Asingazithambisi sizicije thina izingane ngobuchwepheshe, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngifisa sikhulume ngephutha elenziwa ngabanye abazali uma kuza ekusizeni izingane zethu zifunde ubuchwepheshe besimanje.

Iningi lethu thina bazali abasebenzayo ezinkampanini eziningi esikuzo sesize sajwayela ukusebenzisa uhlobo lobuchwepheshe bezinkundla zokuxhumana olufana noZoom, MS Teams noGoogle Meet. Lena sekuyiyona mpilo esiyiphilayo, sekuze kwejwayeleka ukusebenzisa ubuchwepheshe.

Into engike ngiyinake kakhulu wukuthi izingane zethu zinama-smartphone kanti futhi zikwazi impela ukusebenzisa ubuchwepheshe, ikakhulukazi obezinkundla zokuxhumana oFacebook, Instagram noTikTok kodwa hhayi oZoom, MS Teams noGoogle Meet.

Cha, ungangizwa kabi, angisho ukuthi zonke izingane azikwazi ukusebenzisa loku engikubale ekugcineni. Engikushoyo wukuthi okwamanje iningi lazo azikuboni kubalulekile ukusebenzisa lolu hlobo lokuxhumana ngoba emqondweni wezingane eziningi lobu buchwepheshe ngobabantu abasebenzayo kuphela.

Leli yiphutha elikhulu kakhulu kwathina bazali esilenzayo ngokuthi singazihluphi ngokufundisa izingane zethu ukuthi busetshenziswa kanjani lobu buchwepheshe. Singaze sikhokhe imali eshisiwe sikhokhela ukuthi kube khona umuntu ozofundisa izingane into, nathi ebesingazifundisa yona.

Le nto ifana nento engake ngayibalula kule ngosi yokuthi inqwaba yethu thina esisemabhizinisini esingazihluphi neze ngokufundisa izingane zethu ibhizinisi namatemu ahambisana namabhizinisi esikuwo.

Yiphutha elikhulu leli. Ngaphandle nje kokuthi izingane zike zisebenze ebhizinisini lakho, kubalulekile ukuthi ziwajwayele amatemu ahambisana namabhizinisi esiwenzayo. Akufanele ingane iqale ngqa ukuzwa ngetemu elithi expenditure, overheads, payroll no-return on investment okokuqala uma isifunda ikilasi le-entrepreneuship esikhungweni esiphezulu semfundo kodwa wena mzali wayo ube unebhizinisi ungakaze nje uthi vu ngala matemu namanye.

Yiwona-ke la maphutha esiwenzayo ikakhulukazi thina bantu abamnyama. Iningi lethu sinenkolelo ethi ukuze izingane zethu zifunde ngokuphelele nokugculisayo kufanele zize zifundiswe abelungu. Ayikho leyonto. Le nto ingukhumbuza esinye sezithombe ekade sisematheni ngesonto elidlule okuthiwa sifakwe omunye wabazali abamnyama esinengane yakhe ekade imi nothisha womlungu ebesibhalwe ukuthi “akekho thisha weSadtu odla amagwinya ne-atchaar ozofundisa ingane yami”.

Angimangalanga mina kangako ngoba leli yiqiniso elibusa izingqondo zabazali abamnyama abaningi. Kwande inkolelo ethi imfundo nemfundiso ehamba phambili iqhamuka kubelungu kuphela.

Kufanele sizifundise ukufundisa izingane zethu ngezinto nobuchwepheshe obuningi esibusebenzisa emisebenzini nasemabhizinisi esikuwona. Asingalindi ukuthi size sikhokhe imali ngento ebesingazenzela yona.

Ngisho ukuthini? Ngizama ukusho ukuthi kumele sizithwese umthwalo wokufundisa izingane zethu ukuthi zimumema kanjani umuntu kuZoom noma uMS Teams noma uGoogle Meet, kuthi kanye ngesonto eyodwa yezingane ike ithumele isimemo kubo bonke abantu ekhaya bese kuba iyona ephatha uhlelo uma sekuhlangana umndeni ezinkundleni zokuxhumana.

Loku kuzokwenza ukuthi izingane zisheshe zijwayele ukusebenzisa ubuchwepheshe ukuze kuthi uma seziqashwa ngokuphelele zibe sezikwazi ukusebenzisa kalula ubuchwepheshe obusetshenziswa emisebenzini ehlukene.

Ngaphambi kokugoqa ngithanda ukukubuza umbuzo mfundi walengosi, ngingathanda ukuzwa uvo lwakho. Yisiphi isidingo kulesi sikhathi samanje ukuthi izingane zethu zifunde ukubhala ngepeni? Cha, angisho ukuthi izingane zingafundi nhlobo ukubhala ngepeni, ngisho ukuthi emva kokuthi izingane sezikwazi ukubhala emabangeni aphansi, asikho isidingo sokuqhubeka nokubhala ngepeni ngoba isikhathi esiningi umsebenzi esiwenzayo sisebenzisa ama-smartphone, ama-tablet namakhompyutha.

Ngakho-ke isikhathi esiningi sibhala nge-keyboard kunokubhala ngepeni. Sisebenzisa i-keyboard ukubahla ama-SMS, uWhatsapp noma sibhale kwikhompyutha.

Manje-ke isiphi isidingo sokuthi sichithe isikhathi ezintweni esazi kahle ukuthi izingane zamanje ngeke zizisebenzise njalo ngoba ziphila ngokubhala nge-keyboard nasocingweni. Lo wumbuzo engifisa uzibuze uziphendule wena.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page