Yebo, asigxekwe kodwa ngendlela efanele, kuloba uBusi Mavuso

SISIZAKALA sonke uma kugxekwa ngokwakha. Ngivamile kule ngosi ukugxeka futhi ngigxeka ngikhululeke. Nokho kubalulekile ukuthi umuntu agxeke elazi iqiniso.

I-Business Leadership South Africa (iBLSA nami uqobo) sesigxekiwe ngenxa yenkampani eyilungu lethu iBain seloku kushicilelwe umbiko wokuqala weKhomishini kaZondo. Abaningi bagxeka bengalazi iqiniso, bekhohlisiwe, ngokuba nehaba futhi abakwenzi nakancane ngokwakha.

Ngiyaqonda ukuthi abantu bayicasukele iBain emva kokuphuma kombiko weKhomishini kaZondo; futhi kufanele. Yona kakhulu ngeyakwenza eSars futhi wonke umuntu waseNingiimu Afrika unelungelo lokucasuka. Kepha sidinga ukukubhekisa endaweni efanele ukucasuka kwethu.

Abaningi abagxekayo bathi iBLSA “iyayamukela” futhi “iyayivikela” iBain ngemva kokuphuma kombiko weKhomishini kaZondo. Yimbude leyo.

Iqiniso wukuthi ngo-2018 emva kwezinto ezavela kwiKhomishini kaNugent, iBLSA yayimisa iBain nokwakwengeza kokunye ukumiswa kwaphambilini okwakuphathelene nokugwamanda umbuso okufaka iKPMG, uTransnet no-Eskom. Loko kumiswa kwakuqondene ngqo nezenzo zeBain eSars, nokuyizenzo ezifana ngqo nalezi eziqhakanjiswe wumbiko weKhomishini kaZondo. I-BLSA yathatha izinyathelo masinyane futhi yazigxeka lezi zenzo emphakathini iminyaka emithathu.

Loku kwakungekona ukwamukela nokuvikela. Kwakuwukuwakhombisa kahle amalungu ethu ukuthi kumele athembeke nokukhombisa ukuzibophezela ekulweni nenkohlakalo. Abasigxekayo abakhulumi ngalezi zinto esazenza. Kungani?

Eminyakeni emibili nohhafu emva kokumiswa kweBain iBLSA ikhulume kaningi, lapho sasisho khona ukuthi yini le nkampani okumele iyenze ukuze siphinde sikwazi ukuyithemba. Enye yezinto esaziphakamisa wukuthi iBain kumele ikhokhe imali yeSars nenzalo yayo.

Kuthiwe loko akwanele, kunenhlawulo okumele ikhokhwe futhi siyavumelana naloko. Asikaze sisho ukuthi kumele babuyisele imali kuphelele lapho.

Phakathi no-2021 iBain yahlangana nebhodi yeBLSA lapho yachaza khona zonke izinguquko esizenzile. I-Bain yasikhombisa ukuthi ziyini lezo zinto nokuthi lezo zinto zizoyisiza kanjani ukuthi ifinyelele kulelo zinga esililindele.

Umbuzo omkhulu wukuthi iBain ingakwazi ukumelana nezimiso zesibophezelo esasenza sokusebenza ngokuthembeka, nokuyinto engahlanganiswanga kalula. Yavuma. Loko akusiphazamisi nakancane ezindabeni zeSars. Ukuthi inkampani manje isinazo zonke lezi zinto ezidingekayo akusho ukuthi akufanele ingajeziswa ngezenzo zayo. Sesisho kaningi ukuthi izikhulu ezazimdibi ekugwamandeni umbuso kumele zijeze.

Ngakho ukuthi iBLSA ivikela iBain kukhombisa ukungalazi iqiniso. Sayicacisa imibono yethu ngezenzo zeBain eSars. Leyo mibono ayikashintshi.

Siyaseseka isiphakamiso seKhomishini kaZondo sokuthi izinkontileka iBain eyazithola kuhulumeni kumele ziphenywe futhi kuthathwe zonke izinyathelo zomthetho. Asisho nje ngomlomo kuphela kodwa nangezenzo zethu futhi seseka nokuqiniswa kwezinhlaka zomthetho ukubhekana nala macala.

Sithukile futhi siphoxekile njengawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika ngokwenzeka eSars futhi sathatha izinyathelo. Izenzo zethu zeseke ukulungiswa kwezinto enkampanini. Yilokho-ke esizimisele ngokukwenza nokuthi ukuvuselela ubulungu kusetshenziswe ukuletha ushintsho.

Kukhona lapho kufanele sigxekwe khona? Nakanjani (ngoba) izenzo zethu azihlale ziletha imiphumela esiyifunayo. Nokho loko kugxeka kufanele kubheke ukuthi yikuphi okusemandleni ethu. Asiyilawuli ingalo yomthetho futhi asikwazi ukuphenya noma ukujezisa abaphula umthetho.

Siyinhlangano yosomabhizinisi futhi ebheka ikusasa. Silindele izinga eliphezulu kumalungu ethu futhi sithatha izinyathelo uma kunobufakazi esibutholayo ukuthi kukhona lapho engahambisi kahle khona. Sikwenzile ngeBain.

I-BLSA ayikhulumeli iBain, kumele izikhulumele yona. Nokho engingakusho wukuthi iBLSA iyawabuza futhi amalungu ayo ukuqinisekisa ukuthi agcine yonke imithetho elindeleke kuwona. Ngeke sazazi zonke izinto futhi siyalwamukela ulwazi oluzosisiza kulo msebenzi wethu. Uma sithola ulwazi olusha siyophinde sithathe izinyathelo.

I-BLSA iyavumelana neziphakamiso zeKhomishini kaZondo. I-BLSA isebenzela ukuqinisekisa ukuthi sifezeke isifiso sethu sonke sokuthi kube nobulungisa emva kweminyaka yokugwamanda umbuso. Nokho asiqinisekise ukuthi intukuthelo yethu siyibhekisa ezindaweni ezifanele.

Intatheli ye-Sunday Times uChris Barron ungicaphunile mayelana nesikushilo ngokweseka uPhiko lokuShushisa umPhakathi. I-BLSA izinikele ekuqinisekiseni ukuthi kunobulungisa, hhayi nje ngokugwamanda umbuso kodwa bonke ubugebengu. Asizimisele ukugxambukela emsebenzini walolu phiko kodwa ekulesekeni njengoba lumoshekile. Ngophiko lwethu iBusiness Against Crime lena ngenye yezinto esikhuluma ngazo.

Nakuba isitatimende se-ANC esikhishwe ngesonto eledlule ngesikhathi igubha iminyaka ewu-110 ngempelasonto edlule besinokuningi okuhle kodwa ngiphoxekile ngekushilo ngokuntuleka kwemisebenzi.

Bekungakuhle ukuba bebesho into ecacile ngokulungisa inkinga yokuntuleka kwemisebenzi. Sekuyisikhathi somnyakazo futhi into okumele kukhulunywe ngayo wukuthi: “Kungani izinto zingenzeki masinyane?”

Ukubuyisa ukuthenjwa kwezepolitiki nokuphilisa isizwe njengoba siphuma esikhathini sobumnyama somlando wokugwamanda umbuso, sidinga ukubona abathintekayo kwiKhomishini yokuGwamanda uMbuso bethathelwa izinyathelo.

Ukuze u-2022 ukhombise ukujika kwezinto ekulweni nenkohlakalo, kumele zilandelwe iziphakamiso zombiko weKhomishini kaZondo. Loku kuzoqinisa izinhlaka nezindlela zokusebenza kuhulumeni nasemabhizinisini ukuqeda inkohlakalo.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

QAPHELA: I-Bain isihoxile ekubeni yilungu leBLSA

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page