UMnu u-Aphiwe Mzizi, umsunguli we-Ubuntu Creatives

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuvalwa kwezwe kube yisibusiso kowayekade efisa ukuqala ibhizinisi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

NJENGENINGI labantu bakuleli, naye uphelelwe wumsebenzi ngenxa yokubheduka kweCOVID-19, eholele ekutheni izinkampani eziningi zivale, ezinye zinciphise izisebenzi ngenxa ye-lockdown.

Nokho loko kuphenduke isibusiso kuMnu u-Aphiwe Mzizi okwase kuyisikhathi eside efisa ukuqala ibhizinisi, nokwathi uma kuvalwa izwe esehleli ekhaya waba nesikhathi esanele sokucabanga, wafikelwa wumqondo webhizinisi lobuhlalu.

UMzizi, oneminyaka ewu-30, waseMzimkhulu, eNingizimu yeKwaZulu-Natali, wumsunguli we-Ubuntu Creatives, inkampani eyenza imigexo, amawashi, amacici nokunye okunobuhlalu.

Eminye yemisebenzi yezandla we-Ubuntu Creatives

 “Kwathi uma kuphela inkontileka yami kuMasipala waseThekwini engangisebenza kuwo ngiyithwaswa kwiGO! Durban abangayivuselela, okwaphoqa ukuthi ngibuyele ekhaya.

“Kwathi sengisekhaya ngathola ithuba lokucabanga kahle ukuthi yini enye engingayenza, ngase ngikhumbula ukuthi konje ngikhule ngifisa ukuba nebhizinisi.

“Ngenxa yokuthi ngiyabuthanda nobuciko, ngabona kuwumqondo omuhle ukuthi ngiqale ibhizinisi lokwenza ubuhlalu. Ngaqala ngazicija ngolwazi lokukwenza kuYouTube, ngase ngisungula Ubuntu Creatives ngoJuni wango-2020,” kusho yena.

Okwamanje usebenza ngokubambisana noMnu uThabo Dlamini omsiza ngokwenza ubuhlalu, okuthi uma sebulungile badayise emgwaqweni edolobheni eMzimkhulu.

“Kuseyinselelo enkulu ukungabi nendawo eqondile yokusebenzela, nokuthi kwesinye isikhathi amakhasimende afika abe maningi kakhulu, loko okwenza sigcine sisebenza ngaphansi kwengcindezi,” kusho uMzizi.

Uthi kuvame ukuthatha usuku kuya kwezimbili ukwenza umsebenzi bawuqede. Umsebenzi wobuhlalu ubiza uR30 kuya kuR200.

Abagcini ngokusebenzela eMzimkhulu kuphela kodwa amanye amakhasimende akude bayawathumelela ama-oda awo.

Kwenziwa nemigexo yamaRasta e-Ubuntu Creatives

“Sihlale senza isiqiniseko sokuthi senza imikhiqizo yethu ngendlela eyehlukile, sinike amakhasimende ethu ithuba lokusho ukuthi afuna into enjani. Loko ngenye yezinto eyenza sihluke ezimbangini zethu. Negama lenkampani yethu liyazikhulumela liphinde lifakazele ukufisa kwethu ukubuyisa ubuntu ebantwini ngemikhiqizo esiyenzayo,” kusho yena.

Iseluleko sakhe kwabafisa ukuqala ibhizinisi wokuthi baqale ngokuncane abanako, bangalindi baze babe nayo yonke into ngaphambi kokuthi baqale. “Buka nje nami ngathatha uR400 emholweni wami wokugcina ngaqala Ubuntu Creatives, futhi angizisoli nakancane ngalokho ngoba ibhizinisi liyakhula usuku nokusu kanti mkhulu nomehluko eseliwenzile empilweni yami.” kusho yena.

Ukuzihlonipha, ukwazisa isikhathi nokuphatha kahle imali yebhizinisi ngezinye zezinto athi uzifundiswe wukuba wusomabhizinisi.

“Ngiyafisa ukuthi Ubuntu Creatives bugcine sebunamagatsha okungenani amathathu emadolobheni ehlukene eminyakeni embalwa ezayo ukuze ngikwazi ukusiza intsha engasebenzi ngokwandisa amathuba (omsebenzi),” kuphetha uMzizi.

Facebook: Ubuntu Creatives

Instagram: ubuntucreatives

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page