeshashalazi ethi Wathinta Abafazi, i-Magic Drum ne-Silent Screams 

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo, ngangiphiwa, hhayi imali enkulu kodwa.

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2013, ngayivula eFNB. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngifunde ukuthi kubalulekile ukubeka imali ukusiza ukuhlomela isikhathi nesimo esidinga yona. 

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngo-2013, ngihola uR3 500.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Nakuba ngingasakukhumbuli kahle konke kodwa ngiyakhumbula ngithenga ngawo ukudla ekhaya.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Kuningi kakhulu kodwa okumqoka kakhulu wukuqinisekisa ukuhlale ngizijabulisa njalo uma ngikade ngenze umsebenzi omningi nonzima. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuboleka imali ezalayo. 

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala “ibhanoyini”?

Yebo, ngake ngalutheka kwelinye elalibizwa ngeLuno. Ngafaka uR1 800, wacwila. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi imali iyongiwa futhi akumele uzijwayeze ukwenza izikweletu. 

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathenga umuzi bese esala lapho ngiyitshale emabhizinisini.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi abagweme ukuthenga izinto ngesikweletu, babeke imali ukuze impilo ingabi nzima uma kunendlala yomsebenzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page