UMnu uSifiso Tshonaphi, umsunguli we-Intalo Yethu yaseRustenburg, eNorth West

Izithombe: Zithunyelwe

Kutholakala yonke into edingwa wumlimi esitolo soshiye inkampani enkulu wayoqala ibhizini lakhe lezolimo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

USEBENZE iminyaka eminingi enkampanini enkulu yenyama yenkukhu iRainbow Chicken. Ulwazi namava akuzuze kuyona kumsize kakhulu eseqala ibhizinisi lokufuya futhi adayise inyama yenkukhu.

Ngenxa yokuthi ukhule evele ekuthanda ukulima nokufuya, akagcini ngokufuya futhi adayise esitolo sakhe kuphela kodwa uphinde asize nabalimi abancane ikakhulukazi abafuyile, abacije ngolwazi lokuchuma kule mboni.

UMnu uSifiso Tshonaphi wumsunguli we-Intalo Yethu, inkampani efuya izinkukhu bese izidayisa esitolo sakhe i-Epol Feed Shop. Kokubili isitolo nepulazi kungakubo eRustenburg, eNorth West.

“Ngemva kokucijelwa ezolimo enyuvesi ngasebenza enkampanini enkulu yenyama yenkukhu, nokuyilapho engithole khona ulwazi olwanele ukuqala ibhizinisi lami ngiphinde ngisize nabalimi abasafufusa. Ngashiya umsebenzi ngoba sengifuna ukugxila ebhizinisini,” kulanda yena.

UTshonaphi une-Master of Science Poultry Science ne-Bachelor of Science, Animal and Poultry Science yase-University of KwaZulu-Natal.

Izinkukhu ze-Intalo Yethu

Uqale ukufuya izinkukhu ngo-2020 wase evula ibhizinisi lakhe ngokusemthethweni kulo nyaka. Esitolo sakhe udayisa nokudla kwezingulube, okwezimvu, okwezimbuzi, okwamahashi nokwezintshe, aphinde adayise imithi, imijovo yezilwane nokudla kwezinja.

“Siphinde sidayisele amakhasimende ethu izinkukhu, sisize nabalimi abasaqala ibhizinisi,” kusho uTshonaphi.

UTshonaphi uthe eqala ibhizinisi ubevame ukudayisa izinkukhu eziwu-200 ngesonto kanti manje usedayisa ngaphezu kuka-700 ngesonto.

“Kuqala bengidayisa izinkukhu eziphilayo kuphela kodwa kwathi ngokuqhubeka kwesikhathi amakhasimende angicela ukuthi ngidayise nenyama echuthiwe, okungako-ke manje sengikudayisa kokubili.

Uthi okwenza wavula nesitolo wubukhulu begebe emakethe phakathi kwabalimi abasafufusa nasebenamava, wabona kuwumqondo omuhle ukusivula adayise imikhiqizo yezinga eliphezulu ngamanani angalumi.

Isitolo esiphethe konke okudingwa wumlimi i-Epol Feed Shop

Ukhuthaza abafuyile ukuthi bajove izinkukhu, basebenzise namathuba amahhala okucijelwa ukujova imfuyo.

“Umjovo ufana nebhande lokuphepha lasemotweni, uma ungalifaki uzibeka engcupheni yokungena engozini,” kucebisa yena.

Facebook: EPOL Feed Shop Rustenburg

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page