Usebenzisa isikhathi nemali ulungisa indlela ofuna ukubukeka ngayo. Yenza njalo futhi uma usuwenza i-CV yakho, kuloba uThobeka Ndlovu

I-CV eyenziwe kahle ingakusiza ukuthi uthole umsebenzi owufunayo, ikubeke ethubeni elihle lokubizwa kaningi kwinhlolokhono futhi ingenza nokuthi abaqashayo bakuqaphele, loko okungenza ube semathubeni okuncintisana ezikhaleni zomsebenzi eziningi ofaka izicelo zazo.

Okumele ukuqaphele uma wenza i-CV:

1. Kafushane ngemfundo yakho:

Lapha uchaza kafushane ngomugqa noma emibili ukuthi ungubani, ufunde kangakanani nokuthi yikuphi ongeza nako uma uthola umsebenzi.

2. Imininingwane yakho:

Ama-CV amaningi aqala ngaloku kodwa uma usukufaka, gwema ukufaka imininingwane engenasidingo njengenkolo yakho, amagama ezingane zakho nokunye okungenasidingo okunjalo.

Qinisekisa ukuthi ubhala igama lakho langempela ngokugcwele, hhayi odlaliswa ngalo.

Kubalulekile ukufaka imininingwane yokuthi wazalwa nini ngoba kungenzeka abaqashayo bafune ukwazi iminyaka yakho. Ngakho uma ungakwenzi loko, uzibeka engcupheni yokungawutholi umsebenzi ngoba zisuke ziningi ezinye izicelo ezibhalwe kahle.

Kusemqoka nokucacisa ubulili bakho ngoba abaqashi baqikelela ukulingana ngokobulili, ngakho kungenzeka bafune ukwazi ubulili bakho ukuze basizakale uma sebeqinisekisa ukuthi baqasha ngokulinganayo ngokobulili. Ukufaka imininingwane yokuthi ushadile noma cha kukuwena akuphoqile.

Kuyaphoqa ukuthi ufake izinombolo zocingo ongatholakala kuzona ezimbili okungenani. Ayikho into ekhathaza abaqashi njengokushayela umuntu ucingo kodwa bangamtholi. Ukuveza ukuthi unazo izincwadi zokushayela uma unazo kungakubeka ethubeni elihle lokuqashwa.

Imininingwane yekheli leposi imqoka ngoba ungaxhunywa ngalo futhi lisiza ukuthi kwaziwe ukuthi uhlala kuphi. I-email ibaluleke kakhulu ngoba ungaziswa ngayo ngenhlolokhono yomsebenzi nokunye okungadingeka kuwena.

3. Imininingwane yokufundele

Qinisekisa ukuthi ubhala amagama aphelele ezikhungo zemfundo ofunde kuzona ngoba kungenzeka abaqashi bakwezinye izindawo ezweni naphesheya bangazazi uma uzinqamulela. Ukwenza isibonelo nje, ungathi i-UKZN kodwa bhala ngokugcwele ukuthi yi-University of KwaZulu-Natal. Uma uneziqu eziningi kufanele uqale ngalezi ogcine ngazo bese uhlehla. Kumele ucacise ukuthi wafunda waqeda nini ngokokulandelana kweminyaka. Ukwenza isibonelo ungabhala uthi 2004-2006. Okokugcina, uma kuwukuthi izifundo wagcina ungaziphothulanga noma usaqhubeka nazo, kucacise loko.

Ukwenza isibonelo nje, bhala ngale ndlela engezansi:

Name of Institution: University of KwaZulu-Natal

Course of Study: Bachelor of Social Science in Economics

Majors: Economics

Course duration: 2009-2011

Status: Completed within standard duration

Yenza ngendlela efanayo nakuma-high school ofunde kuwona futhi.

4. Ulwazi lwakho ngokusebenzisa ikhompyutha

Loku kusemqoka ngoba kwenza oqashayo abone ukuthi unolwazi olungakanani lokusebenzisa ikhompyutha nokuthi yiziphi izinto okwazi ukuzisebenzisa ngayo. Loko kungakubeka ethubeni elihle kunabanye.

5. Okukhulu oseke wakuzuza emkhakheni wakho

Yize lemininingwane kungeke kuxoxwe ngayo kwinhlolokho kodwa kubalulekile ukufaka noma okukodwa noma okubili osuke wakuzuza emkhakheni wakho. Kuzokwenza abaqashi babone ukuthi usuhambe ibanga elingakanani. Loko kukubeka ethubeni elihle lokubizwa kwinhlolokhono.

6. Amakhono

Lapha ukhombisa khona abakwandabazabantu ukuthi yini ozayo nayo esandleni nokuthi yini ekwenza wehluke kwabanye.

7. Amava omsebenzi

Umlando wohambo lwakho lomsebenzi lubhalwa kusukwa kogcine kuwona, uhlehlele emuva. Bhala amagama aphelele omqashi osuke wamsebenzela, isikhathi osisebenzile, umsebenzi owawuwenza nokubaluleke kakhulu okuyimisebenzi owawuyenza.

Ukwenza isibonelo nje, bhala ngale ndlela engezansi:

Name of Organisation: Department of Education

Department/Directorate: Human Resources 

Position Held: OD Practitioner

Duration of employment: 2 April 2013 – Jan 2014

DUTIES AND FUNCTIONS

• Organising all Company events/Booking venues and negotiating with suppliers

• Proposing change management… 

Osukuzuzile nobukwenza ezinkampanini osebenze kuzona kubhalwa ohleni lwakho ngokulandelana. Kumele uqinisekise ukuthi awuyishiyi imininingwane yalapho ogcine ukusebenza khona.

Ukwenza isibonelo nje, uma umsebenzi ofaka isicelo sawo udinga umuntu wezokuxhumana, ukufaka kwakho imininingwane yokuzuzile emkhakheni ofanayo kukhombisa ukuthi unakho okudingekayo kulowo msebenzi.

Sekuphelelwe yisikhathi ukufaka imininingwane yezinto okhonze ukuzenza eceleni kwi-CV, ngoba uyalithola ithuba lokukhuluma ngayo kwinhlolokhono.

Qinisekisa ukuthi awuyishiyi imininingwane yabantu abangakwazi ukuchaza kabanzi ngokwazi kwakho umsebenzi ofake isicelo sawo. Nokho qala ngokubazisa nokubacela uma kwenzeka befonelwa kubuzwa ngawe.

Ukwenza isibonelo nje, bhala ngale ndlela engezansi:

Mnu B Dlamini 

Department of Education

General Manager

Inombolo yocingo.

I-CV yakho kumele inike umqashi imininingwane ayidingayo ngaphandle kokuthi aze afunde ama-attachment. Akumele kube khona okumdidayo noma okungacaci kahle ngoba loko kungenza anengeke. I-CV yakho yibhale ngo-inki omnyama ephepheni u-A4. Ukuhlobisa akunasidingo.

Ungasifaka nesithombe sakho esigcina emahlombe esithwetshulwe kahle ngaphandle kodwa kumele sibe sincane. Qinisekisa ukuthi konke kubhaleke kahle nangendlela ecacile nehlanzekile.

Qinisekisa ukuthi usebenzisa amaphuzu ezinhlamvu, phecelezi ama-bullet point, hhayi imisho egcwele ukunciphisa ukusebenza kwamagama. Khumbula ukuthi abaqashi abanaso isikhatho sokufunda undendende.

Khumbula uma ubhala futhi uhlela i-CV ngendlela ezokumaketha kahle, uzibeka ethubeni lokuthi umqashi abone imininingwane engenza afise ukukubizela kwinhlolokhono. Akucace konke, kubhaleke ngendlela okulula ukuyifunda. Ungalokothi ufake amanga.

Asikho isidingo sokubhala izizathu zokushiya emsebenzini kodwa lungela ukuphendula loko uma kwenzeka ubuzwa kwinhlolokhono. Ungakufaki ukuthi uhola malini lapho osebenza khona ngaleso sikhathi.

Inombolo kamazisi akudingeki ukuthi uyifake kungacelwanga. Kunaloko ungafaka ukuthi wazalwa nini ukuze kwazeke iminyaka yakho. Incwadi yokucela umsebenzi kumele ihambisane ne-CV uma iceliwe esikhangisweni somsebenzi kuphela. Ungayifaki ingacelwanga.

Okokugcina, i-CV kumele ibe yi-Application Tracking System, okusho ukuthi kufanele uyihlele ngendlela elula nezoba nemininingwane yolwazi lwakho lwekhompyutha ukuze ube sethubeni elihle lokubizwa kwinhlolokhono.

  • UNkk uNdlovu uwumsunguli weCareer Hotspot futhi ucija ababheka umsebenzi

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page