UMnu uRobert Gwerengwe, isikhulu esiphezulu seFNB Middle Market

Isithombe: Sithunyelwe

Amathiphu amane azokusiza ukwazi ukumelana nokukhula kwezindleko zempilo

ZISOBALA izinkomba zokuthi izindleko zokuphila kubantu baseNingizimu Afrika zizoqhubeka zinyuke naku-2022. Loko kungenxa yokuthi kungenzeka kunyuke izindleko zenzalomboleko, intengo kagesi neyezinkampani zokudla eziphazanyiswe wushintsho emnothweni.

Ngokusho kukaMnu uRobert Gwerengwe, isikhulu esiphezulu zeFNB Middle Market, abathengi benzelwe ufefe kaningi eminyakeni emibili edlule kuzanywa ukubasiza bakwazi ukumelana nomphumela omubi odalwe yigciwane iCOVID-19.

“Amabhange asize ngezindlela ezihlukene, iBhange loMbuso lanciphisa imalimboleko kanti nohulumeni wethule izinhlelo zokusiza njengokukhokhelwa kwabantu upoyinandi oyisipesheli (iTemporary Employee Relief Scheme) ukunciphisa umonakalo odalwe yiCOVID-19.

“Ngaphezu kwayo yonke lemizamo, amanye amakhaya asaqhubeka nokubhekana nenkinga yemali. Ngenxa yaloko, abathengi kumele bahlelele amanani aphezulu okuzobiza ngawo izinto kulo nyaka,” kuchaza uGwerengwe.

Nanka amathiphu amane uGwerengwe athi angasiza umuntu amelane nokunyuka kwezindleko zempilo ngo-2022:

 1. Phila ngangamandla akho

  Omunye wemithetho esizayo yokonga imali wukusebenzisa ingxenye yemali engaphansi komholo wakho. Loko kusiza ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi awunciki ezikweletini ukuze ubhekane nezindlelo zempilo yakho.

 2. Gada indlela othatha ngayo izikweletu

  Ukuhlakanipha ngendlela owenza nomelana ngayo nezikweletu kungakusiza uzuze lukhulu. Loku kuqala ngokuqonda ukuthi kungani udinga isikweletu nokuthi hloboluni lwesikweletu olulungele izidingo zakho.

 3. Sebenzisa imihlomulo nezaphulelo ngendlela efanele

  Imihlomulo ingakusiza wonge imali, ikakhulukazi uma uwumuntu oqikelela ukuthi imali uyiphatha ngendlela efanele.

 4. Hlelela izindleko ezingakafiki

  Yize kungelula ukuqagula izinguquko ezizokwenzeka kwimalimboleko, nentengo kaphethroli kodwa izinguquko zezindleko zemishwalense nemali yesikole waziswa ngazo kusenesikhathi, ngakho kumqoka ukubeka emqondweni loku uma usuhlela indlela ozosebenzisa ngayo imali ngonyaka.

“Abathengi kumele babuke u-2022 njengonyaka wokuzifukula ngemva kokuzanyazanyiswa yiCOVID-19. Ngemva kweminyaka emibili siphila nalesi sifo, kubalulekile ukuqala basebenzele ukuphumelela kwezezimali esikhundleni sokugodla izinhlelo zabo ngenxa yokusabela ukungabibikho kokuzinza empilweni,” kuphetha uGwerengwe. – Intatheli yoMbele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page