Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noPortia Maphumulo, umsakazi weGagasi FM

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngangisese-primary. Cishe ngangifunda uGrade 5 uma ngingaphosisi. Angisakhumbuli kahle ukuthi kwakuyiliphi ibhange phakathi kwe-Absa neStandard Bank, ngoba ngangiyivulelwe wumama.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngafunda ukuthi ukusebenza kanzima kwenza ube nemali eningi. Loko ngakufunda kakhulu kumalume wami. Wenza nami ngafisa ukusebenza ngibe neyami imali.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqla ukusebenza ngisafunda u-Grade 9, ngenza ama-promotion. Imiholo yayincika ekutheni wenze umsebenzi ongakanani kodwa kwakuvame ukuba wuR3 200.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngawunika umama.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukuba wusizo uma kukhona into edingekayo ekhaya.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukusebenzisa imali ezintweni ezingenasidingo ngigcine ngingabonanga nokuthi ngiyenzeni.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, angikaze.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Umzala wami wangixwayisa ngokuvula ikhadi lesikweletu. Wangicebisa ngokuthi ngingalinge ngilivule ngoba kuyingozi.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngicabanga ukuthi ngingathengela umama umuzi.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Inkinga wukuthi iningi labo alizwa. Kodwa-ke kuleyo ngcosana yabangangilalela, ngingathi (alingamoshi) imali ezintweni ezingenasidingo kodwa (aliyisebenzise) ezintweni (elizoziqhenya) ngazo kusasa, hhayi ukwenzela ukubukwa ngabantu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page