UMnu uSiphesihle Gumede, umsunguli we-Iphukeshe Projects yaKwaMaphumulo, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uncelisa amawele ofuye izinkukhu, alime namaveji. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKHOLWA wukuthi ukubumbana, ukwesekana nokusizana yizona zinto ezingenza abalimi badlondlobale kule mboni.

UMnu uSiphesihle “uPhukeshe” Gumede, oneminyaka ewu-27, ushaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa ngebhizinisi lokulima amaveji, afuye nezinkukhu.

UGumede, waseNhlanomfula, KwaMaphumulo, KwaZulu-Natali, uwumsunguli we- Iphukeshe Projects, ngaphansi kwayo okukhona Iphukeshe Poultry Farm, ibhizinisi lezinkukhu.

“Ngiyafisa ukuthi singabalimi sizijwayeze ukusebenzisana nokusizana lapho esingakwazi ukusizana khona, silekelelane nasekukhangiseni amabhizinisi ethu ukuze sonke sidlondlobale,” kusho yena.

Echaza ngokungena kwakhe kwezolimo, uthi ukhule ekhonze imfuyo kodwa wangena kwezolimo ngokutshala u-anyanisi, i-butternut, u-beetroot no-green pepper.

Iphukeshe Projects yaqala ngokulima

“Ngemva kokuphothula umatikuletsheni ngo-2010 ngenze izifundo ze-Retail Business Management eDurban University of Technology, nokuthe sengiziphothulile ngo-2014 ngasebenza ezinkampani ezihlukene ngizama ukuziphilisa.

“Ngo-2018 ngenze i-Occupational Health and Safety eNOSA College. Kuthe sengiqede khona, ngasebenza ngiwumshayeli wezimoto zenye inkampani kagesi. Ngeshwa washeshe waphela lowo msebenzi, ngaphoqeleka ukuphindela ekhaya,” kulanda uGumede.

Esesekhaya, sekubhoke neCOVID-19, yilapho akhumbula khona ukuthi konje wayezifela ngokufuya futhi ukhuliswe wugogo obekhonze ukulima wase enquma ukulima umhlaba wakubo obungasetshenziwa ukuziphilisa.

“Yasunguleka kanjalo-ke Iphukeshe Projects ngo-2020 njengenkampani yamaveji, nokuthe ngasekupheleni konyaka ngathenga izinkukhu eziwu-50 engiqale ngazo ibhizinisi lokufuya. Isiyonke imali engayisebenzisa ngingena ebhizinisini kwaba wuR5 000,” kusho yena.

Izinkukhu ezifuywe e-Iphukeshe Poultry Farm

Ukuthengwa ubuthaphuthaphu kwezinkukhu zakhe yiko okwenze waqinisa kakhulu ebhizinisini lazo yize engakuyekile nokulima. Udayisa izinkukhu eziphilayo, ezichuthiwe nenyama yazo esilungelwe ukudliwa. Ubiza uR40 kuya kuR145 inkukhu iyodwa.

Uthi eqala Iphukeshe Poultry Farm ubebuye adayise izinkukhu emiholweni yesibonelelo sikahulumeni, nokuthe ngokuqhubeka kwesikhathi zagcine sezithengwa kakhulu wothisha bendawo ngemva kokukhangwa wumsebenzi wakhe ezinkundleni zokuxhumana.

Izinkukhu ze-Iphukeshe Poultry Farm sezilungele amakhasimende

“Okwamanje ngisebenzela ekhaya ngokubambisana nezisebenzi ezintathu eziyitoho kanti umkhiqizo wami usatholakala KwaMaphumulo, KwaDukuza nakwezinye izindawo ezakhelene nalezo.

Mayelana nezinhlelo ngekusasa, uthi: “Ngiyafisa ukuthi izinkukhu zami ngigcine sengizidayisa nasezitolo ezinkulu, ngokuhamba kwesikhathi ngicije abanothando nokufuya nokulima.”

Ucebisa abafuna ukungena kule mboni ukuthi benze ucwaningo olunzulu ngezolimo, baqale ngokuncane abanako bangajahi ukwenza imali.

Facebook: IPhukeshe Poultry/Siphesihle Lungelo Myeki

Instagram: iphukeshepoultry

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page