UNksz uSinethemba Masinga, umqondisi weSinesthembiso Produce yaseNdwedwe, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Abazali bakhe bacaba indlela kwezolimo, manje umlimi omncane uhamba ezinyathelweni zabo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

IMBEWU yothando lwezolimo eyatshalwa ngabazali bakhe yenza umlimi omncane waseNdwedwe, KwaZulu-Natali wagajwa wuthando ngezolimo. Manje usebenzisa ulwazi namava anawo ngale mboni ukulwa nendlala nobubha endaweni.

UNksz uSinethemba Masinga, oneminyaka ewu-22, uwumqondisi weSinesthembiso Produce, inkampani yakubo yamaveji, afakwa kuyo ngabazali bakhe eseneminyaka ewu-15.

“Okunye okwenza ngafuna ukugxila kwezolimo yize ngangingazitsheli ukuthi yinto engingaphila ngayo, wukuthi ngangifuna ukushintsha ibhizinisi lasekhaya libe semthethweni ngoba siziphilisa ngalo.

Epulazini uNksz uMasinga ulekelelwa yithimba lezisebenzi ezine.

USinethemba uyaziqhenya ngo-brinjal weSinesthembiso

“Ukuba wumqondisi wenkampani ngiqale ngiseneminyaka ewu-15 (ngemva kokuthi) esikoleni kufika inkampani ebizwa ngeJumpstart. Yasisiza ngokusicobelela ngolwazi lokuqala nokuqhuba amabhizinisi,” kuchaza kulanda yena.

Kusukela lapho akabange esabheka emuva. Waqhubeka nokuzihlupha ngolwazi lokukhulisa iSinesthembiso Produce, ekhiqiza u-brinjal, utamatisi, amakinati, u-green pepper, ubhatata nesipinashi.

ISinesthembiso inomhlaba oyihekthare kanti ilima umhlaba wakwamakhelwane, abanesivumelwano nabo sokuwulima isikhathi esithile uze ugcine usungowayo.

“Ngenye yezingqinamba engisabhekene nayo leyo; yokungabi nomhlaba othi mina engizowulima nenkinga yokushoda kwamanzi okuchelela epulazini isayinkinga enkulu.

“Kuyenzeka (amanzi) angabi bikho isonto lonke, size sisizwe awethangi elisanda kufakwa endaweni. (Futhi kuwumqansa) ukufaka (umkhiqizo wethu) ezitolo kuseyinkinga, nokuze kuphoqe ukuthi siyidayise emigwaqweni nakomakhelwane,” kulanda yena.

UNksz uMasinga, oke wenza i-BSc in Life and Earth Sciences e-University of KwaZulu-Natali, wabuye washiya phakathi ngezizathu ezithile, weluleka abafuna ukungena kwezolimo ngokuthi abahlomele izinselelo abazobhekana nazo. Uthi ukubhekana nazo kuqinisa ukhakhayi.

Amantongomane eSinesthembiso

“Ukuba wumlimi kudinga ukuphokophela nokubekezela. Kufanele ubambe lezo zinto bese kuthi uma usubhekana nobunzima, ukhumbule ukuthi waqalelani, ukuze uzokwazi ukuyibamba.

“Kuyasiza nokuzicija ngolwazi lwezolimo ungagabi ngekhono kuphela kodwa hloma ngako kokubili. Loko kukusiza ukwazi ukugwema amaphutha angenasidingo, kwenze kube lula nokuxazulula izinkinga zebhizinisi,” kucebisa yena.

Uthi unethemba lokuthi uzokwazi ukukhula njengomlimi ngelinye ilanga ukuze akwazi ukuba wusizo endaweni.

“Ngihlela ukuthi iSinesthembiso Produce ibe wumpheme wokukhosela ngakithi. Ngayo ngifuna ukulwa nendlala nobubha, ngivule namathuba emisebenzi entsheni engasebenzi,” kuphetha uNksz uMasinga.

Instagram: sinesthembiso_produce/sinethemba_zwan

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page