Ukusakaza akwenzi umuntu acebe

WUSIMANGALISO NTSHANGASE 

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSamkelisiwe ‘uSammy’ Gina, umsakazi nemenenja yophiko lokudayisa nokukhangisa kwiNongoma FM. Ushayela uhlelo i-Sweet Sunday ngeSonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo, ngangiphiwa eyokuphatha esikoleni kodwa hhayi njalo.

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2018, ngayivula eCapitec.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngifunde ukuthi imali ayihlali ikhona nokuthi uma ikhona kumele isebenze kodwa kumqoka ukuyisebenzisa ezintweni ezibalulekile.

Waqala nini ukusebenza, kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngo-2018, ngihola uR1 000.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathengela ngawo umama nogogo ukudla. Ngajabula kakhulu yize kwakungekuningi ngoba ngangihola imali encane. 

Yini into enhle ongathi osuwake wayenza ngemali?

Wukulekelela ezidingweni zasekhaya, ngisize lapho kushoda khona.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuvula i-akhawunti yokuthenga izimpahla zokugqoka ngesikweletu, ngagcina ngehluleka ukuyikhokhela.

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala “ibhanoyi”?

Yebo, kwake kwangenza ngaluthwa enye inkampani eyathembisa ukunginika (ucingo lwenkontileka), kwacwila imali yami kanjalo. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi uma uthola imali ungazifakeli ingcindezi yokwenza izinto ezingaphezu kwamandla akho, futhi ungaziqhathanisi nabanye abantu. 

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingakhela ugogo nomama umuzi bese ngiqala ibhizinisi, kuthi esala lapho nginikele ngayo emphakathini ohlwempu.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngokuthi abangangeni emkhakheni wokusakaza ngoba benzela ukuthola imali, akube wukuthi bakule ndima ngoba bephushwa wuthando, hhayi ukufuna ukuceba ngoba awusikho loko abantu abacabanga ukuthi uyiko.

  • Facebook: Samkelisiwe Sammy
  • Instagram: @samkeh1998
  • X: @SammyGina2

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2022/03/04/kuleli-sonto-kusaziwayo-nemali-sixoxa-nonqubeko-ndlela-umsakazi-wenongoma-fm-nenxusa-levodacom/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page