UMnu uMothupi Kgopa, umsunguli weGeleza Calculator, waseBurgersfort, eLimpopo

Izithombe: Zithunyelwe

Uqophe umlando esungula i-calculator ‘ehlakaniphile’ futhi engagugisi iphakethe owaqala efundisa izingane zasemakhaya antulayo izibalo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUTHANDA kwakhe izibalo nokusebenza nezingane emakhaya ngakubo eLimpopo yiko okwenza wabona ukuthi kunzima kanjani kubafundi ukuthenga uhlobo lwama-calculator azozisiza zikwazi ukubala.

Kungenxa yaloko uMnu uMothupi Kgopa waqala iKgopa Foundation ngo-2017 ngenhloso yokusiza izingane emakhaya zikwazi ukubala. Kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi wethula i-calculator engabizi iGeleza.

Uthi uqale iGeleza Calculator ngoba ethemba futhi ekholwa wukuthi izoza noshintsho ezinganeni zase-Afrika ezifunda izibalo.

“Sengineminyaka ewu-10 ngicija izingane ngezibalo, ngihambela nezifundazwe ezahlukene njengeNtshonalanga Kapa, iFree State, iGauteng neLimpopo, lapho engizinze khona eBurgersfort,” kulanda yena.

Uthi umcabango weGeleza wamfikela ngenkathi ecija izingane eBurgersfort, lapho abona khona ukuthi iningi lazo alinawo amandla okuthenga ama-scientific calculator.

“Ngenkathi nginquma ukuzithengela ama-calculator (izingane) kwakungithinta ukuthi kumele ngihlukane nemali engangoR320 nge-calculator eyodwa,” kusho uKgopa.

Ngemva kokuthembisa abafundi ukuthi uzobatholela ama-calculator, wenza ucwaningo ngawo nokuthi enziwa kanjani, wayisungula kanjalo-ke iGeleza ngonyaka odlule.

AmaGeleza calculator adle ngokungabizi

Uthi: “Okwenza iGeleza ihluke kwamanye ama-calculator wukuthi isebenza nge-battery nange-solar (ugesi welanga), loko okuzokwenza ibe wusizo kakhulu e-Afrika ngenxa yokuthi amazwe amaningi akhungethwe wububha nendlala yemisebezi.”

UKgopa, owumphathi wenkampani yezinkukhu namaqanda i-Afrifarm Crowd, uthi kumanje useqalile uthola ama-oda e-calculator yakhe emazweni ase-Afrika anjengeSwatini, iZimbabwe, iZambia neBotswana. “Ngizibona ngiqhubeka nokudayisa i-calculator yami emazweni ase-Afrika iminyaka eyishumi ezayo.”

Ama-calculator eGeleza abiza uR150 iyinye futhi uyakwazi ukuwa-oda online.

I-Geleza Calculator itholakala nangemibala ehlukene

Unxuse uhulumeni ukuthi ufake isandla ekuthuthukiseni bona njengosomabhizini abancane, akholwa wukuthi bawumgogodla womnotho wezwe.

“Ngihlale ngikhala ngokuthi kusetshenziwa imali eningi kwizibonelelo zikahulumeni, esikhundleni sokufukula osomabhizinisi, kuvulwe namathuba emisebenzi. Imali eningi kufanele ixhase osomabhizinisi uma sifuna ukulwa nendlala yamathuba emisebenzi,” kuphetha uKgopa.

Facebook: Geleza Tech / Mothupi Author Kgopa

Instagram: mothupigkopa Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo k

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page