OMnu uNjabulo Zuma noRichard Ndlazi abangabanikazi beLa Fusion Chefs yaKwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Abatholanayo bashaya ibhodwe elineNkosi phakathi kanti sebenezikole zokuqeqesha abapheki. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUZWANA kwemimoya yabo besebenza enkampanini eyodwa bengabapheki kwenza ukuthi bafisa ukuqala ibhizinisi lendawo yokudla, benzela ukusebenzisa amava abo ukufundisa abantu ngokupheka, bakhe namathuba emisebenzi.

Labo ngoMnu uNjabulo Zuma, oneminyaka ewu-36, waseDundee, enyakatho yeKwaZulu-Natali, noMnu uRichard Ndlazi, oneminyaka, ewu-40 waseMtubatuba, wasoGwini oluseNyakatho yeKwaZulu-Natali, abasunguli beLa Fusion Chefs.

Leli yibhizinisi lendawo yokudla elinamagatsha amane eHluhluwe, Empangeni namabili eNewcastle.

UNdlazi exoxa noMbele, uthe yize bengakhulanga ndawonye kodwa bobabili bakhule bekuthanda ukupheka, nokufakazelwa wukukufundela kwabo namava asebenawo kule mboni.

“Mina ngiqeqeshelwe ukupheka eChristina Martin Hotel School, uZuma yena waqeqeshwa eDurban University of Technology. Ngaphambi kokuhlangana, sisebenze ezinkampanini ezihlukene ezweni naphesheya kwezilwandle koPortugal, eBrazil, eSaudi Arabia nakwamanye amazwe.

“Sihlangane eMfolozi Casino, okwathi uma kuzwana imimoya yethu nombono wethu uwodwa ngale mboni, sanquma ukuqala iLa Fusion Chefs, esavula igatsha layo lokuqala eHluhluwe ngo-2018,” kulanda yena.

Abanye babapheki abaqeqeshwa nabasebenza eLa Fusion Chefs

Uthi bahlanganisa imali engaphezu kukaR20 000 yokuqala ibhizinisi ngenhloso yokuziphilisa, bandise amathuba emisebenzi, bacije abantu abanothando lokupheka besebenzisa amava eminyaka engaphezu kwewu-10 besebenza kule mboni.

“Kuthe uma ibhizinisi likhula savula amagatsha eLa Fusion Chefs amabili eNewcastle nelilodwa Empangeni, lapho esizinze khona manje. Asigcini ngokudayisa ukudla kuphela kodwa sicija nabantu abanothando lokupheka.

“Baningi abantu esesibacijile ngokupheka siphinde sibafake ebhizinisini lethu ukuthi bazoqeqeshwa khona, abanye sigcine sibaqasha ngokugcwele njengoba kumanje nje sinezisebenzi ezingaphezu kuka-40,” kusho uNdlazi.

Ukusebenza kwabo ngokuzikhandla akupheleli ezeni, njengoba eveze nokuthi sebewole izindondo ezingaphezu kweziwu-10 ngeqhaza abalibamba emphakathini.

Uthi baphinde basebenzisane ne-University of Zululand ukuthi njalo ngonyaka ilethe izitshudeni zayo ze-Hospitality bezozicija ngomsebenzi. Ukuqeqeshelwa ukupheka kuqala kuR2 800 kuya phezulu.

“Saziwa kakhulu nangofishi wethu oyintandokazi kumakhasimende ethu nokungelula neze ukuwuthola kwezinye izindawo ngoba utholakala ezindaweni zokudlela eziseMhlanga, Empangeni, eSt Lucia naseMozambique kuphela,” kusho yena ngeqholo.

Nokho kuwona wonke lo msebenzi omuhle abawenzayo, uthi kunokubahlupha umoya. Uthi okubakhathaza kakhulu wukungesekwa kwebhizinisi labo ngabantu abamnyama, njengoba amakhasimende abo amaningi kuvame ukuba ngezinye izinhlanga.

Ezinye zezibiliboco zeLa Fusion Chefs

Ukhuthaze abanothando lokupheka ukuthi bakhuthalele ukucijwa kukona, athi kusiza ukuthi bafunde okuningi okungaba wusizo kubona. “Abazihluphe ngolwazi ukuze bazibeke emathubeni angcono okukhula kule mboni.”

Mayelana nezinhlelo zangomuso, uthi manje bahlela ukuthi eminyakeni emithathu ezayo babe sebenehhotela elithi bona.

“Konke lokho ngenhloso yokukhula kwezamabhizinisi, siqhubeke nokwenza umehluko emphakathini,” kuphetha uNdlazi.

Facebook: La Fusion Chefs

Instagram: lafusionchefs6

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page